Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »

ОБЯВЕНИ СА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ КЛАСИРАНЕТО НА КАНДИДАТИТЕ В КОНКУРСА ЗА ПРЕМЕСТВАНЕ В ДЛЪЖНОСТ „СЛЕДОВАТЕЛ“ В СЛЕДСТВЕНИЯ ОТДЕЛ В СПЕЦИАЛИЗИРАНАТА ПРОКУРАТУРА

13 февруари 2020 година

 

Конкурсната комисия, по обявения с решение на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет по протокол № 31/28.11.2018 г. (обн. в ДВ бр. 100/04.12.2018 г.) конкурс за преместване и заемане на 8 (осем)  длъжности „следовател“ в Следствения отдел в Специализираната прокуратура, предаде на Прокурорската колегия документацията по конкурсната процедура, ведно с резултатите от класирането на кандидатите.

 

Същите са публикувани на интернет страницата на Висшия съдебен съвет, Раздел „Важно“, „Конкурсни процедури“, „Конкурс за повишаване в длъжност и преместване“, „2018 г.“, „Конкурси за преместване“.

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд