Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на Висшия съдебен съвет извърши корекции по бюджетите на ВСС и органи на съдебната власт за 2020 г.

13 февруари 2020 година

Пленумът на ВСС даде съгласие да бъде увеличен бюджетът на Софийски градски съд в размер на 109 900 лв., бюджетът на Софийски окръжен съд с 7180 лв. и на Районен съд – Сливен в размер на 19 350 лв. и 991 лв. с цел осигуряване на средства за изплащане на предявени вземания по изпълнителни листове, като бюджетът на Районен съд – Сливен да бъде увеличен с 775 лв. с цел осигуряване на средства за изплащане на присъдена държавна такса.

Пленумът на ВСС даде съгласие за увеличаване на бюджета на Висшия съдебен съвет с 2 900 000 - неусвоена част от предвидените средства за закупуване на компютърни конфигурации за нуждите  на ВСС и съдилищата през 2019 г.

Пленумът на ВСС даде съгласие да бъдат извършени корекции по бюджетите на Висшия съдебен съвет и на органи на съдебната власт по § 52-00 „Придобиване на ДМА“ и по § 10-00 „Издръжка” на органи на съдебната власт.

Пленумът на ВСС даде съгласие за финансово обезпечаване на одобрени от Комисия „Управление на собствеността“ текущи ремонти и други, прие да бъде извършен разход в размер до 300 000 лв. за текущ ремонт на сградата на ВСС, находяща се в гр. София,  ул. „Г.С.Раковски“ № 185, за сметка на утвърдения бюджет на ВСС, както и да бъде извършена вътрешнокомпенсирана промяна по бюджета на ВСС за 2020 г. с цел осигуряване на средствата за ремонта и бюджетите по § 10-00 „Издръжка” на общо 34 органа на съдебната власт за извършване на ремонтни дейности, осветление, видеонаблюдение на обща стойност 1 040 738 лв.

Пленумът на ВСС даде съгласие за извършване на корекции по бюджетите във връзка с искания на административните ръководители на Районен съд – Ямбол, Районен  съд – Монтана, Апелативен съд – Бургас и  Специализирания наказателен съд.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд