Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на Висшия съдебен съвет взе решения във връзка с управлението собствеността на съдебната власт

13 февруари 2020 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет предостави за ползване на Националния институт на правосъдието недвижими имот, находящ се в гр. Банкя, район „Банкя“, община Столична, ул. „Стефан Стамболов“ № 4, на основание чл. 387 от Закона за съдебната власт, във връзка с чл. 14 от Закона за държавната собственост и възложи на дирекция „Бюджет и финанси“ да предприеме съответните действия по завеждане в баланса на ВСС на недвижимия имот.

Пленумът на Висшия съдебен съвет даде съгласие да бъде удължен срокът на договор рег. № всс-4637/30.03.2017 г. за наем с „Транслат“ АД с две години, т.е. до 31.03.2022 г. включително, при договорена намалена наемна цена и упълномощи представляващия Висшия съдебен съвет да подпише анекс към договора с „Транслат“ АД при условията на т. 23.1 и 23.2 от настоящото решение.

Пленумът на Висшия съдебен съвет даде съгласие за именуване на зала № 3 в Окръжен съд гр. Ямбол, находяща се в гр. Ямбол, ул. „Жорж Папазов“ № 1, на името на проф. Любен Корнезов.

Пленумът на Висшия съдебен съвет упълномощи представляващия Висшия съдебен съвет да подпише споразумение с Министерството на труда и социалната политика като бенефициент по мярка М01 „Подобряване на обществената среда в населените места“ по проект „Красива България“ за обект: „Районен съд – Ардино“.

Пленумът на Висшия съдебен съвет възложи на дирекция „Бюджет и финанси“ да предприеме съответните действия по отписване от баланса на ВСС на недвижим имот – публична държавна собственост, находящ се в гр. София, район „Изгрев“, бул. „Г. М. Димитров“ № 42.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд