Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на Висшия съдебен съвет разгледа информация от Национална агенция по приходите към 31.12.2019 г. за непогасени публични вземания, регистрирани в информационните системи на НАП

13 февруари 2020 година

Пленумът на ВСС даде съгласие в годишният финансов отчет на съдебната власт да бъдат начислени непогасени вземания към 31.12.2019 г., разпределени по периоди в зависимост от годината на образуване на изпълнително производство или от годината на регистриране на преписката в ИС на НАП в размер на 465 074 178 лв. за периода 2005 – 2019 г., като определи процент на провизиране на непогасените вземания към 31.12.2015 г., както следва:

  • Вземания от лица с прекратена регистрация, попадащи в хипотезата на чл. 86, ал. 1, т. 1 и 2 от ДОПК – 100%;
  • 34.2.2. Вземания от лица в открито производство по несъстоятелност – 100%;
  • 34.2.3. Вземания от лица с дълг категоризиран като несъбираем – 100%;
  • 34.2.4. Вземания от лица с дълг категоризиран като трудносъбираем – 100%, и
  • 34.2.5. Вземания от лица с общ размер на публичния дълг под 100 лв.

Пленумът даде съгласие за разликата между категоризираните от НАП трудносъбираеми и несъбираеми вземания и общо посочените в информацията непогасени вземания за периода 2009 г. – 2019 г. да бъде начислена провизия 70%; Дадено е съгласие за разликата между посочените в информацията на НАП и начислените в органите на съдебната власт за периода 2016-2019 г., да бъде начислена провизия 20%, както и възложените за събиране публични вземания за периода 2016-2019 г. на Камарата на частните съдебни изпълнители и държавните съдебни изпълнители, да се провизират с 20%.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд