Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на Висшия съдебен съвет измени и допълни свое решение, взето на заседание, проведено на 23 януари 2020 г.

13 февруари 2020 година

Пленумът на ВСС измени решение по т. 5 от Протокол № 1 от заседанието на Пленума на Висшия съдебен съвет, проведено на 23 януари 2020 г., както следва: В т. III. Трансфери общо, в т.ч. цифрата „596 244 655 лв.“ да се чете „596 324 829 лв.“; В т. III.2. Трансфери НОИ цифрата „162 521 826 лв.“ да се чете „162 602 000 лв.“; На ред ОБЩО I. – II. + III. цифрата „(-) 5 418 873 лв.“ да се чете „(‑) 5 338 699 лв.“; В т. IV. Операции с финансови активи и пасиви общо, в т.ч.: цифрата „5 418 873 лв.“ да се чете „5 338 699 лв.“; В т. IV.2. Наличности по сметки от предходни години цифрата „5 721 658 лв.“ да се чете „5 641 484 лв.“; На ред ОБЩО IV. Цифрата „(+) 5 418 873 лв.“ да се чете „(+)5 338 699 лв.“.

Пленумът измени Приложение 1.4. по т. 5, както следва:На ред III. „Трансфери общо, в т.ч.:“ цифрата „596 244 655“ да се чете „596 324 829“; На ред „Трансфери за поети осигурителни вноски“ цифрата „162 521 826“ да се чете „162 602 000“; На ред „ОБЩО I. - II. + III.“ цифрата „(-) 5 418 873“ да се чете „(‑)5 338 699“; На ред „IV. Операции с финансови активи и пасиви общо, в т.ч.:“ цифрата „5 418 873“ да се чете „5 338 699“; На ред „Наличности по сметки от предходни години“ цифрата „5 721 658“ да се чете „5 641 484“; На ред „ОБЩО IV.“ цифрата „(+) 5 418 873“ да се чете „(+) 5 338 699“.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд