КРАТЪК ПРОТОКОЛ № 5
ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ
НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ,
ПРОВЕДЕНО НА 12 ФЕВРУАРИ 2020 г.


ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩИ: Иван Гешев – Главен прокурор на Република България; Евгени Диков – член на Прокурорската колегия
/На заседанието присъства Васил Пеловски – и. д. главен секретар на Висшия съдебен съвет/
/Откриване на заседанието – 13, 36 ч/
По внесените допълнения и на основание последвалите разисквания по дневния ред

ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

I. ОТТЕГЛЯ точка 4 от дневния ред.
II.Включва в дневния ред следните допълнителни точки:
21. Проект на решение по предложение за назначаване на Ангел Демирев Кънев - прокурор в Софийска районна прокуратура, на длъжността „заместник на административния ръководител“ на Специализираната прокуратура.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
22. Проект на решение по предложение за назначаване на Емил Велков Петров - заместник на административния ръководител - заместник-градски прокурор на Софийска градска прокуратура, на длъжността „заместник на административния ръководител - заместник-апелативен прокурор“ на Апелативна прокуратура - София.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси

ПО ДНЕВНИЯ РЕД

ИЗБОР НА АДМИНИСТРАТИВНИ РЪКОВОДИТЕЛИ НА ОРГАНИ НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ

1. ОТНОСНО: ИЗБОР на административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура – Варна
Кандидати:
- Десислава Христова Йотова – прокурор в Районна прокуратура – Варна, с ранг „прокурор във ВКП и ВАП”
- Марин Дочев Маринов – прокурор в Районна прокуратура – Варна, с ранг „прокурор във ВКП и ВАП” /Постъпило заявление за отказ от участие в процедурата/
- Невена Йосифова Илиева – прокурор в Районна прокуратура – Варна, с ранг „прокурор във ВКП и ВАП”
- Стамен Стоянов Стаматов – прокурор в Районна прокуратура – Варна, с ранг „прокурор в ОП”

ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

След проведеното явно гласуване и при обявения резултат:
За Десислава Христова Йотова – 0 гласа
За Невена Йосифова Илиева - 10 гласа
За Стамен Стоянов Стаматов – 0 гласа
На основание чл. 194б, ал. 4 от ЗСВ, НАЗНАЧАВА Невена Йосифова Илиева – прокурор в Районна прокуратура – Варна, на длъжността „административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура – Варна, с ранг „прокурор във ВКП и ВАП“, с основно месечно трудово възнаграждение съгласно Таблица № 1 на ВСС за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на встъпване в длъжност.
/Мотивите се съдържат в пълния стенографски протокол и в приложените към него материали/

ДИСЦИПЛИНАРНА ДЕЙНОСТ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ИВСС

2. ОТНОСНО: Произнасяне по решение на дисциплинарния състав по дисциплинарно дело № 33/2018 г. на Висшия съдебен съвет

ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ПРИЕМА, че Анна Георгиева Пантелеева – прокурор в Районна прокуратура – Несебър, не е извършила дисциплинарно нарушение по смисъла на чл. 307, ал. 2 и 3, от Закона за съдебна власт, поради което не ? налага дисциплинарно наказание.

АТЕСТИРАНЕ И КОНКУРСИ

3. ОТНОСНО: Определяне на дата за провеждане на събеседване с допуснатите кандидати в процедурата за избор на административен ръководител – окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – Ямбол

ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ОПРЕДЕЛЯ дата за провеждане на събеседване с допуснатите кандидати в процедурата за избор на административен ръководител - окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – Ямбол, открита с решение на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет по протокол № 22/11.07.2019 г. (обн. ДВ. бр. 57/19.07.2019 г.): 18.03.2020 г.
4. /ОТТЕГЛЕНА/
5.1. ПООЩРЯВА, на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б. „а” и ал. 3, т. 1 от ЗСВ, във връзка с чл. 304, ал. 1 от ЗСВ, Румен Емилов Киров - следовател, завеждащ специализиран отдел 03 „Стопански“ на Националната следствена служба, с ранг „следовател в НСлС“, с отличие „личен почетен знак първа степен - златен“ и парична награда в размер на 1000 (хиляда) лв., за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества.
5.2. ВЪЗЛАГА на дирекция „Международна дейност и протокол“ организацията по поканата с оглед връчване на отличието на последното заседание на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет през месец март 2020 г.
5.3. Решението по т. 5.1 да се предостави на Комисия „Бюджет и финанси“ в изпълнение решение на Пленума на ВСС по Протокол № 2/30.01.2020 г., т. 5.
6. ОСВОБОЖДАВА, на основание чл. 160, във връзка с чл. 165, ал. 1, т. 1 от ЗСВ, Румен Емилов Киров от заеманата длъжност „следовател“, завеждащ специализиран отдел 03 „Стопански“ на Национална следствена служба, с ранг „следовател в НСлС“, считано от 14.02.2020 г.
7.1. ПООЩРЯВА, на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б. „а” и ал. 3, т. 1 от ЗСВ, във връзка с чл. 304, ал. 1 от ЗСВ, Снежанка Стоименова Минкова - следовател в Националната следствена служба, с ранг „следовател в НСлС“, с отличие „личен почетен знак първа степен - златен“ и парична награда в размер на 1000 (хиляда) лв., за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества.
7.2. ВЪЗЛАГА на дирекция „Международна дейност и протокол“ организацията по поканата с оглед връчване на отличието на последното заседание на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет през месец март 2020 г.
7.3. Решението по т. 7.1 да се предостави на Комисия „Бюджет и финанси“ в изпълнение решение на Пленума на ВСС по Протокол № 2/30.01.2020 г., т. 5.
8. ОСВОБОЖДАВА, на основание чл. 160, във връзка с чл. 165, ал. 1, т. 1 от ЗСВ, Снежанка Стоименова Минкова от заеманата длъжност „следовател“ в Национална следствена служба, с ранг „следовател в НСлС“, считано от 19.02.2020 г.
9.1. ПООЩРЯВА, на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б. „а” и ал. 3, т. 1 от ЗСВ, във връзка с чл. 304, ал. 1 от ЗСВ, Петър Георгиев Георгиев, с отличие „личен почетен знак първа степен - златен“ и парична награда в размер на 1000 (хиляда) лв., за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества.
9.2. ВЪЗЛАГА на дирекция „Международна дейност и протокол“ организацията по поканата с оглед връчване на отличието на последното заседание на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет през месец март 2020 г.
9.3. Решението по т. 9.1 да се предостави на Комисия „Бюджет и финанси“ в изпълнение решение на Пленума на ВСС по Протокол № 2/30.01.2020 г., т. 5.
10.1. ПРОВЕЖДА, на основание чл. 196, т. 1 от ЗСВ (в сила до 11.02.2020 г.), във връзка с § 72, ал. 2 от ПЗР на ЗИД на ЗСВ (ДВ, бр. 11/07.02.2020 г.) предварително атестиране на Цветослав Лазаров Иванов - прокурор в Районна прокуратура - Свиленград.
10.2. ПРИЕМА, на основание чл. 206, ал. 1 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Цветослав Лазаров Иванов - прокурор в Районна прокуратура - Свиленград.
11.1. ПРОВЕЖДА, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ (в сила до 11.02.2020 г.) във връзка с § 72, ал. 2 от ПЗР на ЗИД на ЗСВ (ДВ, бр. 11/07.02.2020 г.) атестиране за придобиване статут на несменяемост на Антоанета Георгиева Панчева - прокурор в Софийска градска прокуратура.
11.2. ПРИЕМА, на основание чл. 206, ал. 1 от ЗСВ, комплексна оценка “МНОГО ДОБРА” на Антоанета Георгиева Панчева - прокурор в Софийска градска прокуратура.
11.3. Антоанета Георгиева Панчева - прокурор в Софийска градска прокуратура, ПРИДОБИВА СТАТУТ НА НЕСМЕНЯЕМОСТ, на основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ, считано от датата на вземане на решението.
12.1. ПРОВЕЖДА, на основание чл. 196, т. 3 от ЗСВ (в сила до 11.02.2020 г.), във връзка с § 72, ал. 2 от ПЗР на ЗИД на ЗСВ (ДВ, бр. 11/07.02.2020 г.), периодично атестиране на Емил Иванов Павлов - прокурор в Районна прокуратура - Дупница.
12.2. ПРИЕМА, на основание чл. 206, ал. 1 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Емил Иванов Павлов - прокурор в Районна прокуратура - Дупница.
13.1. ПРОВЕЖДА, на основание чл. 196, т. 4 от ЗСВ (в сила до 11.02.2020 г.), във връзка с чл. 197, ал. 5, т. 2 от ЗСВ и § 72, ал. 2 от ПЗР на ЗИД на ЗСВ (ДВ, бр. 11/07.02.2020 г.) извънредно атестиране на Десислав Първанов Начков – изпълняващ функциите „административен ръководител - окръжен прокурор“ на Окръжна прокуратура - Враца.
13.2. ПРИЕМА, на основание чл. 206, ал. 1 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Десислав Първанов Начков – изпълняващ функциите „административен ръководител - окръжен прокурор“ на Окръжна прокуратура - Враца.
14.1. ПРОВЕЖДА, на основание чл. 196, т. 4 от ЗСВ (в сила до 11.02.2020 г.), във връзка с чл. 197, ал. 5, т. 2 от ЗСВ и § 72, ал. 2 от ПЗР на ЗИД на ЗСВ (ДВ, бр. 11/07.02.2020 г.), извънредно атестиране на Дичо Атанасов Атанасов – изпълняващ функциите „административен ръководител - окръжен прокурор“ на Окръжна прокуратура - Стара Загора.
14.2. ПРИЕМА, на основание чл. 206, ал. 1 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Дичо Атанасов Атанасов – изпълняващ функциите „административен ръководител - окръжен прокурор“ на Окръжна прокуратура - Стара Загора.
15.1. ПРОВЕЖДА, на основание чл. 196, т. 4 от ЗСВ (в сила до 11.02.2020 г.), във връзка с чл. 197, ал. 5, т. 2 от ЗСВ и § 72, ал. 2 от ПЗР на ЗИД на ЗСВ (ДВ, бр. 11/07.02.2020 г.), извънредно атестиране на Нейка Колева Тенева - заместник на административния ръководител - заместник-окръжен прокурор на Окръжна прокуратура - Стара Загора.
15.2. ПРИЕМА, на основание чл. 206, ал. 1 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Нейка Колева Тенева - заместник на административния ръководител - заместник-окръжен прокурор на Окръжна прокуратура - Стара Загора.
16. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Албена Каменова Тараланска - прокурор в Софийска градска прокуратура, с ранг „прокурор в АП“, на място в по-горен ранг „прокурор във ВКП и ВАП“, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС за определяне на максималните основни месечни работни заплати на съдии, прокурори и следователи, считано от датата на вземане на решението.
17. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Стоил Крумов Томов - прокурор в Софийска градска прокуратура, с ранг „прокурор в АП“, на място в по-горен ранг „прокурор във ВКП и ВАП“, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС за определяне на максималните основни месечни работни заплати на съдии, прокурори и следователи, считано от датата на вземане на решението.
18. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Зоя Спасова Мананска - прокурор в Софийска градска прокуратура, с ранг „прокурор в АП“, на място в по-горен ранг „прокурор във ВКП и ВАП“, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС за определяне на максималните основни месечни работни заплати на съдии, прокурори и следователи, считано от датата на вземане на решението.
19. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Надя Ангелова Загорова - прокурор в Софийска градска прокуратура, с ранг „прокурор в АП“, на място в по-горен ранг „прокурор във ВКП и ВАП“, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС за определяне на максималните основни месечни работни заплати на съдии, прокурори и следователи, считано от датата на вземане на решението.
20. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Татяна Александрова Садай - прокурор в Софийска градска прокуратура, с ранг „прокурор в АП“, на място в по-горен ранг „прокурор във ВКП и ВАП“, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС за определяне на максималните основни месечни работни заплати на съдии, прокурори и следователи, считано от датата на вземане на решението.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ
21. НАЗНАЧАВА, на основание чл. 160, във връзка с чл. 168, ал. 3 от ЗСВ, Ангел Демирев Кънев - прокурор в Софийска районна прокуратура, на длъжност „заместник на административния ръководител“ на Специализираната прокуратура, с ранг „прокурор в АП“, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица № 1 на ВСС за определяне на максималните основни месечни работни заплати на съдии, прокурори и следователи, считано от датата на встъпване в длъжност.
22. НАЗНАЧАВА, на основание чл. 160, във връзка с чл. 168, ал. 3 от ЗСВ, Емил Велков Петров - заместник на административния ръководител - заместник-градски прокурор на Софийска градска прокуратура, на длъжност „заместник на административния ръководител - заместник-апелативен прокурор“ на Апелативна прокуратура - София, с ранг „прокурор във ВКП и ВАП“, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица № 1 на ВСС за определяне на максималните основни месечни работни заплати на съдии, прокурори и следователи, считано от датата на встъпване в длъжност.

/Закриване на заседанието – 16, 14 ч/

ИЗГОТВИЛ: /п/
Катя Симова
Лидия Здравкова
Таня Младенова
Зоя Костова

СЪГЛАСУВАЛ,
Васил Пеловски:
и. д. главен секретар на ВСС

Разпечатка от компютризираната система за гласуване на решенията по протокола. Гласуването е в съответствие с предложението на вносителя.

Публикуван на :
14.02.2020 г.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд