ДО
ЧЛЕНОВЕТЕ НА
ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ
НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ


УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ,
На основание чл. 33, ал. 1 от Закона за съдебната власт свиквам заседание на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет на
19 февруари 2020 г. от 13.30 часа в заседателната зала в сградата на Висшия съдебен съвет, ул. „Eкзарх Йосиф” № 12, при следния


Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

ИЗБОР НА АДМИНИСТРАТИВНИ РЪКОВОДИТЕЛИ НА ОРГАНИ НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ

1. Административен ръководител – окръжен прокурор на Окръжна прокуратура - Кърджали
Кандидат:
- Желязко Димитров Стефанов – изпълняващ функциите „административен ръководител – окръжен прокурор“ на Окръжна прокуратура – Кърджали.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
2. Административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура - Свиленград
Кандидат:
- Мария Михайлова Кирилова – прокурор в Районна прокуратура – Свиленград, изпълняващ функциите „административен ръководител – районен прокурор“ на Районна прокуратура – Свиленград.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси

ДИСЦИПЛИНАРНА ДЕЙНОСТ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ИВСС

3. Произнасяне по предложение от административния ръководител на Районна прокуратура – Стара Загора за образуване на дисциплинарно производство и налагане на дисциплинарно наказание на Илчо Петров Петров – прокурор в Районна прокуратура – Стара Загора.
Внася: Комисия „Дисциплинарна дейност и взаимодействие с ИВСС“
4. Произнасяне по акт за резултати от извършена комплексна планова проверка в Окръжна прокуратура - Велико Търново, извършена в изпълнение на Заповед № ПП-01-55/24.09.2019 г. на главния инспектор на ИВСС.
Внася: Комисия „Дисциплинарна дейност и взаимодействие с ИВСС“

ВЪЗРАЖЕНИЯ СРЕЩУ КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА ПРИ АТЕСТИРАНЕ

5. Изслушване на Магда Иванова Симеонова - прокурор в Районна прокуратура – Пловдив, във връзка с постъпило възражение срещу изготвена комплексна оценка от периодично атестиране.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси

АТЕСТИРАНЕ И КОНКУРСИ

6. Проект на решение по предложението на главния прокурор за оптимизиране щатната численост в органите на съдебната власт в системата на Прокуратурата на Република България.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
7. Проект на решение за определяне броя на конкурсните комисии за провеждане на конкурс за младши прокурори, обявен с решение на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет по протокол № 3/29.01.2020 г. (oбн. ДВ, бр. 10/04.02.2020 г.).
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
8. Проект на решение за одобряване на поименни списъци на магистрати от окръжните прокуратури, както и на хабилитирани преподаватели, за определяне чрез жребий на членове на конкурсните комисии по конкурса за младши прокурори, обявен с решение на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет по протокол № 3/29.01.2020 г. (oбн. ДВ бр. 10/04.02.2020 г.).
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
9. Проект на решение за определяне чрез жребий на поименните състави на конкурсните комисии по конкурса за младши прокурори, обявен с решение на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет по протокол № 3/29.01.2020 г. (oбн. ДВ бр. 10/04.02.2020 г.).
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
10. Проект на решение за определяне на дата за провеждане на събеседване с допуснатия кандидат в процедура за избор на административен ръководител - районен прокурор на Районна прокуратура – Карнобат.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
11. Проект на решение по молбата на Мария Петкова Шишкова - заместник на главния прокурор при Върховна касационна прокуратура, с която оттегля молбата си за освобождаване от заеманата длъжност, на основание чл. 165, ал.1, т. 2 от ЗСВ.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
12. Проект на решение по предложението за назначаване на Валентина Иванчева Маджарова - прокурор в Специализираната прокуратура, на длъжност „заместник на административния ръководител“ на Специализираната прокуратура.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
13. Проект на решение за предварително атестиране на Катя Димитрова Добрева - прокурор в Районна прокуратура - Казанлък.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
14. Проект на решение за предварително атестиране на Марин Владиславов Тодоров - прокурор в Районна прокуратура - Бургас.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
15. Проект на решение за предварително атестиране на Мариана Георгиева Калудова - прокурор в Районна прокуратура - Бургас.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
16. Проект на решение за предварително атестиране на Йордан Сталев Дичев - прокурор в Апелативна прокуратура - Бургас.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
17. Проект на решение за предварително атестиране на Искра Николаева Йовкова - прокурор в Софийска районна прокуратура (към момента на предложението младши прокурор в Софийска районна прокуратура).
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
18. Проект на решение за предварително атестиране на Катя Георгиева Стаменова - Христова - прокурор в Районна прокуратура - Сливен.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
19. Проект на решение за предварително атестиране на Тодор Асенов Иванов - прокурор в Районна прокуратура - Стара Загора (към момента на предложението прокурор в Районна прокуратура - Гълъбово).
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
20. Проект на решение за придобиване статут на несменяемост на Мая Сашкова Тончева – прокурор в Районна прокуратура - Плевен (към момента на предложението прокурор в Районна прокуратура – Левски).
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
21. Проект на решение за придобиване статут на несменяемост на Владислав Георгиев Владимиров - прокурор в Апелативна прокуратура - София.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
22. Проект на решение за периодично атестиране на Илиян Иванов Танчев - завеждащ Следствен отдел в Софийска градска прокуратура.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
23. Проект на решение за периодично атестиране на Ахмед Хюсменов Кокоев - прокурор в Софийска градска прокуратура.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
24. Проект на решение за периодично атестиране на Станислав Христов Стойков - прокурор в Софийска градска прокуратура
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
25. Проект на решение за периодично атестиране на Светослав Момчилов Джельов - прокурор в Софийска районна прокуратура.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
26. Проект на решение за периодично атестиране на Атанас Радев Атанасов - следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура - Добрич.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
27. Проект на решение за периодично атестиране на Даниела Борисова Бонева - прокурор в Районна прокуратура - Своге.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
28. Проект на решение за извънредно атестиране на Пламен Николов Николов – прокурор в Окръжна прокуратура - Добрич (към момента на предложението административен ръководител - окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – Добрич).
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
29. Проект на решение по предложението на Северина Любенова Монева - прокурор в Районна прокуратура - Разград, с ранг „прокурор в ОП“, за повишаване на място в по-горен ранг „прокурор в АП“.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси

СЪДЕБНА АДМИНИСТРАЦИЯ

30. Проект на решение по предложението на главния прокурор за увеличаване щатната численост на съдебните служители във Върховна касационна прокуратура и Администрацията на главния прокурор.
Внася: Комисия „Съдебна администрация“
31. Проект на решение по предложението на главния прокурор за увеличаване щатната численост на служителите в Бюрото по защита при главния прокурор.
Внася: Комисия „Съдебна администрация“
32. Проект на решение по предложението на главния прокурор за съкращаване на 0,5 щ.бр. за длъжността „работник, поддръжка сгради“ в щата на Районна прокуратура-Разград и разкриването й в Окръжна прокуратура-Разград.
Внася: Комисия „Съдебна администрация“

БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ

33. Проект на решение за поправка на очевидна фактическа грешка в решение по т. 32 от протокол № 4/05.02.2020 г. на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси“

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ
ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВСС:
ИВАН ГЕШЕВ


Публикуван на:
14 февруари 2020 г.

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд