КРАТЪК ПРОТОКОЛ № 6
ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ
НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ,
ПРОВЕДЕНО НА 18 ФЕВРУАРИ 2020 г.


ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩИ: Лозан Панов – председател на Върховния касационен съд, Боян Магдалинчев – представляващ Висшия съдебен съвет, и Георги Чолаков – председател на Върховния административен съд
ОТСЪСТВА Боряна Димитрова
На заседанието присъства Теодора Точкова – главен инспектор на Инспектората към Висшия съдебен съвет
На заседанието присъства Васил Пеловски – и.д. главен секретар на Висшия съдебен съвет
Откриване на заседанието – 09.35 ч.
По внесените допълнения и на основание последвалите разисквания по дневния ред

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

І. ОТТЕГЛЯ от дневния ред т.11 и т.25.
ІІ. ВКЛЮЧВА в дневния ред следните допълнителни точки:
25. Проект на решение за определяне на представители на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет за участие в среща с Румен Радев – Президент на Република България, във връзка с необходимостта от промени в Конституцията на Република България, която ще се проведе на 19 февруари 2020 г. от 10.30 ч. в сградата на Президентството на Република България.
Внася: Боян Магдалинчев – представляващ Висшия съдебен съвет
26. Проект на решение относно влязла в сила на 05.02.2020 г. присъда на Софийския градски съд по н.о.х.д. № 4962/2016 г.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
27. Проект на решение по предложение от министъра на правосъдието за освобождаване от длъжност на Андон Георгиев Миталов – съдия в Специализирания наказателен съд, на основание чл. 130в, т. 3 от Конституцията на Република България.
Внася: Комисия „Дисциплинарна дейност и взаимодействие с ИВСС“

ПО ДНЕВНИЯ РЕД

ИЗБОР НА АДМИНИСТРАТИВНИ РЪКОВОДИТЕЛИ НА ОРГАНИ НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ

1. ОТНОСНО: ИЗБОР на административен ръководител – председател на Окръжен съд – Кюстендил
Кандидат:
- Пенка Николаева Братанова – заместник на административния ръководител – заместник-председател на Окръжен съд – Кюстендил, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“ (Атестирана с решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по Протокол № 42/17.12.2019 г., комплексна оценка „Много добра“)

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

След проведеното явно гласуване и при обявения резултат: 13 гласа „за“ и 0 гласа „против“, на основание чл. 194б, ал. 4 от ЗСВ, НАЗНАЧАВА Пенка Николаева Братанова – заместник на административния ръководител – заместник-председател на Окръжен съд – Кюстендил, на длъжността „административен ръководител – председател“ на Окръжен съд – Кюстендил, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, с основно месечно трудово възнаграждение съгласно Таблица № 1 на ВСС за определяне размерите на максималните основни месечни работни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на встъпване в длъжност.
(Мотивите се съдържат в пълния стенографски протокол и в приложените към него материали)

ДИСЦИПЛИНАРНА ДЕЙНОСТ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ИВСС

2. ОТНОСНО: Произнасяне по решение на дисциплинарния състав по дисциплинарно дело № 27/2018 г. по описа на Висшия съдебен съвет
(Не се явява за изслушване)

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ПРЕКРАТЯВА производството по дисциплинарно дело № 27/2018 г., образувано по предложение на Инспектората към Висшия съдебен съвет, с peг.индекс ВСС-8099/26.06.2018 г. за налагане на дисциплинарно наказание на Мирослав Тодоров Петров – съдия в Софийски районен съд, поради изтичане на 6 месечния срок по чл. 310, ал. 1, от Закона за съдебната власт, считано от откриване на нарушенията.
3. ОТНОСНО: Решение № 1457 от 29.01.2020 г. на Върховния административен съд – петчленен състав – ІІ колегия, по адм. дело № 5538/2019 г., с което оставя в сила Решение № 3126/05.03.2019 г., постановено по адм. дело № 11870/2018 г. на тричленен състав на ВАС, Шесто отделение, с което се отхвърля жалбата на Емилиан Любенов Лаков – съдия в Софийски районен съд, срещу решение по точка 4 от Протокол № 24/17.07.2018 г. на Съдийската колегия на ВСС по дисциплинарно дело № 26/2017 г. по описа на ВСС, с което СК на ВСС приема, че съдия Емилиан Лаков е извършил нарушения по смисъла на чл. 307, ал. 3, т. 1 и т. 2 ЗСВ, за което му налага дисциплинарно наказание по чл. 308, ал. 1, т. 1 ЗСВ – „забележка“

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

Приема за сведение Решение № 1457 от 29.01.2020 г. на Върховния административен съд – петчленен състав - ІІ колегия, по адм. дело № 5538/2019 г., с което оставя в сила Решение № 3126/05.03.2019 г., постановено по адм. дело № 11870/2018 г. на тричленен състав на ВАС, Шесто отделение, с което се отхвърля жалбата на Емилиан Любенов Лаков – съдия в Софийски районен съд, срещу решение по точка 4 от Протокол № 24/17.07.2018 г. на Съдийската колегия на ВСС по дисциплинарно дело № 26/2017 г. по описа на ВСС, с което СК на ВСС приема, че съдия Емилиан Лаков е извършил нарушения по смисъла на чл. 307, ал. 3, т. 1 и т. 2 ЗСВ, за което му налага дисциплинарно наказание по чл. 308, ал. 1, т. 1 ЗСВ – „забележка“.
4. ОТНОСНО: Анализ на констатираните от Инспектората към ВСС случаи на нарушаване правото на разглеждане и решаване на делото в разумен срок за периода 01.04.2019 г. – 30.09.2019 г.

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

4.1. ОДОБРЯВА проект на Анализ на констатираните от Инспектората към ВСС случаи на нарушаване правото на разглеждане и решаване на делото в разумен срок по чл. 60м от Закона за съдебната власт, за периода 01.04.2019 г. – 30.09.2019 г.
4.2. ПРИЕМА данните за установени от ИВСС нарушения на правото на разглеждане и решаване на делото в разумен срок по Глава трета „а“ ЗСВ, за периода 01.04.2019 г. – 30.09.2019 г.
4.3. ПРИЕМА отчета на министъра на правосъдието относно постъпили заявления и изплатени обезщетения по реда на Глава трета „а“ ЗСВ, за периода 01.04.2019 г. – 30.09.2019 г.
4.4. НАПОМНЯ на административните ръководители на съдилищата и на съдиите, че следва да прилагат мерките, приети по т. 90 от Протокол № 21/19.07.2018 г. на Пленума на ВСС.
4.5. НЕ ПРИЕМА нови мерки.
4.6. ПРЕДЛАГА на Пленума на ВСС:
4.6.1. Да приеме Анализ на констатираните от ИВСС случаи на нарушаване правото на разглеждане и решаване на делото в разумен срок по чл. 60м от Закона за съдебната власт за периода 01.04.2019 г. – 30.09.2019 г.
4.6.2. Да приеме данните за установени от ИВСС нарушения на правото на разглеждане и решаване на делото в разумен срок по Глава трета „а“ ЗСВ, за периода 01.04.2019 г. – 30.09.2019 г.
4.6.3. Да приеме отчета на министъра на правосъдието относно постъпили заявления и изплатени обезщетения по реда на Глава трета „а“ ЗСВ, за периода 01.04.2019 г. – 30.09.2019 г.
4.6.4. Напомня на административните ръководители на съдилищата и на съдиите, че следва да прилагат мерките, приети по т. 90 от Протокол № 21/19.07.2018 г. на Пленума на ВСС.
4.6.5. Материалите по т. 4.6.1, т. 4.6.2 и т. 4.6.3 да се публикуват на интернет страницата на ВСС, след приемането им от Пленума на ВСС.

АТЕСТИРАНЕ И КОНКУРСИ

5.1. ПООЩРЯВА, на основание чл. 303, ал. 2, т. 1 и т. 2, буква „а“ от ЗСВ и чл. 303, ал. 3, т. 1 от ЗСВ, Стоил Христов Сотиров – съдия във Върховния касационен съд, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, с отличия „служебна благодарност и грамота“, „личен почетен знак първа степен – златен“, както и с парична награда в размер на 1000 (хиляда) лева за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества.
5.2. Решението по т. 5.1 да се предостави на Комисия „Бюджет и финанси“ към Пленума на ВСС в изпълнение на решение на Пленума на ВСС по Протокол № 2/30.01.2020 г., т. 5.
6. ОСВОБОЖДАВА, на основание чл. 165, ал. 1, т. 1 от ЗСВ, Стоил Христов Сотиров от заеманата длъжност „съдия“ във Върховния касационен съд, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, считано от 29.02.2020 г.
7.1. ПООЩРЯВА, на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, буква „а“ от ЗСВ и чл. 303, ал. 3, т. 1 от ЗСВ, Румян Жеков Христов – съдия в Апелативен съд – Велико Търново, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, с отличие „личен почетен знак първа степен – златен“, както и с парична награда в размер на 1000 (хиляда) лева за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества.
7.2. Решението по т. 7.1 да се предостави на Комисия „Бюджет и финанси“ към Пленума на ВСС в изпълнение на решение на Пленума на ВСС по Протокол № 2/30.01.2020 г., т. 5.
8. ОСВОБОЖДАВА, на основание чл. 165, ал. 1, т. 1 от ЗСВ, Румян Жеков Христов от заеманата длъжност „съдия“ в Апелативен съд – Велико Търново, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, считано от 23.02.2020 г.
9.1. ПООЩРЯВА, на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, буква „а“ от ЗСВ и чл. 303, ал. 3, т. 1 от ЗСВ, Димана Николова Йосифова – съдия в Софийския градски съд, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, с отличие „личен почетен знак първа степен - златен“, както и с парична награда в размер на 1000 (хиляда) лева за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества.
9.2. Решението по т. 9.1 да се предостави на Комисия „Бюджет и финанси“ към Пленума на ВСС в изпълнение на решение на Пленума на ВСС по Протокол № 2/30.01.2020 г., т. 5.
10. ОСВОБОЖДАВА, на основание чл. 165, ал. 1, т. 1 от ЗСВ, Димана Николова Йосифова от заеманата длъжност „съдия“ в Софийския градски съд, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, считано от 16.03.2020 г.
11. (ОТТЕГЛЕНА)
12. ОТНОСНО: Определяне броя на конкурсните комисии за провеждане на конкурс за младши съдии, обявен с решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по Протокол № 1/21.01.2020 г. (oбн. ДВ, бр. 10/04.02.2020 г.)

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ОПРЕДЕЛЯ, на основание чл. 13, ал. 2 от Наредба № 1 от 9 февруари 2017 г., 2 (две) конкурсни комисии за провеждане на конкурса за младши съдии в окръжните съдилища.
13. ОТНОСНО: Одобряване на поименни списъци на магистрати от окръжните съдилища, както и на хабилитирани преподаватели, за определяне чрез жребий на членове на конкурсните комисии по конкурса за младши съдии, обявен с решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по Протокол № 1/21.01.2020 г. (oбн. ДВ, бр 10/04.02.2020 г.)

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

13.1. ОДОБРЯВА поименни списъци на магистрати от окръжните съдилища, предложени по реда на чл. 183, ал. 4 от ЗСВ, отговарящи на условията на чл. 183, ал. 2, т. 1 и ал. 5 от ЗСВ, които да вземат участие в конкурсните комисии по обявения конкурс за младши съдии.
13.2. ОДОБРЯВА поименни списъци на хабилитираните преподаватели, които да вземат участие в конкурсните комисии по обявения конкурс за младши съдии.
14. ОТНОСНО: Определяне чрез жребий на поименния състав на конкурсните комисии по конкурса за младши съдии, обявен с решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по Протокол № 1/21.01.2020 г. (oбн. ДВ, бр. 10/04.02.2020 г.)

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ОПРЕДЕЛЯ чрез жребий, на основание чл. 183, ал. 3 от ЗСВ, във връзка с чл. 183, ал. 2, т. 1 от ЗСВ, поименния състав на конкурсните комисии по обявения конкурс за младши съдии в окръжните съдилища, както следва:
Първа конкурсна комисия – младши съдии:
Редовни членове:
Габриел Петков Йончев – съдия в Окръжен съд-Видин, гражданска колегия;
Мариана Василева Георгиева – съдия в Софийски градски съд, гражданска колегия;
Благовеста Митева Костова – съдия в Окръжен съд-Габрово, наказателна колегия;
Миглена Руменова Маркова – съдия в Окръжен съд-Пловдив, наказателна колегия;
Проф. д-р Пламен Александров Панайотов – хабилитиран преподавател по наказателно право в СУ „Св.Климент Охридски“.
Резервни членове:
Весела Иванова Евстатиева – съдия в Окръжен съд-Пловдив, наказателна колегия;
Доц. д-р Златимир Стоянов Орсов – хабилитиран преподавател по гражданско право в СУ „Св. Климент Охридски“.
Втора конкурсна комисия – младши съдии:
Редовни членове:
Петър Костадинов Узунов – съдия в Окръжен съд-Благоевград, гражданска колегия;
Ирена Николова Петкова – заместник на административния ръководител – заместник-председател на Окръжен съд-Варна, гражданска колегия.
Елена Йорданова Захова – съдия в Окръжен съд-Пловдив, наказателна колегия;
Надя Спасова Георгиева-Савова – съдия в Окръжен съд-Кюстендил, наказателна колегия;
Проф. д-р Анелия Йорданова Мингова – хабилитиран преподавател по гражданско право в СУ „Св. Климент Охридски“.
Резервни членове:
Надя Спасова Узунова – съдия в Окръжен съд-Благоевград, гражданска колегия;
Доц. д-р Даниела Севдалинова Дончева – хабилитиран преподавател по наказателно право в Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“.
15.1. ПРОВЕЖДА, на основание чл. 196, т. 3 от ЗСВ (в сила до 11.02.2020 г.), във връзка с § 72, ал. 2 от ПЗР на ЗИД на ЗСВ (ДВ, бр. 11/07.02.2020 г.), периодично атестиране на Галя Иванова Митева – съдия в Районен съд – Добрич.
15.2. ПРИЕМА, на основание чл. 206, ал. 1 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА“ на Галя Иванова Митева – съдия в Районен съд – Добрич.
16.1. ПРОВЕЖДА, на основание чл. 196, т. 3 от ЗСВ (в сила до 11.02.2020 г.), във връзка с § 72, ал. 2 от ПЗР на ЗИД на ЗСВ (ДВ, бр. 11/07.02.2020 г.), периодично атестиране на Бисерка Любенова Бойчева – Софрониева – съдия в Административен съд – Монтана.
16.2. ПРИЕМА, на основание чл. 206, ал. 1 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА“ на Бисерка Любенова Бойчева – Софрониева – съдия в Административен съд – Монтана.
17.1. ПРОВЕЖДА, на основание чл. 196, т. 3 от ЗСВ (в сила до 11.02.2020 г.), във връзка с § 72, ал. 2 от ПЗР на ЗИД на ЗСВ (ДВ, бр. 11/07.02.2020 г.), периодично атестиране на Рени Цветанова Славкова – съдия в Административен съд – Монтана.
17.2. ПРИЕМА, на основание чл. 206, ал. 1 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Рени Цветанова Славкова – съдия в Административен съд – Монтана.
18.1. ПРОВЕЖДА, на основание чл. 196, т. 3 от ЗСВ (в сила до 11.02.2020 г.), във връзка с § 72, ал. 2 от ПЗР на ЗИД на ЗСВ (ДВ, бр. 11/07.02.2020 г.), периодично атестиране на Мария Николаевна Ницова – съдия в Административен съд – Монтана.
18.2. ПРИЕМА, на основание чл. 206, ал. 1 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Мария Николаевна Ницова – съдия в Административен съд – Монтана.
19.1. ПРОВЕЖДА, на основание чл. 196, т. 4 от ЗСВ (в сила до 11.02.2020 г.), във връзка с чл. 197, ал. 5, т. 2 от ЗСВ и § 72, ал. 2 от ПЗР на ЗИД на ЗСВ (ДВ, бр. 11/07.02.2020 г.), извънредно атестиране на Розалия Красимирова Шейтанова – съдия в Окръжен съд – Пловдив.
19.2. ПРИЕМА, на основание чл. 206, ал. 1 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА“ на Розалия Красимирова Шейтанова – съдия в Окръжен съд – Пловдив.
20. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Гергана Велчова Кирова – съдия в Софийския районен съд, с ранг „съдия в АС“, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС“, с месечно трудово възнаграждение съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
21. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Христо Николов Христов – съдия в Районен съд – Севлиево, с ранг „съдия в ОС“, на място в по-горен ранг „съдия в АС“, с месечно трудово възнаграждение съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
22. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Жанет Марчева Христова – съдия в Районен съд – Шумен, с ранг „съдия в АС“, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС“, с месечно трудово възнаграждение съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
23. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Ивелина Христова Христова – Желева – съдия в Районен съд – Варна, с ранг „съдия в ОС“, на място в по-горен ранг „съдия в АС“, с месечно трудово възнаграждение съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
24. ОТНОСНО: Проект на решение по предложение от Мариета Неделчева – национално лице за контакт на Националната съдебна мрежа за международно сътрудничество по наказателни дела на Република България (НСММСНД), за провеждане на Годишната среща на НСММСНД на 28.02.2020 г. в сградата на Висшия съдебен съвет

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

Определя за участници в Годишната среща на Националната съдебна мрежа за международно сътрудничество по наказателни дела в Република България (НСММСНД) на 28.02.2020 г., от 10.00 ч. в сградата на ВСС, следните членове на Съдийската колегия:
Красимир Шекерджиев
Цветинка Пашкунова
Вероника Имова
Севдалин Мавров
Драгомир Кояджиков

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ

25. (ОТТЕГЛЕНА)
26. ОТНОСНО: Влязла в сила на 05.02.2020 г. присъда на Софийския градски съд по н.о.х.д. №4962/2016 г.

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ОСВОБОЖДАВА, на основание чл. 165, ал. 1, т. 3 от ЗСВ, Анелия Божидарова Рашева от заеманата длъжност „съдия“ в Районен съд – Видин, считано от датата на вземане на решението.
27. ОТНОСНО: Предложение с рег.индекс ВСС-1587/07.02.2020 г. от министъра на правосъдието за освобождаване от длъжност на Андон Георгиев Миталов – съдия в Специализирания наказателен съд, на основание чл. 130в, т. 3 от Конституцията на Република България

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

27.1. На основание чл. 316, ал. 1 от Закона за съдебната власт, ОБРАЗУВА ДИСЦИПЛИНАРНО ПРОИЗВОДСТВО за налагане на дисциплинарно наказание на Андон Георгиев Миталов – съдия в Специализирания наказателен съд.
27.2. На основание чл. 316, ал. 3 ЗСВ, ИЗБИРА ЧРЕЗ ЖРЕБИЙ ДИСЦИПЛИНАРЕН СЪСТАВ: Даниела Марчева, Боряна Димитрова, Атанаска Дишева.
27.3. На основание чл. 316, ал. 3 ЗСВ, ОПРЕДЕЛЯ за председател на състава, който е и докладчик – Атанаска Дишева.
(Решението е взето без участието на Севдалин Мавров поради направен самоотвод)

Закриване на заседанието – 14.42 ч.

Изготвил: /п/
Таня Младенова
Зоя Костова
Невенка Шопска
Катя Симова
Лидия Здравкова

СЪГЛАСУВАЛ,
Васил Пеловски:
и.д. главен секретар на ВСС

Разпечатка от компютризираната система за гласуване на решенията по протокола. Гласуването е в съответствие с предложението на вносителя.

Публикуван на: 
20.02.2020 г.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд