КРАТЪК ПРОТОКОЛ № 6
ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ
НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ,
ПРОВЕДЕНО НА 19 ФЕВРУАРИ 2020 г.


ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩИ: Иван Гешев – главен прокурор на Република България и Евгени Диков – член на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет
ОТСЪСТВАЩИ НЯМА
/На заседанието присъства Васил Пеловски – и. д. главен секретар на Висшия съдебен съвет/
/Откриване на заседанието – 13.40 ч/

ПО ДНЕВНИЯ РЕД

ИЗБОР НА АДМИНИСТРАТИВНИ РЪКОВОДИТЕЛИ НА ОРГАНИ НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ

1. ОТНОСНО: ИЗБОР на административен ръководител – окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – Кърджали
Кандидат:
- Желязко Димитров Стефанов – изпълняващ функциите „административен ръководител – окръжен прокурор“ на Окръжна прокуратура - Кърджали, с ранг „прокурор във ВКП и ВАП”

ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

- След проведеното явно гласуване и при обявения резултат: 4 гласа „За”, 6 гласа „Против”, НЕ НАЗНАЧАВА Желязко Димитров Стефанов – изпълняващ функциите „административен ръководител – окръжен прокурор“ на Окръжна прокуратура – Кърджали, с ранг „прокурор във ВКП и ВАП”, на длъжността „административен ръководител – окръжен прокурор“ на Окръжна прокуратура – Кърджали.
/Мотивите се съдържат в пълния стенографски протокол и в приложените към него материали/
2. ОТНОСНО: ИЗБОР на административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура – Свиленград
Кандидат:
- Мария Михайлова Кирилова – прокурор в Районна прокуратура - Свиленград, изпълняващ функциите „административен ръководител – районен прокурор“ на Районна прокуратура – Свиленград, с ранг „прокурор във ВКП и ВАП”

ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

След проведеното явно гласуване и при обявения резултат: 10 гласа „За”, 0 гласа „Против”, на основание чл. 194 б, ал. 4 от ЗСВ НАЗНАЧАВА Мария Михайлова Кирилова – прокурор в Районна прокуратура - Свиленград, изпълняващ функциите „административен ръководител – районен прокурор“ на Районна прокуратура – Свиленград, на длъжността „административен ръководител – районен прокурор“ на Районна прокуратура – Свиленград, с ранг „прокурор във ВКП и ВАП“, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица № 1 на ВСС за определяне на максималните основни месечни работни заплати на съдии, прокурори и следователи, считано от датата на встъпване в длъжност.
/Мотивите се съдържат в пълния стенографски протокол и в приложените към него материали/

ДИСЦИПЛИНАРНА ДЕЙНОСТ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ИВСС

3. ОТНОСНО: Произнасяне по предложение от административния ръководител на Районна прокуратура – Стара Загора за образуване на дисциплинарно производство и налагане на дисциплинарно наказание на Илчо Петров Петров – прокурор в Районна прокуратура – Стара Загора

ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

3.1. На основание чл. 316, ал. 1, изречение второ, във вр. с чл.314, ал.2 от ЗСВ, ВЪЗОБНОВЯВА дисциплинарното производство по административна преписка с № 1718/2019 г. по описа на Районна прокуратура – Стара Загора и ПРОДЪЛЖАВА дисциплинарното производство под № 5/2020 г. по описа на ВСС за налагане на дисциплинарно наказание на Илчо Петров Петров – прокурор в Районна прокуратура – Стара Загора.
3.2. На основание чл. 316, ал. 3 от ЗСВ ИЗБИРА ЧРЕЗ ЖРЕБИЙ ДИСЦИПЛИНАРЕН СЪСТАВ: Георги Кузманов, Гергана Мутафова, Огнян Дамянов.
3.3. На основание чл. 316, ал. 3 от ЗСВ ОПРЕДЕЛЯ за председател на състава, който е и докладчик, Огнян Дамянов.
4. ОТНОСНО: Произнасяне по акт за резултати от извършена комплексна планова проверка в Окръжна прокуратура - Велико Търново, извършена в изпълнение на Заповед № ПП-01-55/24.09.2019 г. на главния инспектор на Инспектората към Висшия съдебен съвет

ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

Приема за сведение акт за резултати от извършена комплексна планова проверка в Окръжна прокуратура - Велико Търново, извършена в изпълнение на Заповед № ПП-01-55/24.09.2019 г. на главния инспектор на ИВСС.
ВЪЗРАЖЕНИЯ СРЕЩУ КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА ПРИ АТЕСТИРАНЕ
5. ОТНОСНО: Изслушване на Магда Иванова Симеонова - прокурор в Районна прокуратура – Пловдив, във връзка с постъпило възражение срещу изготвена комплексна оценка от периодично атестиране /поканена, не се явява/

ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

5.1. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ възражението на Магда Иванова Симеонова - прокурор в Районна прокуратура – Пловдив.
5.2. ПРОВЕЖДА, на основание чл. 196, т. 3 от ЗСВ (в сила до 11.02.2020 г.), във връзка с § 72, ал. 2 от ПЗР на ЗИД на ЗСВ (ДВ, бр. 11/07.02.2020 г.), периодично атестиране на Магда Иванова Симеонова - прокурор в Районна прокуратура – Пловдив.
5.3. ПРИЕМА, на основание чл. 206, ал. 1, във връзка с чл. 205, ал. 4, т. 1 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „ДОБРА" на Магда Иванова Симеонова - прокурор в Районна прокуратура – Пловдив.

АТЕСТИРАНЕ И КОНКУРСИ

6. ОТНОСНО: Предложение на главния прокурор за оптимизиране щатната численост в органите на съдебната власт в системата на Прокуратурата на Република България

ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

6.1. ПРЕДЛАГА НА ПЛЕНУМА НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ, на основание чл. 30, ал. 5, т. 7 от ЗСВ, ДА СЪКРАТИ щатната численост на Софийска градска прокуратура с 5 (пет) свободни длъжности „прокурор“, считано от датата на вземане на решението.
6.1.1. ПРЕДЛАГА НА ПЛЕНУМА НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ, на основание чл. 30, ал. 5, т. 7 от ЗСВ, ДА РАЗКРИЕ 5 (пет) щатни длъжности „прокурор" във Върховна касационна прокуратура, считано от датата на вземане на решението.
6.2. ПРЕДЛАГА НА ПЛЕНУМА НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ, на основание чл. 30, ал. 5, т. 7 от ЗСВ, ДА СЪКРАТИ щатната численост на Окръжна прокуратура – Пазарджик с 1 (една) свободна длъжност „прокурор“, считано от датата на вземане на решението.
6.2.1. ПРЕДЛАГА НА ПЛЕНУМА НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ, на основание чл. 30, ал. 5, т. 7 от ЗСВ, ДА РАЗКРИЕ 1 (една) щатна длъжност „прокурор" в Апелативна прокуратура – Пловдив, считано от датата на вземане на решението.
6.3. ПРЕДЛАГА НА ПЛЕНУМА НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ, на основание чл. 30, ал. 5, т. 7 от ЗСВ, ДА СЪКРАТИ щатната численост на Софийска градска прокуратура с 1 (една) свободна длъжност „прокурор“, считано от датата на вземане на решението.
6.3.1. ПРЕДЛАГА НА ПЛЕНУМА НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ, на основание чл. 30, ал. 5, т. 7 от ЗСВ, ДА СЪКРАТИ щатната численост на Окръжна прокуратура – София с 1 (една) свободна длъжност „прокурор“, считано от датата на вземане на решението.
6.3.2. ПРЕДЛАГА НА ПЛЕНУМА НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ, на основание чл. 30, ал. 5, т. 7 от ЗСВ, ДА СЪКРАТИ щатната численост на Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура – Кюстендил с 1 (една) свободна длъжност „следовател“, считано от датата на вземане на решението.
6.3.3. ПРЕДЛАГА НА ПЛЕНУМА НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ, на основание чл. 30, ал. 5, т. 7 от ЗСВ, ДА СЪКРАТИ щатната численост на Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура – Монтана с 1 (една) свободна длъжност „следовател“, считано от датата на вземане на решението.
6.3.4. ПРЕДЛАГА НА ПЛЕНУМА НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ, на основание чл. 30, ал. 5, т. 7 от ЗСВ, ДА СЪКРАТИ щатната численост на Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура – Варна с 1 (една) свободна длъжност „следовател“, считано от датата на вземане на решението.
6.3.5. ПРЕДЛАГА НА ПЛЕНУМА НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ, на основание чл. 30, ал. 5, т. 7 от ЗСВ, ДА РАЗКРИЕ 5 (пет) щатни длъжности „прокурор" в Специализираната прокуратура, считано от датата на вземане на решението.
6.4. Внася предложенията в заседание на Пленума на Висшия съдебен съвет, насрочено за 20.02.2020 г., за разглеждане и произнасяне.
7. ОТНОСНО: Определяне броя на конкурсните комисии за провеждане на конкурса за младши прокурори, обявен с решение на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет по Протокол № 3/29.01.2020 г. (oбн. ДВ бр. 10/04.02.2020 г.)

ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ОПРЕДЕЛЯ, на основание чл. 13, ал. 2 от Наредба № 1 от 9 февруари 2017 г., 2 (две) конкурсни комисии за провеждане на конкурса за младши прокурори.
8. ОТНОСНО: Одобряване на поименни списъци на магистрати от окръжните прокуратури, както и на хабилитирани преподаватели, за определяне чрез жребий на членове на конкурсните комисии по конкурса за младши прокурори, обявен с решение на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет по Протокол № 3/29.01.2020 г. (oбн. ДВ бр. 10/04.02.2020 г.)

ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

8.1. ОДОБРЯВА поименен списък на хабилитираните преподаватели по наказателно право, които да вземат участие в конкурсните комисии по обявения конкурс за младши прокурори.
8.2. ОДОБРЯВА поименни списъци на магистрати от окръжните прокуратури, предложени по реда на чл. 183, ал. 4 от ЗСВ, отговарящи на условията на чл. 183, ал. 2, т. 4 и ал. 5 от ЗСВ, във връзка с § 72, ал. 1 от ПЗР на ЗИД на ЗСВ, които да вземат участие в конкурсните комисии по обявения конкурс за младши прокурори.
9. ОТНОСНО: Определяне чрез жребий на поименните състави на конкурсните комисии по конкурса за младши прокурори, обявен с решение на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет по Протокол № 3/29.01.2020 г. (oбн. ДВ бр. 10/04.02.2020 г.)

ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

9.1. ОПРЕДЕЛЯ чрез жребий, на основание чл. 183, ал. 3 от ЗСВ, във връзка с чл. 183, ал. 2, т. 4 от ЗСВ, във връзка с § 72, ал. 1 от ПЗР на ЗИД на ЗСВ, поименните състави на конкурсните комисии по обявения конкурс за младши прокурори, както следва:
Първа конкурсна комисия – младши прокурори:
- Вержиния Станиславова Савчева – заместник-окръжен прокурор на Окръжна прокуратура - Монтана;
- Дафин Бойчев Каменов – заместник-окръжен прокурор на Окръжна прокуратура - Кърджали;
- Невена Бойкова Владимирова – прокурор в Окръжна прокуратура - Хасково;
- Вероника Дечева Караколева – прокурор в Окръжна прокуратура - Стара Загора
- проф. д.ю.н. Борис Владимиров Велчев – СУ „Св. Климент Охридски“ – хабилитиран преподавател по наказателно право
Резервни членове :
- Пламен Йорданов Петков – прокурор в Окръжна прокуратура - Русе;
- проф. д.ю.н. Георги Иванов Митов – СУ Св. Климент Охридски“ – хабилитиран преподавател по наказателно право.
Втора конкурсна комисия – младши прокурори:
- Кремена Йорданова Колицова – прокурор в Окръжна прокуратура - Русе;
- Андрей Обретенов Червеняков – прокурор в Окръжна прокуратура - Бургас;
- Милен Василев Ставрев – прокурор в Окръжна прокуратура - Варна;
- Марияна Вергилова Сиракова – прокурор в Окръжна прокуратура - Кюстендил;
- проф. д-р Лазар Георгиев Груев – СУ „Св. Климент Охридски“ – хабилитиран преподавател по наказателно право;
Резервни членове :
- Мариана Борисова Димитрова – прокурор в Софийска градска прокуратура;
- проф. д-р Пламен Александров Панайотов – СУ „Св. Климент Охридски“ – хабилитиран преподавател по наказателно право.
10. ОТНОСНО: Определяне на дата за провеждане на събеседване с допуснатия кандидат в процедура за избор на административен ръководител - районен прокурор на Районна прокуратура – Карнобат

ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ОПРЕДЕЛЯ дата за провеждане на събеседване с допуснатия кандидат в процедура за избор на административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура - Карнобат, открита с решение на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет по Протокол № 25/29.07.2019 г. (обн. ДВ. бр. 63/09.08.2019 г.): 25.03.2020 г.
11. ОТНОСНО: Молба от Мария Петкова Шишкова - заместник на главния прокурор при Върховна касационна прокуратура, с която оттегля молбата си за освобождаване от заеманата длъжност, на основание чл. 165, ал.1, т. 2 от ЗСВ

ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

11.1. Поради настъпили нови обстоятелства, ОТМЕНЯ, на основание чл. 99, т. 2, във връзка с чл. 102, ал. 2 от АПК, решения на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет по Протокол № 39/11.12.2019 г., д.т. 25 и Протокол № 41/18.12.2019 г., д.т. 39.
12. ОТНОСНО: Предложение за назначаване на Валентина Иванчева Маджарова - прокурор в Специализираната прокуратура на длъжността „заместник на административния ръководител“ на Специализираната прокуратура

ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

12.1. ОПРЕДЕЛЯ, на основание чл. 30, ал. 5, т. 4 от ЗСВ, четвърта щатна длъжност “заместник на административния ръководител“ чрез трансформиране на 1 (една) длъжност „прокурор“ от щата на Специализираната прокуратура в 1 (една) щатна длъжност “заместник на административния ръководител“ на Специализираната прокуратура, считано от датата на встъпване на Валентина Иванчева Маджарова - прокурор в Специализираната прокуратура в длъжност „заместник на административния ръководител“ на Специализираната прокуратура.
12.2. НАЗНАЧАВА, на основание чл. 160, във връзка с чл. 168, ал. 3 от ЗСВ, Валентина Иванчева Маджарова - прокурор в Специализираната прокуратура на длъжност „заместник на административния ръководител“ на Специализираната прокуратура, с ранг „прокурор във ВКП и ВАП“, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица № 1 на ВСС за определяне на максималните основни месечни работни заплати на съдии, прокурори и следователи, считано от датата на встъпване в длъжност.
13.1. ПРОВЕЖДА, на основание чл. 196, т. 1 от ЗСВ (в сила до 11.02.2020 г.), във връзка с § 72, ал. 2 от ПЗР на ЗИД на ЗСВ (ДВ, бр. 11/07.02.2020 г.), предварително атестиране на Катя Димитрова Добрева - прокурор в Районна прокуратура - Казанлък.
13.2. ПРИЕМА, на основание чл. 206, ал.1 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Катя Димитрова Добрева - прокурор в Районна прокуратура - Казанлък.
14.1. ПРОВЕЖДА, на основание чл. 196, т. 1 от ЗСВ (в сила до 11.02.2020 г.), във връзка с § 72, ал. 2 от ПЗР на ЗИД на ЗСВ (ДВ, бр. 11/07.02.2020 г.), предварително атестиране на Марин Владиславов Тодоров - прокурор в Районна прокуратура - Бургас.
14.2. ПРИЕМА, на основание чл. 206, ал. 1 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Марин Владиславов Тодоров - прокурор в Районна прокуратура - Бургас.
15.1. ПРОВЕЖДА, на основание чл. 196, т. 1 от ЗСВ (в сила до 11.02.2020 г.), във връзка с § 72, ал. 2 от ПЗР на ЗИД на ЗСВ (ДВ, бр. 11/07.02.2020 г.), предварително атестиране на Мариана Георгиева Калудова - прокурор в Районна прокуратура - Бургас.
15.2. ПРИЕМА, на основание чл. 206, ал. 1 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Мариана Георгиева Калудова - прокурор в Районна прокуратура - Бургас.
16.1. ПРОВЕЖДА, на основание чл. 196, т. 1 от ЗСВ (в сила до 11.02.2020 г.), във връзка с § 72, ал. 2 от ПЗР на ЗИД на ЗСВ (ДВ, бр. 11/07.02.2020 г.), предварително атестиране на Йордан Сталев Дичев - прокурор в Апелативна прокуратура - Бургас.
16.2. ПРИЕМА, на основание чл. 206, ал. 1 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Йордан Сталев Дичев - прокурор в Апелативна прокуратура - Бургас.
17.1. ПРОВЕЖДА, на основание чл. 196, т. 1 от ЗСВ (в сила до 11.02.2020 г.), във връзка с § 72, ал. 2 от ПЗР на ЗИД на ЗСВ (ДВ, бр. 11/07.02.2020 г.), предварително атестиране на Искра Николаева Йовкова - прокурор в Софийска районна прокуратура.
17.2. ПРИЕМА, на основание чл. 206, ал. 1 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Искра Николаева Йовкова - прокурор в Софийска районна прокуратура.
18.1. ПРОВЕЖДА, на основание чл. 196, т. 1 от ЗСВ (в сила до 11.02.2020 г.), във връзка с § 72, ал. 2 от ПЗР на ЗИД на ЗСВ (ДВ, бр. 11/07.02.2020 г.), предварително атестиране на Катя Георгиева Стаменова - Христова - прокурор в Районна прокуратура - Сливен.
18.2. ПРИЕМА, на основание чл. 206, ал. 1 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Катя Георгиева Стаменова - Христова - прокурор в Районна прокуратура - Сливен.
19.1. ПРОВЕЖДА, на основание чл. 196, т. 1 от ЗСВ (в сила до 11.02.2020 г.), във връзка с § 72, ал. 2 от ПЗР на ЗИД на ЗСВ (ДВ, бр. 11/07.02.2020 г.), предварително атестиране на Тодор Асенов Иванов - прокурор в Районна прокуратура - Стара Загора.
19.2. ПРИЕМА, на основание чл. 206, ал. 1 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Тодор Асенов Иванов - прокурор в Районна прокуратура - Стара Загора.
20.1. ПРОВЕЖДА, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ (в сила до 11.02.2020 г.), във връзка с § 72, ал. 2 от ПЗР на ЗИД на ЗСВ (ДВ, бр. 11/07.02.2020 г.), атестиране за придобиване статут на несменяемост на Мая Сашкова Тончева – прокурор в Районна прокуратура – Плевен.
20.2. ПРИЕМА, на основание чл. 206, ал. 1 от ЗСВ, комплексна оценка „МНОГО ДОБРА” на Мая Сашкова Тончева – прокурор в Районна прокуратура – Плевен.
20.3. Мая Сашкова Тончева – прокурор в Районна прокуратура - Плевен, ПРИДОБИВА СТАТУТ НА НЕСМЕНЯЕМОСТ, на основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ, считано от датата на вземане на решението.
21.1. ПРОВЕЖДА, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ (в сила до 11.02.2020 г.), във връзка с § 72, ал. 2 от ПЗР на ЗИД на ЗСВ (ДВ, бр. 11/07.02.2020 г.), атестиране за придобиване статут на несменяемост на Владислав Георгиев Владимиров - прокурор в Апелативна прокуратура – София.
21.2. ПРИЕМА, на основание чл. 206, ал. 1 от ЗСВ, комплексна оценка „ДОБРА” на Владислав Георгиев Владимиров - прокурор в Апелативна прокуратура – София.
21.3. Владислав Георгиев Владимиров - прокурор в Апелативна прокуратура - София, ПРИДОБИВА СТАТУТ НА НЕСМЕНЯЕМОСТ, на основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ, считано от датата на вземане на решението.
22.1. ПРОВЕЖДА, на основание чл. 196, т. 3 от ЗСВ (в сила до 11.02.2020 г.), във връзка с § 72, ал. 2 от ПЗР на ЗИД на ЗСВ (ДВ, бр. 11/07.02.2020 г.), периодично атестиране на Илиян Иванов Танчев - завеждащ Следствен отдел в Софийска градска прокуратура.
22.2. ПРИЕМА, на основание чл. 206, ал. 1 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Илиян Иванов Танчев - завеждащ Следствен отдел в Софийска градска прокуратура.
23.1. ПРОВЕЖДА, на основание чл. 196, т. 3 от ЗСВ (в сила до 11.02.2020 г.), във връзка с § 72, ал. 2 от ПЗР на ЗИД на ЗСВ (ДВ, бр. 11/07.02.2020 г.), периодично атестиране на Ахмед Хюсменов Кокоев - прокурор в Софийска градска прокуратура.
23.2. ПРИЕМА, на основание чл. 206, ал. 1 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Ахмед Хюсменов Кокоев - прокурор в Софийска градска прокуратура.
24.1. ПРОВЕЖДА, на основание чл. 196, т. 3 от ЗСВ (в сила до 11.02.2020 г.), във връзка с § 72, ал. 2 от ПЗР на ЗИД на ЗСВ (ДВ, бр. 11/07.02.2020 г.), периодично атестиране на Станислав Христов Стойков - прокурор в Софийска градска прокуратура.
24.2. ПРИЕМА, на основание чл. 206, ал. 1 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Станислав Христов Стойков - прокурор в Софийска градска прокуратура.
25.1. ПРОВЕЖДА, на основание чл. 196, т. 3 от ЗСВ (в сила до 11.02.2020 г.), във връзка с § 72, ал. 2 от ПЗР на ЗИД на ЗСВ (ДВ, бр. 11/07.02.2020 г.), периодично атестиране на Светослав Момчилов Джельов - прокурор в Софийска районна прокуратура.
25.2. ПРИЕМА, на основание чл. 206, ал. 1 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Светослав Момчилов Джельов - прокурор в Софийска районна прокуратура.
26.1. ПРОВЕЖДА, на основание чл. 196, т. 3 от ЗСВ (в сила до 11.02.2020 г.), във връзка с § 72, ал. 2 от ПЗР на ЗИД на ЗСВ (ДВ, бр. 11/07.02.2020 г.), периодично атестиране на Атанас Радев Атанасов - следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура - Добрич.
26.2. ПРИЕМА, на основание чл. 206, ал. 1 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Атанас Радев Атанасов - следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура - Добрич.
27.1. ПРОВЕЖДА, на основание чл. 196, т. 3 от ЗСВ (в сила до 11.02.2020 г.), във връзка с § 72, ал. 2 от ПЗР на ЗИД на ЗСВ (ДВ, бр. 11/07.02.2020 г.), периодично атестиране на Даниела Борисова Бонева - прокурор в Районна прокуратура - Своге.
27.2. ПРИЕМА, на основание чл. 206, ал. 1 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Даниела Борисова Бонева - прокурор в Районна прокуратура - Своге.
28.1. ПРОВЕЖДА, на основание чл. 196, т. 4 от ЗСВ (в сила до 11.02.2020 г.), във връзка с чл. 197, ал. 5, т. 2 от ЗСВ и § 72, ал. 2 от ПЗР на ЗИД на ЗСВ (ДВ, бр.11/07.02.2020 г.), извънредно атестиране на Пламен Николов Николов – прокурор в Окръжна прокуратура – Добрич.
28.2. ПРИЕМА, на основание чл. 206, ал. 1 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Пламен Николов Николов – прокурор в Окръжна прокуратура – Добрич.
29. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Северина Любенова Монева - прокурор в Районна прокуратура - Разград, с ранг „прокурор в ОП“, на място в по-горен ранг „прокурор в АП“, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС за определяне на максималните основни месечни работни заплати на съдии, прокурори и следователи, считано от датата на вземане на решението.

СЪДЕБНА АДМИНИСТРАЦИЯ

30. ОТНОСНО: Предложение от главния прокурор за увеличаване щатната численост на съдебните служители във Върховна касационна прокуратура и Администрацията на главния прокурор

ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

30.1. РАЗКРИВА, на основание чл. 30, ал. 5, т. 8 от ЗСВ, 2 /две/ щатни бройки за длъжност „главен специалист“ в звено „Служители по чл. 26, ал. 2 от ПАПРБ“ във Върховна касационна прокуратура.
30.2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за трансформиране на 1 /една/ щ.бр. за длъжност „младши експерт“ в 1 /една/ щ.бр. за длъжност „главен експерт“ в звено „Служители по чл. 26, ал. 2 от ПАПРБ“ във Върховна касационна прокуратура.
МОТИВИ: Съгласно чл. 26 , ал. 2 от Правилника за администрацията на ПРБ, главният прокурор следва да определи съдебни служители и прокурорски помощници, които да подпомагат работата на заместниците му и са на тяхно пряко подчинение.
Към настоящия момент в кабинетите на тримата заместника на главния прокурор при ВКП са определени следните длъжности за съдебни служители: 2 щ.бр. прокурорски помощник, 3 щ.бр. младши експерт и 1 щ.бр. главен специалист, които са крайно недостатъчни за осигуряване на работата на тримата заместника на главния прокурор. С оглед високата степен на отговорност на функциите на служителите в звено „Служители по чл. 26, ал. 2 от ПАПРБ“ и за уеднаквяване на видовете длъжности и броя на съдебните служители в кабинетите на заместниците на главния прокурор е необходимо да бъде увеличена щатната численост на Администрацията на ВКП.
30.3. РАЗКРИВА, на основание чл. 30, ал. 5, т. 8 от ЗСВ, 4 /четири/ щатни бройки за съдебни служители в дирекция „Публична комуникация“ в Администрацията на главния прокурор, както следва:
- 1 /една/ щ.бр. за длъжност „Началник отдел „Пресцентър и връзки с обществеността“;
- 1 /една/ щ.бр. за длъжност „Началник отдел „Институционални и международни отношения“;
- 2 /две/ щ.бр. за длъжност „главен експерт“.
МОТИВИ: Съгласно утвърденото длъжностно разписание на съдебните служители в АГП, в сила от 01.01.2020 г., в дирекция „Публична комуникация“ е утвърдена 1 щ.бр. за длъжността „директор“, която да осъществява общото ръководство, координация и контрол на дейността на служителите в дирекцията. Предстои структурна реформа в щата на АГП, при която в дирекцията ще бъдат обособени два отдела – „Пресцентър и връзки с обществеността“ и „Институционални и международни отношения“. В проекта на длъжностно разписание е предвидено тези два отдела да се ръководят от служители на длъжността „Началник отдел“, които да осъществяват ръководството и контрола на дейността на служителите в отделите и да координират процесите по организация, подготовка, реализация и разпространяване на информацията за дейността на Прокуратурата, подготовката и провеждането на вътрешни и външни информационни и комуникационни кампании, медийното отразяване на събитията, свързани с дейността на ПРБ, както и на изявите на главния прокурор и неговите заместници, взаимодействието с говорителите и пресслужбите на прокуратурите в страната, задграничните командировки на магистратите в ПРБ, дейността по международните договори, по които ПРБ е страна, подготовката и реализацията на международни проекти, връзките с администрациите на други държавни институции и акредитирани чуждестранни мисии у нас и др.
За осигуряването на тези дейности е необходимо щата на АГП, дирекция „Публична комуникация“ да се увеличи с две ръководни и две експертни длъжности.
Към настоящия момент в щатовете на ВКП, ВАП, НСлС и АГП няма незаети щатни бройки, които да бъдат предложени за трансформация, без това да се отрази на нормалното функциониране на съответната структура.
Увеличението на щатната численост на съдебните служители и разликата в размера на възнаграждението на предложената за трансформиране щатна бройка, ще бъде финансово обезпечено за сметка на утвърдения бюджет на ПРБ за 2020 г.
31. ОТНОСНО: Предложение от главния прокурор за увеличаване щатната численост на служителите в Бюрото по защита при главния прокурор

ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

РАЗКРИВА, на основание чл. 3, ал. 1 от Правилата за устройството и дейността на Бюрото по защита при главния прокурор и изпълнението на мерките за специална защита, 36 /тридесет и шест/ щатни бройки за служители в Бюрото по защита при главния прокурор.
МОТИВИ: Към настоящия момент, съгласно утвърденото длъжностно разписание, в щата на Бюрото са утвърдени общо 98 щ.бр. Щатната численост на служителите в Бюрото не е променян от преминаването на структурата към главния прокурор през 2014 г.
След извършен анализ на конкретните потребности за кадровото обезпечаване, при съобразяване с утвърдените щатни длъжности на магистратите в ПРБ, щатът на Бюрото по защита при главния прокурор следва да се увеличи с 36 щ бр.
Увеличението на щатната численост на служители в Бюрото по защита ще бъде осигурено със средства от целево финансиране, за което е инициирано писмо до Министъра на финансите.
32. ОТНОСНО: Предложение от главния прокурор за съкращаване на 0,5 щ.бр. за длъжността „работник, поддръжка сгради“ в щата на Районна прокуратура-Разград и разкриването ? в Окръжна прокуратура-Разград

ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

32.1. СЪКРАЩАВА, на основание чл. 30, ал. 5, т. 8 от ЗСВ, 0,5 /половин/ заета щ.бр. за длъжност „работник, поддръжка сгради“ в Районна прокуратура – Разград.
32.2. РАЗКРИВА, на основание чл. 30, ал. 5, т. 8 от ЗСВ, 0,5 /половин/ щ.бр. за длъжност „работник, поддръжка сгради“ в Окръжна прокуратура – Разград.
МОТИВИ: Магистратите и съдебните служители в ОП-Разград и РП-Разград се помещават в обща сграда, общинска собственост, в която е инсталирана локална отоплителна система на газ, която към настоящия момент се обслужва от съдебния служител на длъжност „работник поддръжка сгради“ на 0,5 щ.бр. в РП-Разград.
Утвърдената 0,5 щ.бр. за същата длъжност в щата на ОП-Разград е свободна, но на същата не може да бъде назначен служителят от РП-Разград, тъй като съгласно чл. 340а, ал. 2, т. 5 от ЗСВ не може да работи по трудово правоотношение при друг работодател, освен като преподавател във висше училище.
С оглед необходимостта от непрекъсната поддръжка на сградата, и съгласно предложението на окръжния прокурор на ОП-Разград, че тази дейност е възможно да се извършва от служителя, който в момента изпълнява длъжността в РП-Разград като бъде преназначен на цяла щ.бр. в ОП-Разград е необходимо разкриване на още 0,5 щ.бр. „работник поддръжка сгради“в ОП-Разград чрез съкращаване на 0,5 заета щ.бр. за същата длъжност в РП-Разград, и при условията на чл. 343, ал. 2 от ЗСВ.
Изразено е положително становище от районния прокурор на РП-Разград.
32.3. В 7-дневен срок от вземане на решението следва да се предприемат действия по приложението на чл. 343, ал. 2 от ЗСВ.
32.4. УКАЗВА на административния ръководител на Районна прокуратура – Разград при липса на възможност за приложението на чл. 343, ал. 2 от ЗСВ да предприеме действия по прекратяване на трудовите правоотношения със съдебният служител, на основание чл. 328, ал. 1, т. 2, предл. 2-ро от КТ, поради съкращаване на щата, при стриктно спазване на разпоредбите на чл. 329 от КТ и закрилата при уволнение по чл. 333 от КТ.

БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ

33. ОТНОСНО: Поправка на очевидна фактическа грешка в решение по т. 32 от Протокол № 4/05.02.2020 г. на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет

ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

На основание чл. 36, ал. 5 от Правилника за организация на дейността на Висшия съдебен съвет и неговата администрация, ДОПУСКА поправка на очевидна фактическа грешка в решение по т. 32 от Протокол № 4/05.02.2020 г. на Прокурорска колегия на ВСС, като в Класификатора на длъжностите в администрацията на Прокуратура на Република България на основание чл. 341, ал. 1 от ЗСВ, в сила от 01.01.2020 г., на ред 36 числото „2 137“ (две хиляди сто тридесет и седем) да се чете „2 173“ (две хиляди сто седемдесет и три).

/Закриване на заседанието – 16.55 ч/

ИЗГОТВИЛ: /п/:
Лидия Здравкова
Таня Младенова
Зоя Костова
Невенка Шопска


СЪГЛАСУВАЛ,
Васил Пеловски:
и. д. главен секретар на ВСС

Разпечатка от компютризираната система за гласуване на решенията по протокола. Гласуването е в съответствие с предложението на вносителя.

Публикуван на :
20.02.2020 г.

Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд