Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на Висшия съдебен съвет прие годишния отчет за касово изпълнение на бюджета на съдебната власт за 2019 година

20 февруари 2020 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет прие консолидирания годишен финансов отчет на съдебната власт, който включва баланс, отчет за приходите и разходите, отчета за касово изпълнение на бюджета, сметките за средства от Европейския съюз и сметките за чужди средства към 31.12.2019 г., обяснителна записка и приложенията към нея, като упълномощи г-н Боян Магдалинчев, представляващ Висшия съдебен съвет и разпоредител по бюджета на съдебната власт, да подпише и представи на Министерство на финансите отчет за изпълнението на бюджета на съдебната власт, съгласно чл. 366, ал. 1 от ЗСВ.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд