КРАТЪК ПРОТОКОЛ № 4
ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ПЛЕНУМА НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ,
ПРОВЕДЕНО НА 20 ФЕВРУАРИ 2020 г.

 


ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ: Боян Магдалинчев – представляващ Висшия съдебен съвет
ОТСЪСТВАТ: Атанаска Дишева, Вероника Имова, Георги Чолаков, Иван Гешев, Олга Керелска
/На заседанието присъства Теодора Точкова – главен инспектор на Инспектората към ВСС/
/На заседанието присъства Васил Пеловски – и. д. главен секретар на Висшия съдебен съвет/

/Откриване на заседанието – 9, 31 ч./

По внесените допълнения и на основание последвалите разисквания по дневния ред

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

I. Включва в дневния ред следните допълнителни точки:
12. Проект на решение за изменение на решение на Пленума на Висшия съдебен съвет по Протокол № 24/04.10.2018 г., т. 50.3.
Внася: Комисия „Управление на собствеността“

ПО ДНЕВНИЯ РЕД

1. ОТНОСНО: Анализ на констатираните от Инспектората към ВСС случаи на нарушаване правото на разглеждане и решаване на делото в разумен срок за периода 01.04.2019 г. - 30.09.2019 г.

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

1.1. Приема Анализ на констатираните от ИВСС случаи на нарушаване правото на разглеждане и решаване на делото в разумен срок по чл.60м ЗСВ, за периода 01.04.2019 г. - 30.09.2019 г.
1.2. Приема данните за установени от ИВСС нарушения на правото на разглеждане и решаване на делото в разумен срок по Глава трета „а“ ЗСВ, за периода 01.04.2019 г. - 30.09.2019 г.
1.3. Приема отчета на министъра на правосъдието относно постъпили заявления и изплатени обезщетения по реда на Глава трета „а“ ЗСВ, за периода 01.04.2019 г. - 30.09.2019 г.
1.4.НАПОМНЯ на административните ръководители на съдилищата и съдиите, прилагането на мерките, приети по Протокол № 21/19.07.2018 г., т. 90 на Пленума на ВСС.
1.5. Не налага нови мерки. (за съдилищата и съдиите)
1.6. Не налага нови мерки. (за съответните структури в Прокуратура на РБ)
1. 7. Материалите по т.1.1, т.1.2 и т.1.3 да се публикуват на интернет страницата на ВСС.
2. ОТНОСНО: Предложение от главния прокурор за оптимизиране щатната численост в органите на съдебната власт в системата на прокуратурата на Република България

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

2.1. СЪКРАЩАВА, на основание чл. 30, ал. 2, т. 8 от ЗСВ, щатната численост на Софийска градска прокуратура с 5 (пет) свободни длъжности „прокурор“, считано от датата на вземане на решението.
2.1.1. РАЗКРИВА, на основание чл. 30, ал. 2, т. 8 от ЗСВ 5 (пет) щатни длъжности „прокурор" във Върховна касационна прокуратура, считано от датата на вземане на решението.
2.2. СЪКРАЩАВА, на основание чл. 30, ал. 2, т. 8 от ЗСВ, щатната численост на Окръжна прокуратура – Пазарджик с 1 (една) свободна длъжност „прокурор“, считано от датата на вземане на решението.
2.2.1. РАЗКРИВА, на основание чл. 30, ал. 2, т. 8 от ЗСВ, 1 (една) щатна длъжност „прокурор" в Апелативна прокуратура – Пловдив, считано от датата на вземане на решението.
2.3. СЪКРАЩАВА, на основание чл. 30, ал. 2, т. 8 от ЗСВ, щатната численост на Софийска градска прокуратура с 1 (една) свободна длъжност „прокурор“, считано от датата на вземане на решението.
2.3.1. СЪКРАЩАВА, на основание чл. 30, ал. 2, т. 8 от ЗСВ, щатната численост на Окръжна прокуратура – София с 1 (една) свободна длъжност „прокурор“, считано от датата на вземане на решението.
2.3.2. СЪКРАЩАВА, на основание чл. 30, ал. 2, т. 8 от ЗСВ, щатната численост на Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура – Кюстендил с 1 (една) свободна длъжност „следовател“, считано от датата на вземане на решението.
2.3.3. СЪКРАЩАВА, на основание чл. 30, ал. 2, т. 8 от ЗСВ, щатната численост на Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура – Монтана с 1 (една) свободна длъжност „следовател“, считано от датата на вземане на решението.
2.3.4. СЪКРАЩАВА, на основание чл. 30, ал. 2, т. 8 от ЗСВ, щатната численост на Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура – Варна с 1 (една) свободна длъжност „следовател“, считано от датата на вземане на решението.
2.3.5. РАЗКРИВА, на основание чл. 30, ал. 2, т. 8 от ЗСВ 5 (пет) щатни длъжности „прокурор" в Специализираната прокуратура, считано от датата на вземане на решението.

БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ

3. ОТНОСНО: Приемане на годишния отчет за касово изпълнение на бюджета на съдебната власт за 2019 г., съгласно чл. 366, ал. 1 от ЗСВ

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

3.1. ПРИЕМА консолидирания годишен финансов отчет на съдебната власт, който включва баланс, отчет за приходите и разходите, отчета за касово изпълнение на бюджета, сметките за средства от Европейския съюз и сметките за чужди средства към 31.12.2019 г., обяснителна записка и приложенията към нея.
3.2. УПЪЛНОМОЩАВА г-н Боян Магдалинчев, представляващ Висшия съдебен съвет и разпоредител по бюджета на съдебната власт, да подпише и представи на Министерство на финансите отчет за изпълнението на бюджета на съдебната власт, съгласно чл. 366, ал. 1 от ЗСВ.
4. ОТНОСНО: Допълване на решение по т. 20.2 от Протокол
№ 3/13.02.2020 г. относно промяна в Таблица № 1 на ВСС, на основание чл. 233, ал. 2 от Закона за съдебната власт, обн., ДВ, бр. 11 от 07.02.2020 г., в сила от 11.02.2020 г.

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

Допълва решението си по т. 20.2 от Протокол № 3/13.02.2020 г. със следния абзац:
На основание чл. 233, ал. 2 от Закона за съдебната власт, обн., ДВ, бр. 11 от 07.02.2020 г., в сила от 11.02.2020 г. в Таблица № 1 на ВСС, раздел III, на ред 13 след думите „Председател на Специализиран наказателен съд“ се добавя „Председател на Административен съд София-област“ и на ред 14 след думите „Зам. председател на Специализиран наказателен съд“ се добавя „Зам. председател на Административен съд София-област“.
Корекции на бюджета на органите на съдебната власт за 2019 г.
5. ОТНОСНО: Корекция по бюджета на Националния институт на правосъдието за 2020 г. с цел осигуряване на средства за изплащане на възнаграждения и осигурителни вноски на кандидатите за младши съдии, младши прокурори и младши следователи

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

5.1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекции по бюджета на Висш съдебен съвет и Националния институт на правосъдието за 2020 г., с цел осигуряване на средства за възнагражденията на 83 кандидати за младши съдии, младши прокурори и младши следователи от випуск 2019 г./2020 г., както следва:
5.1.1. НАМАЛЯВА § 02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала“ на Висш съдебен съвет с 862 088 лв.
5.1.2. УВЕЛИЧАВА § 02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала“ на Националния институт на правосъдието с 862 088 лв.
5.2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекции по бюджета на Висш съдебен съвет и Националния институт на правосъдието за 2020 г., с цел осигуряване на средства за държавно обществено осигуряване, допълнително задължително пенсионно осигуряване и здравно осигуряване на 83 кандидати за младши съдии, младши прокурори и младши следователи от випуск 2019 г./2020 г., както следва:
5.2.1. НАМАЛЯВА § 05-00 „Задължителни осигурителни вноски от работодатели“ на Висш съдебен съвет с 282 765 лв.
5.2.2. УВЕЛИЧАВА § 05-00 „Задължителни осигурителни вноски от работодатели“ на Националния институт на правосъдието с 282 765 лв.

6. ОТНОСНО: Утвърждаване на бюджетите на учебните и почивни бази на органите на съдебната власт за 2020 г., в рамките на общите бюджети

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

6.1. УТВЪРЖДАВА бюджета за дейността на учебните и почивни бази на Върховния административен съд за 2020 г., в рамките на общия бюджет на Върховния административен съд, съгласно приложението.
6.2. УТВЪРЖДАВА бюджета за дейността на учебните и почивни бази на Върховния касационен съд за 2020 г., в рамките на общия бюджет на Върховния касационен съд, съгласно приложението.
7. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Софийски градски съд за одобряване на разход по код 90

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ДАВА СЪГЛАСИЕ да бъде извършен разход с код 90 от Софийски градски съд в размер на 61 522,50 лв. за възстановяване на държавна такса, във връзка с постигната спогодба, съгласно протокол от 04.12.2019 г. и определение № 6639/10.12.2019 г. на Софийски градски съд, Търговско отделение, VI-9 състав.
8. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Русе за осигуряване на средства за окончателно плащане по договор

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета на Административен съд гр. Русе по § 10-00 „Издръжка“ за 2020 г. с 4 796 лв., неусвоена част от предвидените средства за изпълнение на сключения договор за аварийни обезопасителни дейности по отводнителна система и фасадите на сградата на съда през 2019 г.
Средствата в размер на 4 796 лв. са за сметка на наличностите по сметки от предходни години по бюджета на съдебната власт.
9. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Петрич за осигуряване на средства за изплащане на възнаграждения на вещи лица

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджета за 2020 г. на Районен съд гр. Петрич по § 10-00 „Издръжка“ в размер на 28 125 лв. за изплащане на възнаграждения на вещи лица по образувани дела за положен нощен труд от служители на ГД „Гранична полиция“ и ОД на МВР Благоевград.
Средствата в размер на 28 125 лв. са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2020 г. по § 10-00 „Издръжка“.
10. ОТНОСНО: Искане от и.ф. административен ръководител на Районен съд гр. Карнобат за осигуряване на средства за закупуване на климатик за съдебна зала

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекции по бюджетите на Висш съдебен съвет и Районен съд гр. Карнобат за 2020 г. с 1 730 лв., с цел осигуряване на средства за закупуване на един брой климатик за съдебна зала № 3, както следва:
10.1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Висш съдебен съвет с 1 730 лв.
10.2. УВЕЛИЧАВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Районен съд гр. Карнобат с 1 730 лв.
УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА
11. ОТНОСНО: Искане от управителя на „Бета плюс“ ЕООД, вх. № 1158/20.01.2020 г.

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

11.1. ОСТАВЯ без уважение искане с рег. № 1158/20.01.2020 г. от управителя на „Бета плюс“ ЕООД за разсрочено плащане на равни месечни вноски на задължения в размер на 10 422,43 лв., от които 5 264,52 лв. – за наем за периода от месец април 2019 г. до 13.08.2019 г., произтичащи от договор за наем № 51/08.05.2018 г., сключен между ВСС, чрез директора на Национална следствена служба и заместник на главния прокурор по разследването, както и 5 157,91 лв. – за консумативни разходи от месец септември 2018 г. до 13.08.2019 г.
11.2. Дирекция „Управление на собствеността на съдебната власт“ да изпрати преписката, чрез главния секретар на ВСС, на дирекция „Правна“ за предприемане на действия за съдебно събиране на посочените суми, ведно с начислените лихви, неустойки и разноски, по законоустановения ред.
11.3. ИЗПРАЩА решението на главния секретар на АГП и директора на Национална следствена служба и заместник на главния прокурор по разследването, за сведение.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ
12. ОТНОСНО: Изменение на решение на Пленума на Висшия съдебен съвет по Протокол № 24/04.10.2018 г., т. 50.3

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

12.1. ИЗМЕНЯ решението си по Протокол № 24/04.10.2018 г., т. 50.3., като в състава на Жилищната комисия към ПВСС, на мястото на Анжела Цветанова ОПРЕДЕЛЯ Иванка Христова – началник отдел „Управление на собствеността“, дирекция „Управление на собствеността на съдебната власт“.
12.2. ИЗПРАЩА решението по т. 12.1 на и.д. главен секретар на Висшия съдебен съвет, за сведение.

/Закриване на заседанието – 10, 03 ч/

ИЗГОТВИЛ: /п/:
Катя Симова
 

СЪГЛАСУВАЛ,
Васил Пеловски:
и. д. главен секретар на ВСС

Разпечатка от компютризираната система за гласуване на решенията по протокола. Гласуването е в съответствие с предложението на вносителя.

Публикуван на:
21.02.2020 г.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд