Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС изслуша трима съдии и прие позиция във връзка със сигнали за засягане на независимостта им и опити за оказване на въздействие от страни в съдебния процес

25 февруари 2020 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет изрази позиция във връзка със сигнали за засягане на независимостта, както и опити за въздействие от страни в съдебния процес върху съдиите Владислава Цариградска – Районен съд – Луковит, Антоанета Симеонова – Районен съд – Троян, Райна Мартинова – Софийски градски съд и Цветко Лазаров - Софийски апелативен съд.

Решението на Съдийската колегия за изразяване на институционална подкрепа към съдиите бе взето, след изслушването на съдия Цариградска, съдия Симеонова и съдия Лазаров, които представиха конкретни данни, факти и примери, свързани с негативна медийна кампания срещу тях, както и опитите за въздействие от участници в съдебния процес.

Съдиите бяха единни в исканията си за ясна и категорична позиция от страна на Съдийската колегия и настояха за определяне на механизъм за пряко сезиране на  колегията от всеки съдия при накърняване на независимостта му, при опити за неправомерен натиск, включително чрез иницииране на обществен дебат за ефективна и ефикасна защита на магистратите от посегателства, както и осигурявана на институционална защита.

Съдийската колегия възложи на комисия „Професионална етика“ в срок до 10.03.2020 г. да изготви проект на механизъм (правила) за действие при засягане независимостта на магистратите, регламентиращ реда за пряко сезиране на колегията, предоставяне на обратна връзка за предприетите действия, определяне на случаите, в които съдиите ще бъдат канени за изслушване, както и мерките за институционална подкрепа. Указано бе на администрацията на ВСС за провежданите заседания на комисията да бъдат уведомявани лично всички членове на колегията.

Определена е работна група в състав: Георги Чолаков – председател на ВАС, Боян Магдалинчев – представляващ ВСС, Цветинка Пашкунова – говорител на Съдийската колегия, Вероника Имова и Атанаска Дишева, с цел изготвяне на предложения за промени в материалните и процесуалните закони за по-ефективна защита на независимостта на магистратите.

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд