Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия откри процедури за избор на административни ръководители на 18 съдилища – Военно-апелативен съд, 4 окръжни съдилища и 13 районни съдилища

25 февруари 2020 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет откри, на основание чл. 167, ал. 2, във връзка с чл. 194а, ал. 1 от ЗСВ, процедури за избор на административни ръководители на Окръжен съд – Враца, Окръжен съд – Ловеч, Окръжен съд – Смолян, Районен съд – Ардино, Районен съд – Велинград, Районен съд – Мадан, Районен съд – Оряхово, Районен съд – Първомай, Районен съд – Тервел, Районен съд – Трявна, Районен съд – Средец, Военно-апелативен съд, Окръжен съд – Силистра, Районен съд – Балчик, Районен съд – Ловеч, Районен съд – Омуртаг, Районен съд – Попово и Районен съд – Тополовград.

Единадесет от длъжностите са свободни, като за десет от съдилищата няма постъпили кандидатури в предходните изборни процедури, открити с решения на съдийската колегия по протокол № 41/10.12.2019 г. и протокол № 42/17.12.2019 г., обнародвани в ДВ, бр. 2/07.01.2020 г. С решение на съдийската колегия по протокол № 5/11.02.2020 г., единственият кандидат в процедура за избор на председател на Окръжен съд – Враца не бе назначен.

Седем от длъжностите предстои да бъдат овакантени през периода 01 – 22.04.2020 г., поради изтичане на мандатите на настоящите административни ръководители на Военно-апелативния съд, Окръжен съд – Силистра, Районен съд – Попово, Районен съд – Омуртаг, Районен съд – Тополовград, Районен съд – Балчик и Районен съд – Ловеч.

Предложения за назначаване на административен ръководител на съответния орган на съдебната власт се подават в администрацията на ВСС, в едномесечен срок от датата на обнародване на свободните длъжности в Държавен вестник.

Решението на Съдийската колегия се публикува и на интернет сайта на ВСС.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд