Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС определи председателите на районните съдилища в градовете Тетевен, Девин, Павликени, Нови Пазар и Поморие за и. ф. административни ръководители

25 февруари 2020 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет определи, на основание чл. 175, ал. 4, изр. 2 от ЗСВ, в изпълнение на решение на колегията по протокол №31/23.10.2018г., т. 15, Марио Димитров Стоянов – административен ръководител - председател на Районен съд – Тетевен, за изпълняващ функциите „административен ръководител – председател“ на Районен съд – Тетевен, считано от 05.03.2020 г., до встъпване в длъжност на нов административен ръководител. На посоченото основание за и. ф. административен ръководител на Районен съд – Девин е определен настоящият председател Илияна Росенова Ферева - Зелева, считано от 06.03.2020 г. до встъпване в длъжност на нов административен ръководител. Съдийската колегия определи председателя на Районен съд – Павликени Радка Иванова Цариградска и председателя на Районен съд – Нови Пазар Петина Кръстева Николова за и. ф. административни ръководители, считано от 07.03.2020 г., до встъпване в длъжност на нови административни ръководители.  За периода от 10.03.2020 г. до встъпване в длъжност на нов административен ръководител, длъжността ще се изпълнява от настоящия председател на Районен съд – Поморие Нася Иванова Япаджиева, чийто мандат изтича на 09.03.2020 г. Мандатът на Марио Стоянов изтича на 04.03.2020 г., на Илияна Ферева – Зелева на 05.03.2020 г., на Радка Цариградска и на Петина Николова на 06.03.2020 г., като и за петимата съдии това са първи мандати.

През 2018 г. съдийската колегия прие, че Комисията по атестирането и конкурсите служебно събира и анализира необходимите данни за определяне на изпълняващ функциите председател. Такъв може да бъде административният ръководител с изтекъл мандат, негов заместник или съдия, определен по старшинство, при изразено съгласие.

С решение на съдийската колегия по протокол № 2/28.01.2020 г. са обявени процедури за избор на административни ръководители на районните съдилища в градовете Тетевен, Девин, Павликени, Нови Пазар и Поморие, като до 07.03.2020 г. продължава срокът за прием на кандидатури.

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд