КРАТЪК ПРОТОКОЛ № 7
ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ
НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ,
ПРОВЕДЕНО НА 26 ФЕВРУАРИ 2020 г.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ: Евгени Диков – член на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет
ОТСЪСТВА Иван Гешев
/На заседанието присъства Васил Пеловски – и. д. главен секретар на Висшия съдебен съвет/
/Откриване на заседанието – 13.33 ч/

ПО ДНЕВНИЯ РЕД

ИЗБОР НА АДМИНИСТРАТИВНИ РЪКОВОДИТЕЛИ НА ОРГАНИ НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ

1. ОТНОСНО: ИЗБОР на административен ръководител – районен прокурор на Софийска районна прокуратура
Кандидат:
- Деян Сашов Захариев – прокурор в Софийска районна прокуратура, с ранг „прокурор в ОП”

ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

След проведеното явно гласуване и при обявения резултат: 3 гласа „За”, 6 гласа „Против”, НЕ НАЗНАЧАВА Деян Сашов Захариев – прокурор в Софийска районна прокуратура с ранг „прокурор в ОП“, на длъжността „административен ръководител – районен прокурор“ на Софийска районна прокуратура.
/Мотивите се съдържат в пълния стенографски протокол и в приложените към него материали/

ДИСЦИПЛИНАРНА ДЕЙНОСТ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ИВСС

2. ОТНОСНО: Произнасяне по решение на дисциплинарния състав по дисциплинарно дело № 6/2019 г. на Висшия съдебен съвет

ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ПРИЕМА, че Иван Бойчев Боев, следовател в Окръжен следствен отдел при Окръжна прокуратура - Бургас, е реализирал виновно дисциплинарни нарушения по гореописаните досъдебни производства: ДП № 56/2018 г., ДП № 64/2016 г., по ДП № 80/2018 г., по ДП № 43/2016 г., всички по описа на Окръжен следствен отдел при Окръжна прокуратура – Бургас, за което му налага дисциплинарно наказание по чл. 308, ал. 1, т. 2 от ЗСВ – „намаляване на основното трудово възнаграждение с 20 на сто за срок от една година“, за допуснато нарушение по чл. 307, ал. 3, т. 2 от Закона за съдебната власт.
/Решението е взето без участието на Калина Чапкънова и Георги Кузманов поради направен отвод/

3. ОТНОСНО: Произнасяне по Решение № 1779 от 04.02.2020 г. на Върховния административен съд - Петчленен състав - ІІ колегия, по адм. дело № 12566/2019 г., с което оставя в сила решение № 8579 от 07.06.2019 г., постановено по адм. дело № 15260/2018 г. на тричленен състав на ВАС, Шесто отделение

ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

Приема за сведение решение № 1779 от 04.02.2020 г. на Върховния административен съд - Петчленен състав - ІІ колегия, по адм. дело № 12566/2019 г., с което оставя в сила решение № 8579 от 07.06.2019 г., постановено по адм. дело № 15260/2018 г. на тричленен състав на ВАС, Шесто отделение, с което се отхвърля жалбата на Неделчо Стайков Неделчев – следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура – Стара Загора, против решение по точка 2.1 от Протокол № 29/07.11.2018 г. на Прокурорската колегия на ВСС, с което, на основание чл. 314, ал. 4 от ЗСВ, е потвърдено наложеното му със заповед № ОП – 67/2018 г. от 06.06.2018 г. на административния ръководител на Окръжна прокуратура – Стара Загора дисциплинарно наказание по чл. 308, ал. 1, т. 1 от ЗСВ – „забележка“.
4. ОТНОСНО: Заповед № РД-19-155 от 20.12.2019 г. на административния ръководител на Районна прокуратура – Ловеч, с която на основание на чл. 308, ал. 1, т. 1 от Закона за съдебната власт, е наложено дисциплинарно наказание „забележка“, на Красимир Радев Йоловски – прокурор в Районна прокуратура - Ловеч

ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

4.1. На основание чл. 314, ал. 4 от Закона за съдебната власт, ПОТВЪРЖДАВА, наложеното със Заповед № РД-19-155 от 20.12.2019 г. на административния ръководител на Районна прокуратура – Ловеч, дисциплинарно наказание по чл. 308, ал. 1, т. 1 от ЗСВ – „забележка“, на Красимир Радев Йоловски – прокурор в Районна прокуратура - Ловеч.
4.2. Заповед № РД-19-155 от 20.12.2019 г. на административния ръководител на Районна прокуратура – Ловеч, ведно с решението на Прокурорската колегия на ВСС, да се приложат към кадровото дело на прокурора.
/Решението е взето без участието на Йордан Стоев и Пламен Найденов поради направен отвод/
5. ОТНОСНО: Информация от Върховна касационна прокуратура за предприети мерки в изпълнение на решения на Пленума на ВСС по Протокол № 21/19.07.2018 г. и решение по Протокол № 29/22.11.2018 г. от административните ръководители на всички прокуратури

ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

Приема за сведение информацията от Върховна касационна прокуратура, с вх. рег. № ВСС-14252/19/ 05.02.2020 г., за предприети мерки в изпълнение на решения на Пленума на ВСС по Протокол № 21/19.07.2018 г. и решение по Протокол № 29/22.11.2018 г. от административните ръководители на всички прокуратури.
6. ОТНОСНО: Отчет на комисия „Дисциплинарна дейност и взаимодействие с Инспектората към ВСС“ към Прокурорската колегия на ВСС относно образуваните дисциплинарни производства срещу прокурори и следователи и наложените дисциплинарни наказания по чл. 308, ал. 1 от ЗСВ за периода от 01.01.2019 г. – 31.12.2019 г.

ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

Приема за сведение Отчет на комисия „Дисциплинарна дейност и взаимодействие с Инспектората към ВСС“ към Прокурорската колегия на ВСС относно образуваните дисциплинарни производства срещу прокурори и следователи и наложените дисциплинарни наказания по чл. 308, ал. 1 от ЗСВ за периода от 01.01.2019 г. – 31.12.2019 г.

АТЕСТИРАНЕ И КОНКУРСИ

7. ОТНОСНО: Определяне броя на конкурсните комисии за провеждане на конкурс за младши следователи, обявен с решение на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет по Протокол № 3/29.01.2020 г. (oбн. ДВ бр. 10/04.02.2020 г.)

ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ОПРЕДЕЛЯ, на основание чл. 13, ал. 2 от Наредба № 1 от 9 февруари 2017 г., 2 (две) конкурсни комисии за провеждане на конкурса за младши следователи.
8. ОТНОСНО: Одобряване на поименни списъци на магистрати от Национална следствена служба, както и на хабилитирани преподаватели, за определяне чрез жребий на членове на конкурсните комисии по конкурса за младши следователи, обявен с решение на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет по Протокол № 3/29.01.2020 г. (oбн. ДВ бр. 10/04.02.2020 г.)

ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

8.1. ОДОБРЯВА поименен списък на хабилитираните преподаватели по наказателно право, които да вземат участие в конкурсните комисии по обявения конкурс за младши следователи.
8.2. ОДОБРЯВА поименен списък на магистрати от Национална следствена служба, предложени по реда на чл. 183, ал. 4 от ЗСВ, отговарящи на условията на чл. 183, ал. 2, т. 6 и ал. 5 от ЗСВ, във връзка с § 72, ал. 1 от ПЗР на ЗИД на ЗСВ, които да вземат участие в конкурсните комисии по обявения конкурс за младши следователи.
9. ОТНОСНО: Определяне чрез жребий на поименните състави на конкурсните комисии по конкурса за младши следователи, обявен с решение на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет по Протокол № 3/29.01.2020 г. (oбн. ДВ бр. 10/04.02.2020 г.)

ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ОПРЕДЕЛЯ чрез жребий, на основание чл. 183, ал. 3 и чл. 183, ал. 2, т. 6 от ЗСВ, във връзка с § 72, ал. 1 от ПЗР на ЗИД на ЗСВ, поименните състави на конкурсните комисии по обявения конкурс за младши следователи, както следва:
Първа конкурсна комисия – младши следователи:
- Страхил Георгиев Каменички – следовател в НСлС;
- Валери Милков Ставрев - следовател в НСлС;
- Валентина Велинова Николова - следовател в НСлС;
- Петя Борисова Попова - следовател в НСлС;
- проф. д.ю.н. Йонко Димитров Кунчев – ПУ „Паисий Хилендарски“ -хабилитиран преподавател по наказателно право;
Резервни членове :
- Петър Иванов Петров - следовател в НСлС;
- проф. д.ю.н. Георги Иванов Митов - СУ „Св. Климент Охридски“ - хабилитиран преподавател по наказателно право.
Втора конкурсна комисия – младши следователи:
- Петко Стефанов Петков – следовател в НСлС;
- Иво Василев Иванов - следовател в НСлС;
- Владимир Николов Петров - следовател в НСлС;
- Албена Николова Гонкова - следовател в НСлС;
- проф. д-р Румен Петров Владимиров - НБУ - хабилитиран преподавател по наказателно право;
Резервни членове :
- Татяна Николова Суичмезова - следовател в НСлС;
- доц. д-р Екатерина Гетова Салкова – ПУ „Паисий Хилендарски“ - хабилитиран преподавател по наказателно право.
10. ОТНОСНО: Заявления за отвод от членове на конкурсните комисии по обявения, с решение на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет по Протокол № 3/29.01.2020 г., конкурс за младши прокурори в районните прокуратури

ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

10.1. ОПРЕДЕЛЯ проф. д.ю.н. Георги Иванов Митов – хабилитиран преподавател по наказателно право в СУ „Св. Климент Охридски“, за редовен член на първа конкурсна комисия за младши прокурори, на мястото на проф. д.ю.н. Борис Владимиров Велчев.
10.1.1. ОПРЕДЕЛЯ доц. д-р Юлиана Младенова Матеева – хабилитиран преподавател по наказателно право във ВСУ, за резервен член на първа конкурсна комисия за младши прокурори, на мястото на проф. д.ю.н. Георги Иванов Митов.
10.2. ОПРЕДЕЛЯ Мариана Борисова Димитрова – прокурор в Софийска градска прокуратура, за редовен член на втора конкурсна комисия за младши прокурори, на мястото на Марияна Вергилова Сиракова.
10.2.1. ОПРЕДЕЛЯ Виолета Марчева Михайлова-Тонева – прокурор в Специализираната прокуратура, за резервен член на втора конкурсна комисия за младши прокурори, на мястото на Мариана Борисова Димитрова.
10.3. ОПРЕДЕЛЯ проф. д-р Румен Петров Владимиров – хабилитиран преподавател по наказателно право в НБУ, за редовен член на втора конкурсна комисия за младши прокурори, на мястото на проф. д-р Лазар Георгиев Груев.
10.4. ОПРЕДЕЛЯ доц. д-р Надежда Йорданова Кръстева – хабилитиран преподавател по наказателно право в ЮЗУ „Неофит Рилски“, за резервен член на втора конкурсна комисия за младши прокурори, на мястото на проф. д-р Пламен Александров Панайотов.
11. ОТНОСНО: Определяне на дати за провеждане на събеседване с допуснатите кандидати в процедури за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт

ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ОПРЕДЕЛЯ дати за провеждане на събеседване с допуснатите кандидати в процедури за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт, открити с решение на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет по Протокол № 28/18.09.2019 г. (обн. ДВ бр. 76/27.09.2019 г.), както следва:
1. Окръжна прокуратура – Враца: 15.04.2020 г.;
2. Окръжна прокуратура – Стара Загора: 08.04.2020 г.
12. ОТНОСНО: Заявление от Иван Георгиев Даскалов за освобождаване от заеманата длъжност „административен ръководител - апелативен прокурор“ на Апелативна прокуратура - Пловдив, на основание чл. 175, ал. 1 от ЗСВ

ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

12.1. ОСВОБОЖДАВА, на основание чл. 160, във връзка с чл. 175, ал. 1 от ЗСВ, Иван Георгиев Даскалов от заеманата длъжност „административен ръководител – апелативен прокурор" на Апелативна прокуратура - Пловдив, считано от 04.03.2020 г.
12.2. ПРЕНАЗНАЧАВА, на основание чл. 169, ал. 5 от ЗСВ, във връзка с § 205, ал. 1 от ПЗР на ЗСВ, Иван Георгиев Даскалов на длъжност „прокурор“ в Апелативна прокуратура - Пловдив, с ранг „прокурор във ВКП и ВАП", с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица № 1 на ВСС за определяне на максималните основни месечни работни заплати на съдии, прокурори и следователи, считано от 04.03.2020 г.
13. ОПРЕДЕЛЯ, на основание чл. 175, ал. 4, изр. 2 от ЗСВ, Божидарка Тодорова Попова – заместник на административния ръководител – заместник-апелативен прокурор на Апелативна прокуратура – Пловдив, за изпълняващ функциите „административен ръководител – апелативен прокурор“ на Апелативна прокуратура – Пловдив, с ранг „прокурор във ВКП и ВАП“, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица № 1 на ВСС за определяне на максималните основни месечни работни заплати на съдии, прокурори и следователи, считано от 04.03.2020 г., до встъпване в длъжност на нов административен ръководител.
14.1. ПООЩРЯВА, на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б. „а” и ал. 3, т. 1 от ЗСВ, във връзка с чл. 304, ал. 1 от ЗСВ, Олег Александров Янев - прокурор във Върховна касационна прокуратура, с ранг „прокурор във ВКП и ВАП“, с отличие „личен почетен знак първа степен - златен“ и парична награда в размер на 1000 (хиляда) лв., за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества.
14.2. ВЪЗЛАГА на дирекция „Международна дейност и протокол“ организацията по поканата с оглед връчване на отличието на последното заседание на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет през месец март 2020 г.
14.3. Решението по т. 14.1 да се предостави на Комисия „Бюджет и финанси“ в изпълнение решение на Пленума на ВСС по Протокол № 2/30.01.2020 г., т. 5.
15. ОСВОБОЖДАВА, на основание чл. 160, във връзка с чл. 165, ал. 1, т. 1 от ЗСВ, Олег Александров Янев от заеманата длъжност „прокурор“ във Върховна касационна прокуратура, с ранг „прокурор във ВКП и ВАП“, считано от 05.03.2020 г.
16. ОСВОБОЖДАВА, на основание чл. 160, във връзка с чл. 165, ал. 1, т. 1 от ЗСВ, Димитър Захариев Иванов от заеманата длъжност „следовател“ в Национална следствена служба, с ранг „следовател в НСлС“, считано от 02.03.2020 г.
17.1. ПРОВЕЖДА, на основание чл. 196, т. 1 от ЗСВ (в сила до 11.02.2020 г.), във връзка с § 72, ал. 2 от ПЗР на ЗИД на ЗСВ (ДВ, бр. 11/07.02.2020 г.), предварително атестиране на Пламен Георгиев Георгиев - прокурор в Районна прокуратура - Пловдив.
17.2. ПРИЕМА, на основание чл. 206, ал. 1 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Пламен Георгиев Георгиев - прокурор в Районна прокуратура - Пловдив.
18.1. ПРОВЕЖДА, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ (в сила до 11.02.2020 г.), във връзка с § 72, ал. 2 от ПЗР на ЗИД на ЗСВ (ДВ, бр. 11/07.02.2020 г.), атестиране за придобиване статут на несменяемост на Росица Станчева Маркова - прокурор в Районна прокуратура - Видин.
18.2. ПРИЕМА, на основание чл. 206, ал. 1 от ЗСВ, комплексна оценка „МНОГО ДОБРА” на Росица Станчева Маркова - прокурор в Районна прокуратура - Видин.
18.3. Росица Станчева Маркова - прокурор в Районна прокуратура - Видин, ПРИДОБИВА СТАТУТ НА НЕСМЕНЯЕМОСТ, на основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ, считано от датата на вземане на решението.
19.1. ПРОВЕЖДА, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ (в сила до 11.02.2020 г.), във връзка с § 72, ал. 2 от ПЗР на ЗИД на ЗСВ (ДВ, бр. 11/07.02.2020 г.), атестиране за придобиване статут на несменяемост на Росица Николова Тошева - Иванова - прокурор в Софийска районна прокуратура.
19.2. ПРИЕМА, на основание чл. 206, ал. 1 от ЗСВ, комплексна оценка „МНОГО ДОБРА” на Росица Николова Тошева - Иванова - прокурор в Софийска районна прокуратура.
19.3. Росица Николова Тошева - Иванова - прокурор в Софийска районна прокуратура, ПРИДОБИВА СТАТУТ НА НЕСМЕНЯЕМОСТ, на основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ, считано от датата на вземане на решението.
20.1. ПРОВЕЖДА, на основание чл. 196, т. 3 от ЗСВ (в сила до 11.02.2020 г.), във връзка с § 72, ал. 2 от ПЗР на ЗИД на ЗСВ (ДВ, бр. 11/07.02.2020 г.), периодично атестиране на Иван Петров Иванов - прокурор в Районна прокуратура - Враца.
20.2. ПРИЕМА, на основание чл. 206, ал. 1 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Иван Петров Иванов - прокурор в Районна прокуратура - Враца.
21.1. ПРОВЕЖДА, на основание чл. 196, т. 4 от ЗСВ (в сила до 11.02.2020 г.), във връзка с чл. 197, ал. 5, т. 1 от ЗСВ и § 72, ал. 2 от ПЗР на ЗИД на ЗСВ (ДВ, бр.11/07.02.2020 г.), извънредно атестиране на Чудомир Любомиров Спасов - прокурор в Софийска районна прокуратура.
21.2. ПРИЕМА, на основание чл. 206, ал. 1 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Чудомир Любомиров Спасов - прокурор в Софийска районна прокуратура.
22. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Илиян Илиев Банков - прокурор в Софийска градска прокуратура, с ранг „прокурор в АП“, на място в по-горен ранг „прокурор във ВКП и ВАП“, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС за определяне на максималните основни месечни работни заплати на съдии, прокурори и следователи, считано от датата на вземане на решението.
23. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Марио Димитров Томов - прокурор в Софийска градска прокуратура, с ранг „прокурор в АП“, на място в по-горен ранг „прокурор във ВКП и ВАП“, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС за определяне на максималните основни месечни работни заплати на съдии, прокурори и следователи, считано от датата на вземане на решението.

/Закриване на заседанието – 15.42 ч/

ИЗГОТВИЛ: /п/:
Катя Симова
Лидия Здравкова
Таня Младенова

 

СЪГЛАСУВАЛ,
Васил Пеловски:
и. д. главен секретар на ВСС

Разпечатка от компютризираната система за гласуване на решенията по протокола. Гласуването е в съответствие с предложението на вносителя.

Публикуван на :
27.02.2020 г.

Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд