КРАТЪК СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ № 7
ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ
НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ,
ПРОВЕДЕНО НА 25 ФЕВРУАРИ 2020 г.


ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ: Георги Чолаков – председател на Върховния административен съд
ОТСЪСТВАТ: Лозан Панов, Олга Керелска
/На заседанието присъства Васил Пеловски – и. д. главен секретар на Висшия съдебен съвет/
/Откриване на заседанието – 9,35 ч./
По внесените допълнения и на основание последвалите разисквания по дневния ред

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

І. ВКЛЮЧВА в дневния ред следните допълнителни точки:
34. Проект на решение за извънредно атестиране на Антони Иванов Николов – съдия в Районен съд – Варна.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
35. Проект на решение по предложение от националните лица за контакт на Националната съдебна мрежа по граждански и търговски дела в Република България (НСМГТД), за провеждане на Годишна среща на НСМГТД на 13.03.2020 г. в сградата на Висшия съдебен съвет.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
36. Произнасяне по определение на дисциплинарния състав по дисциплинарно дело № 29/2018 г. по описа на Висшия съдебен съвет.
Внася: Дисциплинарен състав

ПО ДНЕВНИЯ РЕД

ИЗБОР НА АДМИНИСТРАТИВНИ РЪКОВОДИТЕЛИ НА ОРГАНИ НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ

1. ОТНОСНО: ИЗБОР на административен ръководител – председател на Военен съд – Сливен
Кандидат:
- Георги Панев Георгиев – и.ф. “административен ръководител-председател“ на Военен съд – Сливен, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“ (Атестиран с решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по Протокол № 1/21.01.2020 г., комплексна оценка „Много добра“)


СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:


1.1. ОТЛАГА избора на административен ръководител - председател на Военен съд - Сливен за 17.03.2020 г.
1.2. УКАЗВА на административния ръководител - председател на Военен съд – Пловдив, да проведе процедура за изслушването на Георги Панев Георгиев - кандидат за административен ръководител - председател на Военен съд-Сливен, от Общо събрание със съдиите от Военен съд - Пловдив и Военен съд – Сливен.
* * * * *

2. ОТНОСНО: Предложение от председателя на Върховния касационен съд за изслушване на съдиите Владислава Цариградска от Районен съд - Луковит и Антоанета Симеонова от Районен съд - Троян по повод на изпратено писмо до Съдийската колегия

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

2.1. ПРИЕМА СЛЕДНАТА ПОЗИЦИЯ:
във връзка със сигнали за въздействие върху независимостта на съдиите – Владислава Цариградска – съдия в Районен съд – Луковит, Антоанета Симеонова - съдия в Районен съд – Троян и Райна Мартинова – съдия в Софийски градски съд и Цветко Лазаров - съдия в Софийски апелативен съд
Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет следи интензивната негативна медийна кампания, започнала на 07.10.2019 г. и продължаваща до днес, срещу Владислава Цариградска – съдия в Районен съд – Луковит и Антоанета Симеонова - съдия в Районен съд – Троян, която се възприема като опит за въздействие върху тяхната независимост, засягайки опасни за държавността цели - посегателство срещу личността и свободата на волята на съдиите, уронване на репутацията им и подкопаване доверието в институцията на съда.
Публикациите в местни и централни електронни и печатни издания, негативните коментари в социалните мрежи от граждани, недоволни от постановени съдебни актове и използването на неподходящи епитети към съдиите, всяват съмнения за непочтеност в тяхната правораздавателна дейност, в професионалните и морално-етичните им качества.
Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет изразява своето безпокойство и позовавайки се на Конституцията, Становище № 7/2005 г. на Консултативния съвет на европейските съдии, Комуникационната стратегия на Висш съдебен съвет и Стандартите за независимост на съдебната власт, счита че представителите на медиите трябва да информират обществото за работата на съда обективно, като уважават честта, достойнството, правото на личен живот и тайна на магистратите, както и на участниците в съответните съдебни производства.
Свободата на изразяване на мнение съставлява един от основополагащите принципи на демократичното общество, но очертаното право няма абсолютен характер и с него не може да се злоупотребява. Чрез действията си, медиите не следва да отправят преднамерени внушения в безпристрастността и компетентността на съдиите. Недопустимо е публикуването на информация, засягаща личния живот на съдиите и техните семейства, чрез отправяне на обиди, клеветнически твърдения, заплахи, което води до нарушаване на структурната, функционалната и личната независимост.
Съдийската колегия е изключително тревожна и от случаите със съдията Цветко Лазаров от Софийски апелативен съд по отношение, на който е упражнен опит за въздействие от страни в съдебния процес, и особено със съдията от Софийски градски съд - Райна Мартинова, към която са отправени в зала заплахи за убийство от страна по делото. Те са били придружени с нецензурни и обидни квалификации. Семейството на колегата също е било подложено на преследване и терор от въпросното лице, като дори посещавал домашния й адрес. От няколко месеца, на съдия Мартинова, е назначена охрана от Министерството на правосъдието. Категорично заявяваме, че ще продължим да следим случая и се надяваме компетентните органи да предприемат съответните законови мерки за защита на колегата.
Според Стандартите за независимост на съдебната власт „всяка форма на вербална атака, насочена срещу правото на личния живот на магистрата и неговите близки, психически натиск, опит за физическо въздействие и неправомерно влияние, във връзка с упражняваната дейност и изпълнението на служебните правомощия“, са форма на засягане на независимостта на съдебната власт. Съдебната власт трябва да поеме отговорност пред обществото, на което е в услуга, но когато способността й да упражнява конституционната си роля е застрашена, тя е длъжна без колебания да отстоява позициите си.
Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет категорично заявява, че както и в други подобни случаи на атаки срещу професионалната чест и достойнство на магистратите и опити за намеса в тяхната правораздавателна дейност, така и сега, институционално подкрепя засегнатите съдии и застава твърдо в тяхна защита. Посегателствата срещу съдии нарушава тяхната независимост, върховенството на закона и устоите на държавността.
2.2. ВЪЗЛАГА на комисията по "Професионална етика" към Съдийската колегия в срок до 10 март 2020 г. да подготви механизъм/правила за действие при засягане независимостта на магистратите.
2.3. ЗАДЪЛЖАВА администрацията на ВСС за провежданите заседания на комисията по "Професионална етика"да бъдат уведомявани лично всички членове на Съдийската колегия.
2.4. СФОРМИРА работна група в състав: Георги Чолаков, Боян Магдалинчев, Атанаска Дишева, Вероника Имова и Цветинка Пашкунова за изготвяне на предложения за промени в материалните и процесуалните закони за по-ефективна защита на независимостта на магистратите, които да бъдат внесени в Народното събрание.

АТЕСТИРАНЕ И КОНКУРСИ

3. ОТНОСНО: Проект на решение за откриване на процедури за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

3.1. ОТКРИВА, на основание чл. 167, ал. 2, във връзка с чл. 194а, ал. 1 от Закона за съдебната власт, процедури за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт, както следва:
• Административен ръководител – председател на Окръжен съд – Враца – свободна длъжност;
• Административен ръководител – председател на Окръжен съд – Ловеч – свободна длъжност;
• Административен ръководител – председател на Окръжен съд – Смолян – свободна длъжност;
• Административен ръководител – председател на Районен съд – Ардино – свободна длъжност;
• Административен ръководител – председател на Районен съд – Велинград – свободна длъжност
• Административен ръководител – председател на Районен съд – Мадан – свободна длъжност;
• Административен ръководител – председател на Районен съд – Оряхово – свободна длъжност;
• Административен ръководител – председател на Районен съд – Първомай – свободна длъжност
• Административен ръководител – председател на Районен съд – Тервел – свободна длъжност;
• Административен ръководител – председател на Районен съд – Трявна – свободна длъжност;
• Административен ръководител – председател на Районен съд – Средец – свободна длъжност;
• Административен ръководител – председател на Военно-апелативен съд – изтичащ мандат;
• Административен ръководител – председател на Окръжен съд – Силистра - изтичащ мандат;
• Административен ръководител – председател на Районен съд – Балчик – изтичащ мандат;
• Административен ръководител – председател на Районен съд – Ловеч – изтичащ мандат;
• Административен ръководител – председател на Районен съд – Омуртаг – изтичащ мандат;
• Административен ръководител – председател на Районен съд – Попово – изтичащ мандат;
• Административен ръководител – председател на Районен съд – Тополовград – изтичащ мандат.
3.2. В едномесечен срок от датата на обнародване на свободните длъжности в Държавен вестник могат да се подават в администрацията на Висшия съдебен съвет предложения за назначаване на административен ръководител на съответния орган на съдебната власт. Към предложението се прилагат: подробна автобиография, подписана от кандидата; копие от диплома за завършено висше образование по специалността „Право”; копие от удостоверение за придобита юридическа правоспособност; медицинско удостоверение, издадено в резултат на извършен медицински преглед, че лицето не страда от психическо заболяване; концепция за работата като административен ръководител, която трябва да съдържа: лична мотивация за заемане на длъжността, анализ и оценка на състоянието на органа на съдебната власт, очертаване на достиженията и проблемите в досегашната му дейност, набелязване на цели за развитието и мерки за тяхното достигане; удостоверение от Националната следствена служба, Столичната следствена служба или от окръжните следствени отдели към окръжните прокуратури за образувани досъдебни производства; декларация за имотното състояние, произхода на средствата за придобиване на имуществото и за наличието на частен интерес по образец, утвърден от Пленума на Висшия съдебен съвет; документи, удостоверяващи наличието на стажа по чл. 170 от ЗСВ и други документи, които по преценка на кандидата имат отношение към професионалните или нравствените му качества.
3.3. Решението да се обнародва в “Държавен вестник” и да се публикува на интернет страницата на Висшия съдебен съвет.
4. ОПРЕДЕЛЯ, на основание чл. 175, ал. 4, изр. 2 от ЗСВ, в изпълнение на решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по Протокол № 31/23.10.2018г., т. 15, Марио Димитров Стоянов – административен ръководител - председател на Районен съд – Тетевен, за изпълняващ функциите „административен ръководител – председател“ на Районен съд – Тетевен, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, с основно месечно трудово възнаграждение съгласно Таблица № 1 на ВСС за определяне размерите на максималните основни месечни работни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от 05.03.2020 г., до встъпване в длъжност на нов административен ръководител.
5. ОПРЕДЕЛЯ, на основание чл. 175, ал. 4, изр. 2 от ЗСВ, в изпълнение на решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по Протокол № 31/23.10.2018г., т. 15, Илияна Росенова Ферева - Зелева – административен ръководител - председател на Районен съд – Девин, за изпълняващ функциите „административен ръководител – председател“ на Районен съд – Девин, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, с основно месечно трудово възнаграждение съгласно Таблица № 1 на ВСС за определяне размерите на максималните основни месечни работни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от 06.03.2020 г., до встъпване в длъжност на нов административен ръководител.
6. ОПРЕДЕЛЯ, на основание чл. 175, ал. 4, изр. 2 от ЗСВ, в изпълнение на решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по Протокол № 31/23.10.2018г., т. 15, Радка Иванова Цариградска – административен ръководител - председател на Районен съд – Павликени, за изпълняващ функциите „административен ръководител – председател“ на Районен съд – Павликени, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, с основно месечно трудово възнаграждение съгласно Таблица № 1 на ВСС за определяне размерите на максималните основни месечни работни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от 07.03.2020 г., до встъпване в длъжност на нов административен ръководител.
7. ОПРЕДЕЛЯ, на основание чл. 175, ал. 4, изр. 2 от ЗСВ, в изпълнение на решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по Протокол № 31/23.10.2018г., т. 15, Петина Кръстева Николова – административен ръководител - председател на Районен съд – Нови пазар, за изпълняващ функциите „административен ръководител – председател“ на Районен съд – Нови пазар, с ранг „съдия в АС“, с основно месечно трудово възнаграждение съгласно Таблица № 1 на ВСС за определяне размерите на максималните основни месечни работни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от 07.03.2020 г., до встъпване в длъжност на нов административен ръководител.
8. ОПРЕДЕЛЯ, на основание чл. 175, ал. 4, изр. 2 от ЗСВ, в изпълнение на решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по Протокол № 31/23.10.2018г., т. 15, Нася Иванова Япаджиева – административен ръководител - председател на Районен съд – Поморие, за изпълняващ функциите „административен ръководител – председател“ на Районен съд – Поморие, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, с основно месечно трудово възнаграждение съгласно Таблица № 1 на ВСС за определяне размерите на максималните основни месечни работни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от 10.03.2020 г., до встъпване в длъжност на нов административен ръководител.
9. НАЗНАЧАВА, на основание чл. 160, във връзка с чл. 168, ал. 2 от ЗСВ, Дора Димитрова Михайлова - съдия в Софийски окръжен съд на длъжността „заместник на административния ръководител - заместник-председател“ на Софийски окръжен съд, с ранг „съдия в АС”, с основно месечно трудово възнаграждение съгласно Таблица № 1 на ВСС за определяне размерите на максималните основни месечни работни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на встъпване в длъжност.
10.1. ПООЩРЯВА, на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, буква „а“ от ЗСВ и чл. 303, ал. 3, т. 1 от ЗСВ, Росица Василева Лолова - съдия в Апелативен съд - Варна, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, с отличие „личен почетен знак първа степен - златен“, както и с парична награда в размер на 1000 (хиляда) лева за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества.
10.2. Решението по т. 10.1 да се предостави на Комисия „Бюджет и финанси“ към Пленума на ВСС в изпълнение на решение на Пленума на ВСС по Протокол № 2/30.01.2020 г., т. 5.
11. ОСВОБОЖДАВА, на основание чл. 165, ал. 1, т. 1 от ЗСВ, Росица Василева Лолова от заеманата длъжност „съдия“ в Апелативен съд - Варна, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, считано от 03.03.2020 г.
12.1. ПООЩРЯВА, на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, буква „б“ от ЗСВ и чл. 303, ал. 3, т. 1 от ЗСВ, Живка Николова Денева - Йорданова - съдия в Апелативен съд - Варна, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, с отличие „личен почетен знак втора степен - сребърен“, както и с парична награда в размер на 1000 (хиляда) лева за безупречно и високо професионално изпълнение на служебните задължения по всички показатели за постигане на бързина и качество на постановените актове.
12.2. Решението по т. 12.1 да се предостави на Комисия „Бюджет и финанси“ към Пленума на ВСС в изпълнение на решение на Пленума на ВСС по Протокол № 2/30.01.2020 г., т. 5.
13. ОСВОБОЖДАВА, на основание чл. 165, ал. 1, т. 1 от ЗСВ, Живка Николова Денева - Йорданова от заеманата длъжност „съдия“ в Апелативен съд - Варна, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, считано от 17.03.2020г.
14.1. ПООЩРЯВА, на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, буква „а“ от ЗСВ и чл. 303, ал. 3, т. 1 от ЗСВ, Васил Банков Чалъков - заместник на административния ръководител - заместник-председател на Административен съд - Смолян, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, с отличие „личен почетен знак първа степен - златен“, както и с парична награда в размер на 1000 (хиляда) лева за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества.
14.2. Решението по т. 14.1 да се предостави на Комисия „Бюджет и финанси“ към Пленума на ВСС в изпълнение на решение на Пленума на ВСС по Протокол № 2/30.01.2020 г., т. 5.
15. ОСВОБОЖДАВА, на основание чл. 165, ал. 1, т. 1 от ЗСВ, Васил Банков Чалъков от заеманата длъжност „заместник на административния ръководител - заместник-председател“ на Административен съд – Смолян“ , с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, считано от 06.03.2020 г.
16. ПРЕНАЗНАЧАВА, на основание чл. 169, ал. 5 от ЗСВ, Мирослав Милчев Начев на заеманата преди избора му за „административен ръководител-председател“ на Окръжен съд - Кюстендил длъжност „съдия“ в Окръжен съд - Кюстендил, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица № 1 на ВСС за определяне размерите на максималните основни месечни работни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на встъпване в длъжност на новоизбрания административен ръководител - председател на Окръжен съд – Кюстендил.
17. ОТНОСНО: Проект на решение за обявяване на конкурс за първоначално назначаване и заемане на 4 (четири) длъжности „съдия“ в районните съдилища


СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

17.1. ОБЯВЯВА, на основание чл. 180, ал. 1 и чл. 178, ал. 1 от ЗСВ и съгласно решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по Протокол № 40/03.12.2019 г., т. 14.2., във връзка с чл. 191, ал. 1, изр. 2-ро от ЗСВ, КОНКУРС за първоначално назначаване и заемане на 4 (четири) длъжности „съдия” в районните съдилища, както следва:
- Районен съд – Своге – 1 (една) длъжност;
- Районен съд – Кърджали - 1 (една) длъжност;
- Районен съд – Лом - 1 (една) длъжност;
- Районен съд – Берковица - 1 (една) длъжност.
17.2. На основание чл. 181, ал. 2 и ал. 4 от ЗСВ и чл. 11, ал. 1 от Наредба № 1 от 9 февруари 2017 г. за конкурсите за магистрати и за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт, кандидатите подават лично или от писмено упълномощен представител в администрацията на Висшия съдебен съвет, гр. София, ул. „Екзарх Йосиф" № 12, писмено заявление за участие в конкурса по образец, утвърден от Пленума на Висшия съдебен съвет, в 14-дневен срок от датата на обнародването на обявата в „Държавен вестник“. Заявления, подадени след срока, както и изпратени по пощата или по куриер, не се приемат. При подаване на заявлението всеки кандидат получава входящ номер и дата, като към него се прилагат следните документи:
- Автобиография, подписана от кандидата;
- Нотариално заверено копие от диплома за завършено висше образование по специалността „Право”. Завършилите висше образование в чуждестранно висше учебно заведение представят диплома, легализирана и призната от МОН и приравнена към шестобалната система;
- Нотариално заверено копие от удостоверение за юридическа правоспособност;
- Медицинско удостоверение, издадено в резултат на извършен медицински преглед, че лицето не страда от психическо заболяване и медицинско удостоверение, че лицето не се води на учет;
- Нотариално заверено копие от трудова/служебна и/или осигурителна книжка или друг документ, удостоверяващ съответен стаж по чл. 164 от ЗСВ за длъжността;
- Декларация за българско гражданство по чл. 162 от ЗСВ, по образец;
- Попълнен въпросник по образец, изготвен от Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, във връзка с притежаваните от кандидата нравствени качества;
- Мотивационно писмо;
- Други документи, които по преценка на кандидата имат отношение към професионалните или нравствените му качества.
17.3. Конкурсът да се проведе от конкурсна комисия на два етапа - писмен и устен изпит по реда на чл. 184 от Закона за съдебната власт.
17.4. Датата, часа и мястото на провеждане на писмения изпит допълнително да се обнародва в „Държавен вестник“, публикува в един централен всекидневник, както и на интернет страницата на Висшия съдебен съвет.
17.5. Устният изпит да се проведе по график и на места, определени от конкурсната комисия.
17.6. Възлага на Главния секретар на ВСС да организира техническата процедура по провеждането на конкурсите.
17.7. Решението да се обнародва в „Държавен вестник“, публикува в един централен всекидневник и на интернет страницата на Висшия съдебен съвет.
18. ОТНОСНО: Проект на решение за одобряване на поименни списъци на магистрати от окръжните съдилища, както и на хабилитирани преподаватели, за определяне чрез жребий на членове на конкурсната комисия по конкурса за преместване в районните съдилища, обявен с решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по Протокол № 40/03.12.2019 г. (oбн. ДВ, бр. 96/06.12.2019 г.)


СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:


18.1. ОДОБРЯВА поименни списъци на магистрати от окръжните съдилища, предложени по реда на чл. 189, ал. 8 от ЗСВ, отговарящи на условията на чл. 189, ал. 5, т. 1 и ал. 9 от ЗСВ, които да вземат участие в конкурсната комисия по обявения конкурс за преместване в районните съдилища.
18.2. ОДОБРЯВА поименни списъци на хабилитираните преподаватели, които да вземат участие в конкурсната комисия по обявения конкурс за преместване в районните съдилища.
19. ОТНОСНО: Проект на решение за определяне чрез жребий на поименния състав на конкурсната комисия по конкурса за преместване в районните съдилища, обявен с решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по Протокол № 40/03.12.2019 г. (oбн. ДВ, бр. 96/06.12.2019 г.)


СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:


ОПРЕДЕЛЯ чрез жребий, на основание чл. 189, ал. 6 от ЗСВ, във връзка с чл. 189, ал. 5, т. 1 и ал. 8 от ЗСВ, поименния състав на конкурсната комисия по обявения конкурс за преместване в районните съдилища, както следва:
Редовни членове:
- Мариана Илиева Димитрова – съдия в Окръжен съд Пазарджик /граждански съдия/
- Петър Костадинов Узунов – съдия в Окръжен съд Благоевград /граждански съдия/;
- Миглена Руменова Маркова – съдия в Окръжен съд Пловдив /наказателен съдия/;
- Стоян Константинов Попов – съдия в Окръжен съд Варна /наказателен съдия/;
- доц. д-р Траян Константинов Конов – хабилитиран преподавател по гражданско право в СУ "Св. Климент Охридски".
Резервни членове:
- Красимира Дончева Стоянова – съдия в Окръжен съд Стара Загора /наказателен съдия/;
- проф. д-р Момяна Мартинова Гунева – хабилитиран преподавател по наказателно право в Бургаски свободен университет.
20. ОТНОСНО: Проект на решение по предложение за първоначално назначаване в Районен съд – Лом на следващия по ред кандидат по обявения с решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по Протокол № 14/08.05.2018 г. конкурс за първоначално назначаване в районните съдилища


СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:


20.1. НАЗНАЧАВА, на основание чл. 160 във връзка с чл. 186а, ал. 4 от ЗСВ, Елица Юлиянова Орманова на длъжност „съдия“ в Районен съд - Лом, с основно месечно трудово възнаграждение съгласно Таблица № 1 на ВСС за определяне размерите на максималните основни месечни работни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на встъпване в длъжност.
20.2. Решението по т. 20.1 подлежи на обжалване в 7-дневен срок от обявяването му пред Върховния административен съд.
21. ОТНОСНО: Проект на решение по заявления за отвод от членове на конкурсните комисии по обявения, с решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по Протокол № 1/21.01.2020 г., конкурс за младши съдии в окръжните съдилища


СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:


21.1. ОПРЕДЕЛЯ Весела Иванова Евстатиева - съдия в Окръжен съд - Пловдив, за редовен член на първа конкурсна комисия за младши съдии в окръжните съдилища, на мястото на Благовеста Митева Костова.
21.2. ОПРЕДЕЛЯ чрез жребий Евгения Павлова Иванова - съдия в Окръжен съд-Ловеч /граждански съдия/, за редовен член на първа конкурсна комисия за младши съдии в окръжните съдилища, на мястото на Мариана Василева Георгиева.
21.3. ОПРЕДЕЛЯ чрез жребий Петя Георгиева Крънчева-Тропчева - съдия в Софийски градски съд /наказателен съдия/, за резервен член на първа конкурсна комисия за младши съдии в окръжните съдилища, на мястото на Весела Иванова Евстатиева.
21.4. ОПРЕДЕЛЯ чрез жребий Георги Димов Пепеляшев - съдия в Окръжен съд-Бургас /наказателен съдия/, за редовен член на втора конкурсна комисия за младши съдии в окръжните съдилища, на мястото на Надя Спасова Георгиева-Савова.
21.5. ОПРЕДЕЛЯ чрез жребий Кирил Митков Димов - съдия в Окръжен съд-Кърджали /граждански съдия/, за резервен член на втора конкурсна комисия за младши съдии в окръжните съдилища, на мястото на Надя Спасова Узунова.
22. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Силвия Владимирова Петрова - и. ф. административен ръководител - председател на Районен съд - Бургас, с ранг „съдия в ОС“, на място в по-горен ранг „съдия в АС“, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС за определяне на максималните основни месечни работни заплати, считано от датата на вземане на решението.
23. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Иван Георгиев Дечев - съдия в Районен съд - Бургас, с ранг „съдия в ОС“, на място в по-горен ранг „съдия в АС“, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС за определяне на максималните основни месечни работни заплати, считано от датата на вземане на решението.
24. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Станимира Ангелова Иванова - съдия в Районен съд - Бургас, на място в по-горен ранг „съдия в ОС“, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС за определяне на максималните основни месечни работни заплати, считано от датата на вземане на решението.
25. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Лора Рангелова Стефанова - Иванова - съдия в Районен съд - Перник, с ранг „съдия в АС“, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС“, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС за определяне на максималните основни месечни работни заплати, считано от датата на вземане на решението.
26. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Велина Иванова Полежанова - административен ръководител - председател на Районен съд - Разлог, с ранг „съдия в АС“, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС“, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС за определяне на максималните основни месечни работни заплати, считано от датата на вземане на решението.
27. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Николай Минчев Николов - съдия в Районен съд - Добрич, с ранг „съдия в АС“, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС“, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
28. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Наталия Георгиева Дичева - съдия в Административен съд - Варна, с ранг „съдия в АС“, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС“, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС за определяне на максималните основни месечни работни заплати, считано от датата на вземане на решението.
29. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ предложението от административния ръководител - председател на Районен съд - Велинград, за повишаване на Валентина Драгиева Иванова - съдия в Районен съд - Велинград, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС“.

СЪДЕБНА КАРТА, НАТОВАРЕНОСТ И СЪДЕБНА СТАТИСТИКА


30. ОТНОСНО: Проект на решение относно обобщена информация за образуването, движението и приключването на делата във Върховен административен съд за периода от 01.07.2019 г. до 31.12.2019 г.


СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:


30.1. ПРИЕМА обобщена информация за образуването, движението и приключването на делата, постъпили във Върховния административен съд за периода от 01.07.2019 г. до 31.12.2019 г., представена от председателя на ВАС на основание чл. 122, ал. 1, т. 14 от Закона за съдебната власт.
30.2. Обобщената информация ДА СЕ ПУБЛИКУВА на интернет-страницата на Висшия съдебен съвет в раздел „Съдебна статистика“.

МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ И ПРОТОКОЛ

31. ОТНОСНО: Проект на решение за командироване на Борис Динев - съдия в Софийски районен съд и член на Националната съдебна мрежа по граждански и търговски дела в Република България за участие в среща на лицата за контакт на Европейската съдебна мрежа по граждански и търговски дела, която ще се проведе в гр. Брюксел, Белгия, в периода 9-10 март 2020 г.


СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:


31.1. КОМАНДИРОВА за участие в среща на лицата за контакт на Европейската съдебна мрежа по граждански и търговски дела, която ще се проведе в гр. Брюксел, Белгия, за периода 9-11 март 2020 г., Борис Константинов Динев – съдия в Софийски районен съд и член на НСМГТД.
31.2. Пътните разходи, както и разходите за 2 нощувки са за сметка на организаторите на срещата.
31.3. Разходите за дневни пари, както и разходите за медицинска застраховка, са за сметка на Висшия съдебен съвет.
32. ОТНОСНО: Проект на решение за приемане на доклад от членове на Националната съдебна мрежа по граждански и търговски дела в Република България (НСМГТД) от участие в 18-та годишна среща на лицата за контакт на Европейската съдебна мрежа по граждански и търговски дела, проведена в периода 4-5 февруари 2020 г., в гр. Брюксел, Белгия


СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

32.1. ПРИЕМА ЗА СВЕДЕНИЕ доклад от членове на Националната съдебна мрежа по граждански и търговски дела в Република България от участие в 18-та годишна среща на лицата за контакт на Европейската съдебна мрежа по граждански и търговски дела, проведена в периода 4-5 февруари 2020 г., в гр. Брюксел, Белгия.
32.2. ВЪЗЛАГА на дирекция „Международна дейност и протокол“ в АВСС да публикува доклада по т. 32.1 на Интернет страницата на ВСС, както следва: - Доклад от членове на Националната съдебна мрежа по граждански и търговски дела в Република България от участие в 18-та годишна среща на лицата за контакт на Европейската съдебна мрежа по граждански и търговски дела, проведена в периода 4-5 февруари 2020 г., в гр. Брюксел, Белгия – в раздели „Международна дейност/ Доклади анализи и решения/ Доклади от международни срещи“ и Международна дейност/ Международно сътрудничество/ Международни организации/ Европейска съдебна мрежа по граждански и търговски дела.
* * * * *
33. ОТНОСНО: Предложение относно обявяването на конкурси за заемане на свободни длъжности в съдилищата за 2020 г.

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ОТЛАГА разглеждането на точката до произнасянето на Върховния административен съд.


ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ


34.1. ПРОВЕЖДА, на основание чл. 196, т. 4 от ЗСВ (в сила до 11.02.2020 г.), във връзка с чл. 197, ал. 5, т. 2 от ЗСВ и §72, ал.2 от ПЗР на ЗИД на ЗСВ (ДВ, бр.11/07.02.2020 г.), извънредно атестиране на Антони Иванов Николов - съдия в Районен съд - Варна.
34.2. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Антони Иванов Николов - съдия в Районен съд – Варна.
35. ОТНОСНО: Проект на решение по предложение от националните лица за контакт на Националната съдебна мрежа по граждански и търговски дела в Република България - (НСМГТД), за провеждане на Годишна среща на НСМГТД на 13.03.2020 г. в сградата на Висшия съдебен съвет


СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:


ОПРЕДЕЛЯ за участници в Годишната среща на Националната съдебна мрежа за международно сътрудничество по граждански и търговски дела в Република България (НСМГТД) на 13.03.2020 г. от 13,00 ч. в сградата на ВСС следните членове на Съдийската колегия:
Стефан Гроздев;
Даниела Марчева;
Боряна Димитрова.
36. ОТНОСНО: Произнасяне по определение на дисциплинарния състав по дисциплинарно дело № 29/2018 г. по описа на Висшия съдебен съвет


СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:


ПРЕКРАТЯВА производството по дисциплинарно дело № 29/2018 г. по описа на Висшия съдебен съвет, поради освобождаването на Бисерка Василева Памукова от длъжността „съдия“ в Софийски районен съд.
 

Закриване на заседанието – 14,26 ч.

Изготвил: /п/:
Лидия Здравкова
Таня Младенова
Зоя Костова
Невенка Шопска
Катя Симова

 


СЪГЛАСУВАЛ,
Васил Пеловски:
и. д. главен секретар на ВСС

Разпечатка от компютризираната система за гласуване на решенията по протокола.  Гласуването е в съответствие с предложението на вносителя.

Публикуван на: 
27.02.2020 г.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд