КРАТЪК ПРОТОКОЛ № 5
ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ПЛЕНУМА НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ,
ПРОВЕДЕНО НА 27 ФЕВРУАРИ 2020 г.


ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ: Евгени Диков – член на Висшия съдебен съвет
ОТСЪСТВАТ: Боян Магдалинчев, Боряна Димитрова, Георги Чолаков, Драгомир Кояджиков, Иван Гешев, Красимир Шекерджиев, Лозан Панов, Светлана Бошнакова
На заседанието присъства Теодора Точкова – главен инспектор на Инспектората към ВСС
На заседанието присъства Васил Пеловски – и. д. главен секретар на Висшия съдебен съвет
Откриване на заседанието – 09.34 ч
По внесените допълнения и на основание последвалите разисквания по дневния ред

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

I. Включва в дневния ред следните допълнителни точки:

19. Проект на решение относно проведено първо Общо събрание на Съвета за партньорство към ВСС на 03.02.2020 г. след неговото учредяване с решения по Протокол № 15/11.07.2019 г. и Протокол № 28/21.11.2019 г. на Пленума на ВСС, както и направен избор на съпредседатели на Съвета, съгласно чл. 10 от Наредба № 8/08.11.2018 г. за организацията и дейността на Съвета за партньорство към ВСС.
Внася: Вероника Имова – член на Висшия съдебен съвет, съпредседател на Съвета за партньорство към ВСС
20. Проект на решение за определяне на представители на ВСС за участие по проект с наименование „Обучение по Европейска заповед за разследване (Training on European Investigation Order - TREIO)“, финансиран от Европейската комисия по Програма „Правосъдие“.
Внася: Съвет за координиране действията на органите на съдебната власт по участие в международни проекти и програми
21. Проект на решение по искане за удължаване на срока за изпълнение от „АМАТАС“ ЕАД, изпълнител по договор № ВСС-306/13.01.2020 г. с предмет извършване на одит на информационната сигурност на Централизираната система за случайно разпределение на делата.
Внася: Васил Пеловски – и. д. главен секретар на Висшия съдебен съвет

БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ

1. ОТНОСНО: Проект на решение за одобряване на разчети по бюджетната прогноза на съдебната власт за периода 2021 г. - 2023 г.

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

1.1. ОДОБРЯВА разчетите по бюджетната прогноза на съдебната власт за периода 2021 - 2023 г. и приложенията към нея, в изпълнение на Решение на Министерски съвет № 64 от 31.01.2020 г. за бюджетната процедура за 2021 г.
1.2. Одобрените разчети по т. 1.1 както и приложенията към нея, да се изпратят в Министерство на финансите, в изпълнение на т. 2.1.5. от Решение на Министерски съвет № 64 от 31.01.2020 г. за бюджетната процедура за 2021 г.
1.3. Тригодишната бюджетна прогноза на съдебната власт за периода 2021 - 2023 г. да се предостави на Министъра на правосъдието, за подпомагане изготвянето на проектобюджета на съдебната власт за 2021 г.
Корекции на бюджета на органите на съдебната власт за 2020 г.
2. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Перник за осигуряване на средства за авариен и неотложен ремонт на асансьорна уредба

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета за 2020 г. по § 10-00 „Издръжка“ на Административен съд гр. Перник с 3 840 лв., с цел осигуряване на средства за авариен и неотложен ремонт на асансьорна уредба със 7 (седем) спирки.
Средствата са за сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2020 г.
3. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Чепеларе за осигуряване на средства за закупуване на компютърна и периферна техника

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекции по бюджетите на Висш съдебен съвет и Районен съд гр. Чепеларе за 2020 г., с цел осигуряване на средства за закупуване на 1 брой компютърна конфигурация, 1 брой принтер и 1 брой UPS, както следва:
3.1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Висш съдебен съвет с 1 501 лв.
3.2. УВЕЛИЧАВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Районен съд гр. Чепеларе с 1 145 лв.
3.3. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка“ на Районен съд гр. Чепеларе с 356 лв.
4. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Благоевград за осигуряване на средства за закупуване на 4 броя компютърни конфигурации и 4 бр. ОЕМ лицензи

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекции по бюджетите на Висш съдебен съвет и Районен съд гр. Благоевград за 2020 г. с 5 606 лв., от които 4 408 лв. – за закупуване на 4 броя компютърни конфигурации и 1 198 лв. – за закупуване на 4 броя ОЕМ лицензи за ОС Microsoft Windows Pro 10, както следва:
4.1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Висш съдебен съвет с 5 606 лв.
4.2. УВЕЛИЧАВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Районен съд гр. Благоевград с 4 408 лв.
4.3. УВЕЛИЧАВА § 53-00 „Придобиване на НДА“ на Районен съд гр. Благоевград с 1 198 лв.
5. ОТНОСНО: Искане от и.ф. административен ръководител на Районен съд гр. Котел за осигуряване на средства за закупуване на 1 брой UPS

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекции по бюджетите на Висш съдебен съвет и Районен съд гр. Котел за 2020 г., с цел осигуряване на средства за закупуване на 1 брой UPS, както следва:
5.1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Висш съдебен съвет с 2 917 лв.
5.2. УВЕЛИЧАВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Районен съд гр. Котел с 2 917 лв.
6. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Шумен за осигуряване на средства за закупуване на скенер и копирна машина

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекции по бюджетите на Висш съдебен съвет и Административен съд гр. Шумен за 2020 г. на обща стойност 7 290 лв., с цел осигуряване на средства за закупуване на 1 брой скенер (1 326 лв.) и 1 брой копирна машина Toshiba e-STUDIO 4518A (5 964 лв./, както следва:
6.1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Висш съдебен съвет със 7 290 лв.
6.2. УВЕЛИЧАВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Административен съд гр. Шумен със 7 290 лв.
7. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Специализиран наказателен съд за осигуряване на средства за закупуване на 1 брой дисплей, интерфейсен модул и софтуер за управление

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекции по бюджетите на Висш съдебен съвет и Специализиран наказателен съд за 2020 г., с цел осигуряване на средства за закупуване на 1 брой дисплей, интерфейсен модул и софтуер за управление, както следва:
7.1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Висш съдебен съвет с 2 497 лв.
7.2. УВЕЛИЧАВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Специализиран наказателен съд с 1 696 лв.
7.3. УВЕЛИЧАВА § 53-00 „Придобиване на НДА“ на Специализиран наказателен съд с 801 лв.
8. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Благоевград за осигуряване на средства за закупуване на подсистема „Хонорари и граждански договори“ към програмен продукт „Аладин“

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекции по бюджетите на Висш съдебен съвет и Административен съд гр. Благоевград за 2020 г., с цел осигуряване на средства за закупуване на подсистема „Хонорари и граждански договори“ към програмен продукт „Аладин“, както следва:
8.1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Висш съдебен съвет с 420 лв.
8.2. УВЕЛИЧАВА § 53-00 „Придобиване на НДА“ на Административен съд гр. Благоевград с 420 лв.

Одитни доклади

9. ОТНОСНО: Проект на решение по доклад от директора на дирекция „Вътрешен одит” за резултатите от извършен одитен ангажимент за даване на увереност ОА/У – 1903 в Районен съд гр. Видин

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

9.1. Приема резултатите – констатации, изводи и препоръки от изпълнението на одитния ангажимент за даване на увереност в Районен съд гр. Видин.
9.2. Одобрява изпълнението на препоръките по т.т. 2.1.; 2.2.; 2.2., 2.3. и 2.4.; 2.6; 3; 4 и 6 от одитния доклад, съгласно предоставената писмена информация.
9.3. Одобрява плана за действие, изготвен от административния ръководител на Районен съд гр. Видин за изпълнение на останалите препоръки от одитния доклад.

Разни

10. ОТНОСНО: Утвърждаване на бюджета за дейността на учебните и почивни бази на Прокуратура на Република България за 2020 г., в рамките на общия бюджет

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

УТВЪРЖДАВА бюджета за дейността на учебните и почивни бази на Прокуратура на Република България за 2020 г., в рамките на общия бюджет на Прокуратура на Република България, съгласно приложението.
11. ОТНОСНО: Организиране и провеждане на открита по вид процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на компютърни конфигурации за нуждите на ВСС и съдилищата“

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ВЪЗЛАГА на представляващия Висшия съдебен съвет да организира и проведе открита по вид процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на компютърни конфигурации за нуждите на ВСС и съдилищата“ с прогнозна стойност 2 406 666,67 лв. без ДДС, както и да възложи същата, като подпише договор с определения изпълнител, или да прекрати процедурата.
12. ОТНОСНО: План за професионално обучение и развитие на вътрешните одитори в дирекция „Вътрешен одит“ във ВСС

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

УТВЪРЖДАВА план за професионално обучение и развитие на вътрешните одитори в дирекция „Вътрешен одит“ във ВСС през 2020 г., съгласно приложения проект.
13. ОТНОСНО: Проект на График на планираните обществени поръчки за 2020 г. на Висшия съдебен съвет

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

13.1. ПРИЕМА График на планираните обществени поръчки за 2020 г. на Висшия съдебен съвет.
13.2. Одобреният график да се предостави на всички ръководители на звена и отговорни служители, които ще бъдат ангажирани с подготовката и провеждането на процедурите.

УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА

14. ОТНОСНО: Проект на решение във връзка с имот – частна държавна собственост, находящ се в к.к. „Св.св. Константин и Елена“, с отпаднала необходимост за ВСС

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

УПЪЛНОМОЩАВА представляващия ВСС да отправи искане до областния управител на област Варна, за започване на процедура по реда на чл. 17, ал. 2 от ЗДС, поради отпаднала необходимост за съдебната власт от недвижим имот – частна държавна собственост, предоставен за управление на ВСС, представляващ почивна база в к.к. „Св.св. Константин и Елена“, гр. Варна.
* * * * * *
15. ОТНОСНО: Проект на решение за утвърждаване на поименно разпределение на разходите за придобиване на дълготрайни материални активи и за основен ремонт по § 51-00 на органите на съдебната власт за 2020 г.

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

УТВЪРЖДАВА поименно разпределение на разходите за придобиване на дълготрайни материални активи и за основен ремонт по § 51-00 на органите на съдебната власт за 2020 г. в рамките на утвърдения бюджет.

ПРАВНИ ВЪПРОСИ
16. ОТНОСНО: Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

16.1. ИЗРАЗЯВА положително становище по предложения проект на решение на Министерския съвет за одобряване на проект на Закона за изменение и допълнение на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България, с предложения за съдържателни и редакционни промени, поради наличието на неясноти по отношение на:
- компетентния орган по чл. 106в, ал.1;
- подлежащия на обжалване акт по чл. 106д и чл. 106е в случаите на налагане на задължение за извършване на обществена услуга по отношение на една или повече пристанищни услуги, а също и процесуалния ред и компетентния съд при обжалване;
както и резерви спрямо разпоредбите на:
- чл. 106з, касаещ препращане към регламента чрез текста „функциите на орган по чл. 12, § 3 от регламент ЕС 2017/352“, което се явява в противоречие с принципа на процесуалната автономия, закрепен в чл. 4 ДЕС, както и с оглед обстоятелството, че Глава шеста на АПК урежда по възможно най-детайлен начин процедурата по обжалване по административен ред и съдържащите се в чл. 106з процесуални правила не представляват специални такива, а преповтарят правилата на административното обжалване в АПК;
- съществуването на разпоредбата на чл. 106к, поради липса на самостоятелно правно действие, доколкото чл. 106и изрично предвижда обжалваемост на актовете пред административен съд по реда на АПК.
17. ОТНОСНО: Становище по конституционно дело № 15/2019 г.

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

17.1. В надзора за законност и методическо ръководство върху дейността на всички прокурори, осъществявани от главния прокурор по чл. 126, ал. 2 от Конституцията не се включват случаите когато прокурор извършва проверки, разследвания и други процесуални действия по сигнали срещу главния прокурор предвид общоприетия принцип „никой не може да съди себе си“ като елемент на правовата държава“.
17.2. Становището да се изпрати на Конституционния съд на Република България.
* * * * * *
18. ОТНОСНО: Предложение от директора на Националния институт на правосъдието за определяне числеността на служителите на Националния институт на правосъдието

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

18.1. На основание чл. 30, ал. 2, т. 9 от ЗСВ, СЪКРАЩАВА 28 (двадесет и осем) свободни щатни бройки за съдебни служители по утвърдения щат за УБ „Св. Св. Константин и Елена“, гр. Варна, на Националния институт на правосъдието.
МОТИВИ: Щатните бройки са разкрити с решение на Пленума на ВСС по протокол № 20.06.2017 г. за обезпечаване дейността на Националния учебен център в „Св. св. Константин и Елена“, гр. Варна. След предаването на недвижимия имот в гр. Варна на АВСС, отпада необходимостта от тях.
Приложено решение на Управителния съвет на НИП по т. 6.1. от протокол № 115/02.12.2019 г.
18.2. Предлага на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет да упражни правомощието си по чл. 30, ал. 5, т. 8 от ЗСВ, като РАЗКРИЕ 14 (четиринадесет) щатни бройки за съдебни служители в съдилищата.
18.3. Предлага на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, на основание чл. 30, ал. 5, т. 8 от ЗСВ, да РАЗКРИЕ 14 (четиринадесет) щатни бройки за съдебни служители в Прокуратурата на Република България, които по предложение на главния прокурор бъдат разпределяни, съобразно натовареността на прокуратурите.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ

19. ОТНОСНО: Проведено първо Общо събрание на Съвета за партньорство към ВСС на 03.02.2020 г. след неговото учредяване с решения по Протокол № 15/11.07.2019 г. и Протокол № 28/21.11.2019 г. на Пленума на ВСС, както и направен избор на съпредседатели на Съвета, съгласно чл. 10 от Наредба № 8/08.11.2018 г. за организацията и дейността на Съвета за партньорство към ВСС

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ПРИЕМА ЗА СВЕДЕНИЕ информацията за проведеното първо Общо събрание на Съвета за партньорство към ВСС и за взетото Решение № 1/03.02.2020 г., с което са избрани за съпредседатели на Съвета Вероника Имова – изборен член на ВСС и Евгени Иванов – председател на Асоциацията на прокурорите в България.
20. ОТНОСНО: Определяне на представители на ВСС за участие по проект с наименование „Обучение по Европейска заповед за разследване (Training on European Investigation Order - TREIO)“, финансиран от Европейската комисия по Програма „Правосъдие“

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

20.1.1. ОПРЕДЕЛЯ координатор на проекта да бъде член на Висшия съдебен съвет.
20.1. ОПРЕДЕЛЯ Гергана Мутафова – член на Висшия съдебен съвет, за ръководител от страна на ВСС на проект „Обучение по Европейска заповед за разследване (Training on European Investigation Order - TREIO)“, финансиран от Европейската комисия по Програма „Правосъдие“.
20.2. ОПРЕДЕЛЯ екип за изпълнение на проект „Обучение по Европейска заповед за разследване (Training on European Investigation Order - TREIO)“, финансиран от Европейската комисия по Програма „Правосъдие“, както следва:
20.2.1. Координатор на проекта: Калина Чапкънова – член на Висшия съдебен съвет.
20.2.2. Счетоводител на проекта: Нона Иванова Трифонова – младши експерт-счетоводител в дирекция „Бюджет и финанси“ към АВСС.
20.2.3. Технически сътрудник по проекта: Надя Емануилова Зарева – главен експерт-европейски и международни програми и проекти в отдел „Обществени поръчки“, дирекция „Правна“ към АВСС.
20.3. УПЪЛНОМОЩАВА ръководителя на проекта да подписва всички документи, заповеди и договори, свързани с цялостното изпълнение на проекта от страна на ВСС.
20.4. ДАВА СЪГЛАСИЕ определените ръководител и координатор на проекта да бъдат командировани в периода 06-09.04.2020 г. за участие във встъпителна среща по проекта, която ще се проведе в гр. Флоренция, Италия, след одобрение от Комисия „Бюджет и финанси“.
20.5. РАЗХОДИТЕ за пътни, дневни пари, медицински застраховки и нощувки по фактически размер на двамата представители на екипа по проекта са за сметка на бюджета на ВСС, като 90% от извършените разходи ще бъдат възстановени от бюджета на проекта, в съответствие с правилата на Програма „Правосъдие“, финансирана от ЕК. Пътуването ще се осъществи със самолет.
21. ОТНОСНО: Искане за удължаване на срока за изпълнение от „АМАТАС“ ЕАД, изпълнител по договор № ВСС-306/13.01.2020 г. с предмет извършване на одит на информационната сигурност на Централизираната система за случайно разпределение на делата

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

21.1. ДАВА съгласие за сключване на анекс с „АМАТАС“ ЕАД за удължаване с 10 (десет) работни дни, считано от 27.02.2020 г., на срока на договор № ВСС-306/13.01.2020 г. с предмет извършване на одит на информационната сигурност на Централизираната система за случайно разпределение на делата.
21.2. УПЪЛНОМОЩАВА Евгени Диков - и.ф. представляващ на Висшия съдебен съвет да подпише анекс с „АМАТАС“ ЕАД за удължаване с 10 (десет) работни дни, считано от 27.02.2020 г., на срока на договор № ВСС-306/13.01.2020 г. с предмет извършване на одит на информационната сигурност на Централизираната система за случайно разпределение на делата.

Закриване на заседанието – 12.15 ч

ИЗГОТВИЛ: /п/
Зоя Костова
Невенка Шопска
Катя Симова
Лидия Здравкова
Таня Младенова

 


СЪГЛАСУВАЛ,
Васил Пеловски:
и. д. главен секретар на ВСС

Разпечатка от компютризираната система за гласуване на решенията по протокола. Гласуването е в съответствие с предложението на вносителя.

Публикуван на:
28.02.2020 г.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд