КРАТЪК ПРОТОКОЛ № 8
ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ
НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ,
ПРОВЕДЕНО НА 4 МАРТ 2020 г.


ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ: Иван Гешев – главен прокурор на Република България
ОТСЪСТВАТ: Калина Чапкънова, Пламен Найденов, Светлана Бошнакова,
/На заседанието присъства Васил Пеловски – и. д. главен секретар на Висшия съдебен съвет/
/Откриване на заседанието – 13.35 ч/
По внесените допълнения и на основание последвалите разисквания по дневния ред

ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

I. Включва в дневния ред следната допълнителна точка:
24. Проект на решение по предложението на главния прокурор за определяне на Даниела Благоева Ангелова – Осоговска – прокурор в Апелативна специализирана прокуратура, за изпълняващ функциите на „административен ръководител – апелативен прокурор“ на Апелативна специализирана прокуратура“.

ПО ДНЕВНИЯ РЕД

ВЪЗРАЖЕНИЯ СРЕЩУ КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА ПРИ АТЕСТИРАНЕ

1. ОТНОСНО: Изслушване на Момчил Иванов Георгиев - прокурор в Софийска районна прокуратура, във връзка с постъпило възражение срещу изготвена комплексна оценка от периодично атестиране

ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

1.1. ИЗСЛУШВА, на основание чл. 205, ал. 2 от ЗСВ, Момчил Иванов Георгиев - прокурор в Софийска районна прокуратура, поради постъпило възражение срещу изготвената му комплексна оценка от периодично атестиране.
1.2. След проведеното явно гласуване и при получен резултат 5 гласа „за“ и 2 гласа „против“ ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ не взе решение по предложението на Комисията по атестирането и конкурсите.
1.3. ОТЛАГА произнасянето по точката за следващото заседание на Прокурорската колегия.

АТЕСТИРАНЕ И КОНКУРСИ

2. ОТНОСНО: Заявление за отвод от редовен член на втора конкурсна комисия по обявения, с решение на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет по Протокол № 3/29.01.2020 г., конкурс за младши прокурори в районните прокуратури

ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

2.1. ОПРЕДЕЛЯ доц. д-р Надежда Йорданова Кръстева – хабилитиран преподавател по наказателно право в ЮЗУ „Неофит Рилски“, за редовен член на втора конкурсна комисия за младши прокурори, на мястото на проф. д-р Румен Петров Владимиров.
2.1.1. ОПРЕДЕЛЯ чрез жребий доц. д-р Галина Димитрова Ковачева –- хабилитиран преподавател по наказателно право във ВСУ „Черноризец Храбър“, за резервен член на втора конкурсна комисия за младши прокурори, на мястото на доц. д-р Надежда Йорданова Кръстева.
3. ОТНОСНО: Заявления за отвод от членове на конкурсните комисии по обявения, с решение на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет по Протокол № 3/29.01.2020 г., конкурс за младши следователи в следствените отдели в окръжните прокуратури

ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

3.1. ОПРЕДЕЛЯ Петър Иванов Петров – следовател в Национална следствена служба, за редовен член на първа конкурсна комисия за младши следователи, на мястото на Страхил Георгиев Каменички.
3.1.1. ОПРЕДЕЛЯ чрез жребий Николай Стоянов Дешев – следовател в Национална следствена служба, за резервен член на първа конкурсна комисия за младши следователи, на мястото на Петър Иванов Петров.
3.2. ОПРЕДЕЛЯ чрез жребий Вера Виолетова Пейчева - следовател в Национална следствена служба, за редовен член на първа конкурсна комисия за младши следователи, на мястото на Петя Борисова Попова.
3.3. ОПРЕДЕЛЯ Татяна Николова Суичмезова – следовател в Национална следствена служба, за редовен член на втора конкурсна комисия за младши следователи, на мястото на Иво Василев Иванов.
3.3.1. ОПРЕДЕЛЯ чрез жребий Генчо Костадинов Терзиев - следовател в Национална следствена служба, за резервен член на втора конкурсна комисия за младши следователи, на мястото на Татяна Николова Суичмезова.
4. ОТНОСНО: Определяне на дата за провеждане на събеседване с допуснатите кандидати в процедура за избор на административен ръководител – окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – Добрич

ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ОПРЕДЕЛЯ дата за провеждане на събеседване с допуснатите кандидати в процедура за избор на административен ръководител – окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – Добрич, открита с решение на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет по Протокол № 13/08.05.2019 г. (обн. ДВ, бр. 40/17.05.2019 г.): 22.04.2020 г.
5. НАЗНАЧАВА, на основание чл. 160, във връзка с чл. 168, ал. 3 от ЗСВ, Цани Венциславов Попов - прокурор в Окръжна прокуратура - Велико Търново, на длъжност „заместник на административния ръководител - заместник-окръжен прокурор“ на Окръжна прокуратура - Велико Търново, с ранг „прокурор във ВКП и ВАП“, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица № 1 на ВСС за определяне на максималните основни месечни работни заплати на съдии, прокурори и следователи, считано от датата на встъпване в длъжност.
6. НАЗНАЧАВА, на основание чл. 160, във връзка с чл. 168, ал. 3 от ЗСВ, Емил Асенов Младенов - прокурор в Районна прокуратура - Видин, на длъжност „заместник на административния ръководител - заместник-районен прокурор“ на Районна прокуратура - Видин, с ранг „прокурор във ВКП и ВАП“, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица № 1 на ВСС за определяне на максималните основни месечни работни заплати на съдии, прокурори и следователи, считано от датата на встъпване в длъжност.
7.1. ПРОВЕЖДА, на основание чл. 196, т. 1 от ЗСВ (в сила до 11.02.2020 г.), във връзка с § 72, ал. 2 от ПЗР на ЗИД на ЗСВ (ДВ, бр. 11/07.02.2020 г.), предварително атестиране на Надя Миткова Митева - прокурор в Районна прокуратура - Свиленград.
7.2. ПРИЕМА, на основание чл. 206, ал. 1 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Надя Миткова Митева - прокурор в Районна прокуратура - Свиленград.
8.1. ПРОВЕЖДА, на основание чл. 196, т. 1 от ЗСВ (в сила до 11.02.2020 г.), във връзка с § 72, ал. 2 от ПЗР на ЗИД на ЗСВ (ДВ, бр. 11/07.02.2020 г.), предварително атестиране на Ангел Стефанов Атанасов - прокурор в Районна прокуратура - Сандански.
8.2. ПРИЕМА, на основание чл. 206, ал. 1 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Ангел Стефанов Атанасов - прокурор в Районна прокуратура - Сандански.
9.1. ПРОВЕЖДА, на основание чл. 196, т. 1 от ЗСВ (в сила до 11.02.2020 г.), във връзка с § 72, ал. 2 от ПЗР на ЗИД на ЗСВ (ДВ, бр. 11/07.02.2020 г.), предварително атестиране на Йордан Кирилов Ченков - прокурор в Районна прокуратура - Перник.
9.2. ПРИЕМА, на основание чл. 206, ал. 1 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Йордан Кирилов Ченков - прокурор в Районна прокуратура - Перник.
10.1. ПРОВЕЖДА, на основание чл. 196, т. 1 от ЗСВ (в сила до 11.02.2020 г.), във връзка с § 72, ал. 2 от ПЗР на ЗИД на ЗСВ (ДВ, бр. 11/07.02.2020 г.), предварително атестиране на Мая Владимирова Маслева - прокурор в Софийска районна прокуратура.
10.2. ПРИЕМА, на основание чл. 206, ал. 1 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Мая Владимирова Маслева - прокурор в Софийска районна прокуратура.
11.1. ПРОВЕЖДА, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ (в сила до 11.02.2020 г.), във връзка с § 72, ал. 2 от ПЗР на ЗИД на ЗСВ (ДВ, бр. 11/07.02.2020 г.), атестиране за придобиване статут на несменяемост на Христо Благоев Кръстев - прокурор в Софийска районна прокуратура.
11.2. ПРИЕМА, на основание чл. 206, ал. 1 от ЗСВ, комплексна оценка „МНОГО ДОБРА” на Христо Благоев Кръстев - прокурор в Софийска районна прокуратура.
11.3. Христо Благоев Кръстев - прокурор в Софийска районна прокуратура, ПРИДОБИВА СТАТУТ НА НЕСМЕНЯЕМОСТ, на основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ, считано от датата на вземане на решението.
12.1. ПРОВЕЖДА, на основание чл. 196, т. 3 от ЗСВ (в сила до 11.02.2020 г.), във връзка с § 72, ал. 2 от ПЗР на ЗИД на ЗСВ (ДВ, бр. 11/07.02.2020 г.), периодично атестиране на Павел Емилов Панов - прокурор в Софийска градска прокуратура.
12.2. ПРИЕМА, на основание чл. 206, ал. 1 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Павел Емилов Панов - прокурор в Софийска градска прокуратура.
13.1. ПРОВЕЖДА, на основание чл. 196, т. 3 от ЗСВ (в сила до 11.02.2020 г.), във връзка с § 72, ал. 2 от ПЗР на ЗИД на ЗСВ (ДВ, бр. 11/07.02.2020 г.), периодично атестиране на Илко Николов Сивкин - прокурор в Районна прокуратура - Асеновград.
13.2. ПРИЕМА, на основание чл. 206, ал. 1 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „ДОБРА" на Илко Николов Сивкин - прокурор в Районна прокуратура - Асеновград.
14.1. ПРОВЕЖДА, на основание чл. 196, т. 4 от ЗСВ (в сила до 11.02.2020 г.), във връзка с чл. 197, ал. 5, т. 1 от ЗСВ и § 72, ал. 2 от ПЗР на ЗИД на ЗСВ (ДВ, бр.11/07.02.2020 г.), извънредно атестиране на Борислава Иванова Барболова - административен ръководител - районен прокурор на Районна прокуратура - Своге.
14.2. ПРИЕМА, на основание чл. 206, ал. 1 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Борислава Иванова Барболова - административен ръководител - районен прокурор на Районна прокуратура - Своге.
15.1. ПРОВЕЖДА, на основание чл. 196, т. 4 от ЗСВ (в сила до 11.02.2020 г.), във връзка с чл. 197, ал. 5, т. 1 от ЗСВ и § 72, ал. 2 от ПЗР на ЗИД на ЗСВ (ДВ, бр.11/07.02.2020 г.), извънредно атестиране на Бойко Димитров Конакчийски - прокурор в Софийска градска прокуратура.
15.2. ПРИЕМА, на основание чл. 206, ал. 1 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Бойко Димитров Конакчийски - прокурор в Софийска градска прокуратура.
16. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Мирослава Бойкова Чифчиева - Георгиева - заместник на административния ръководител - заместник-районен прокурор на Районна прокуратура - Перник, на място в по-горен ранг „прокурор в ОП“, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС за определяне на максималните основни месечни работни заплати на съдии, прокурори и следователи, считано от датата на вземане на решението.
17. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Иван Стоев Стоянов - прокурор в Районна прокуратура - Стара Загора, с ранг „прокурор в АП“, на място в по-горен ранг „прокурор във ВКП и ВАП“, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС за определяне на максималните основни месечни работни заплати на съдии, прокурори и следователи, считано от датата на вземане на решението.
18. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Валентин Тодоров Кралев - прокурор в Районна прокуратура - Стара Загора, на място в по-горен ранг „прокурор в ОП“, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС за определяне на максималните основни месечни работни заплати на съдии, прокурори и следователи, считано от датата на вземане на решението.
19. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Кристина Найденова Куртева - прокурор в Районна прокуратура - Стара Загора, на място в по-горен ранг „прокурор в ОП“, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС за определяне на максималните основни месечни работни заплати на съдии, прокурори и следователи, считано от датата на вземане на решението.
20. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Йова Стоилкова Петрова - прокурор в Окръжна прокуратура - София, с ранг „прокурор в ОП“, на място в по-горен ранг „прокурор в АП“, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС за определяне на максималните основни месечни работни заплати на съдии, прокурори и следователи, считано от датата на вземане на решението.
21. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Христина Петрова Лулчева - Гугуманова - прокурор в Окръжна прокуратура - София, с ранг „прокурор в ОП“, на място в по-горен ранг „прокурор в АП“, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС за определяне на максималните основни месечни работни заплати на съдии, прокурори и следователи, считано от датата на вземане на решението.

СЪДЕБНА АДМИНИСТРАЦИЯ

22. ОТНОСНО: Предложение за изменение на Класификатора на длъжностите в администрацията на Прокуратурата на Република България, предвид ЗИД на ЗСВ, ДВ, бр. 11/07.02.2020 г.

ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ИЗДАВА, на основание чл. 341, ал. 1 от Закона за съдебната власт Класификатор на длъжностите в администрацията на Прокуратурата на Република България.
МОТИВИ: Предложението за промени в Класификатора на длъжностите в администрацията на ПРБ е вследствие на приетите изменения в ЗСВ, обнародвани в Държавен вестник, брой 11 от 07.02.2020 г.
Основното възнаграждение на съдебния администратор следва да бъде определено в размер 80 на сто от основното възнаграждение на прокурор в съответната прокуратура.
Решението е в съответствие с приетите промени в чл. 357, ал. 9 и във връзка с чл. 348 ЗСВ, съгласно който „Съдебният служител има право на основно месечно възнаграждение, определено за заеманата длъжност, в размер до 80 на сто от възнаграждението на съдебния администратор.“.
23. ОТНОСНО: Увеличаване на щатната численост на съдебните служители в Прокуратурата на Република България

ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

РАЗКРИВА, на основание чл. 30, ал. 5, т. 8 от ЗСВ, 14 /четиринадесет/ щ.бр. за съдебни служители в Прокуратурата на Република България.
МОТИВИ: Съгласно решение на Пленума на ВСС по протокол № 5/27.02.2020 г. са съкратени 28 свободни щатни бройки от щата на Националния институт на правосъдието, предвидени за обезпечаване дейността на Националния учебен център в „Св. Св. Константин и Елена“, гр. Варна.
В тази връзка, комисии „Съдебна администрация“ към Съдийската и Прокурорската колегии предлагат щатната численост на съдилищата и прокуратурите да бъде увеличена с по 14 щатни бройки, които при обоснована необходимост от увеличаване броя на съдебните служители в ОСВ, с оглед трайната тенденция на увеличаване показателите за натовареност на магистратите за прокуратурите, да бъдат разпределяни по предложение на главния прокурор, съобразно натовареността в структурата на ПРБ.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ТОЧКА

24. ОТНОСНО: Предложението от главния прокурор за определяне на Даниела Благоева Ангелова – Осоговска – прокурор в Апелативна специализирана прокуратура, за изпълняващ функциите „административен ръководител – апелативен прокурор“ на Апелативна специализирана прокуратура“

ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ОПРЕДЕЛЯ, на основание чл. 175, ал. 4, изр. 2 от ЗСВ, Даниела Благоева Ангелова - Осоговска - прокурор в Апелативна специализирана прокуратура, за изпълняващ функциите „административен ръководител – апелативен прокурор“ на Апелативна специализирана прокуратура, с ранг „прокурор във ВКП и ВАП“, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица № 1 на ВСС за определяне на максималните основни месечни работни заплати на съдии, прокурори и следователи, считано от датата на встъпване на досегашния изпълняващ функциите „административен ръководител – апелативен прокурор“ на органа – Николай Найденов Найденов, в длъжност „прокурор“ във Върховна касационна прокуратура, до встъпване в длъжност на нов административен ръководител на Апелативна специализирана прокуратура.

/Закриване на заседанието – 14.15 ч/

ИЗГОТВИЛ: /п/:
Таня Младенова
 


СЪГЛАСУВАЛ,
Васил Пеловски:
и. д. главен секретар на ВСС

Разпечатка от компютризираната система за гласуване на решенията по протокола. Гласуването е в съответствие с предложението на вносителя.

Публикуван на :
05.03.2020 г.

Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд