Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съветът за партньорство към Висшия съдебен съвет проведе второто си заседание за 2020 година

9 март 2020 година

Съветът за партньорство към Висшия съдебен съвет проведе второто си заседание за тази година, председателствано от г-н Евгени Иванов – председател на Асоциация на прокурорите в България. На него присъстваха и съпредседателят – Вероника Имова - член на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, както и членовете на Съвета за партньорство и Висшия съдебен съвет - Боряна Димитрова и Пламен Найденов. От членовете на Съвета за партньорство участваха Ангелина Лазарова – съдия в Апелативен съд – Варна, Анелия Янева – съдия в Софийски районен съд, Владимир Първанов – представител от Асоциацията на българските административни съдии, Елена Динева – следовател в Следствен отдел в Софийска градска прокуратура, Илиана Димитрова – Васева – зам.административен ръководител на Окръжен съд – Пазарджик, Емил Дечев – съдия в Софийски градски съд, упълномощен, на мястото на Калин Калпакчиев – представител от Съюза на съдиите в България, Радослав Димов – административен ръководител на Апелативна прокуратура – София, Росица Велкова – представител на Сдружение „Българска съдийска асоциация“ и Стефан Петров – представител на Камара на следователите в България.

Членовете на Съвета за партньорство обсъдиха свои предложения и идеи, относно формирането на нови показатели и критерии, при определяне на възнагражденията за длъжностите в органите на съдебната власт, които съгласно действащия чл. 218, ал. 3 от Закона за съдебната власт са от компетентността на Пленума на Висшия съдебен съвет. Дискусията в магистратската общност е породена от стремежа за преодоляване на диспропорции при оценка труда на магистратите в различните нива в органите на съдебната власт. С 12 гласа „За“, 1 глас „Въздържал се“ и нито един глас „Против“ се одобри предложението - в критериите за формиране на възнагражденията да се акцентира както на фактическата и правна сложност на делата /преписките/, разглеждани на съответното инстанционно ниво, така и на нов финансово формиращ компонент, генериран от професионалния придобит опит и прослужено време на магистратите като обективно мерило за способностите, квалификацията и уменията им. Това означава, че при растеж в длъжност на място, към възнаграждението на магистрата следва да се начислява и определен процент от възнаграждението, получавано за съответното по-високо ниво в съдебната йерархия. Членовете на съвета за партньорство изразиха желание обсъденото предложение, както и други продуктивни идеи, да се предоставят на вниманието на сформираната работна група с решение на Пленума на ВСС по протокол №3 от 13.02.2010 год. за определяне начина на формиране на трудовите възнаграждения на магистратите и съдебните служители в съдебната система.

Обсъдени бяха въпроси, относно предвиждане на по-благоприятни за магистратите и служителите условия, при сключването на новия договор за застраховка. Единодушно се взе решение, в тази връзка, да се предложи на Висшия съдебен съвет да се създаде работна група за обсъждане съдържанието на новия договор, който предстои да бъде сключен след изтичане действието на настоящия, към 31.12.2020 г.

Коментирани бяха проблеми в правната регулация и въпроси от институционален характер при организацията и провеждането на конкурсите за повишаване и преместване на магистрати. Съветът за партньорство се обедини около идеята за оптимизиране провеждането на кариерните конкурси, чрез въвеждане на дисциплиниращи срокове в дейността на конкурсните комисии в отделните етапи от дейността им в Наредба № 1 от 09.02.2017 г. за конкурсите за магистрати и избор на административни ръководители в органите на съдебната власт, както и за спазване на чл.189, ал. 1 от Закона за съдебната власт, в случай че конкурсите за по-горестоящите органи не приключат в срок  до 3 месеца. С решение на съответната колегия на Висшия съдебен съвет, регулярно да се обявяват конкурсите за по-ниските по степен органи на съдебната власт. Обсъдиха се и промени в Закона за съдебната власт за децентрализация на конкурсите, като се предвидят правомощия на общите събрания в органите на съдебната власт да вземат решения за повишаване и преместване на магистрати, при очертаване на съответни обективни критерии за техните професионални нравствени качества.

Съветът за партньорство реши да отправи предложение до Съдийска колегия на Висшия съдебен съвет да ограничи провеждането на съдебни заседания като превантивна мярка срещу разпространението на грип, остри респираторни заболявания и възможни случаи на коронавирус /COVID – 19/, във връзка с епидемичната обстановка в страната.

Съветът насрочи дати за следващите си две заседания - 27.04.2020 г. и 08.06.2020 г. от 10.00 ч. в зала №107 в сградата на Висшия съдебен съвет. Дневният ред ще включва темите за конкурсите за повишаване и преместване на магистрати, новият договор за застраховки на магистрати и съдебни служители, формирането на размера на пенсиите на магистрати и доклад за съдебната карта.

 

 

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд