Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС даде указания и препоръки към председателите на съдилищата за предприемане на превантивни мерки във връзка с регистрираните случаи COVID-19 на територията на България

10 март 2020 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет препоръча на административните ръководители на съдилищата в срок до един месец да не се разглеждат дела, насрочени в открити съдебни заседания, с изключение на случаите изрично предвидени в чл. 329, ал. 3 от ЗСВ, като своевременно уведомят страните по делата за това. В зависимост от динамично променящата се обстановка и при необходимост, срокът може да бъде удължен.

На административните ръководители на органите на съдебната власт е указано:

1.      Да се преустанови провеждането на общи събрания на съдилищата в страната за приемане на докладите за дейността им за 2019 г.

2.      Да се преустанови провеждането на обучения, семинари и други служебни мероприятия, свързани със събиране на повече хора на едно място.

3.      Да се преустанови приемът на граждани в приемните на административните ръководители на съдилищата до следващо нареждане.

4.      Да вземат незабавно мерки за спазване на препоръките на Министерството на здравеопазването за предпазване от заболявания и вирусни инфекции, включително (COVID-19), като за целта общите части на сградите и помещенията, в които се приемат и обслужват граждани, се дезинфекцират по четири пъти на ден и се осигурят необходимите предпазни средства на лицата, които обслужват пряко граждани.

5.      В съдебните зали и помещенията да се спазват следните строги хигиенни правила и изисквания:

         а/ да се дезинфекцират и обработват с дезинфектант бюрата, дръжки на входни и преходни врати, асансьорни кабини и сервизни помещения;

         б/ на всеки 2 часа да се проветряват помещенията и да се осигурява достъп на свеж въздух в тях;

         в/ да се работи със защитни маски /сменящи се на 2 часа/, които след употреба да се изхвърлят в специално подготвени за целта чували, предварително обработени с дезинфектант;

          г/ да не се допуска струпване на хора пред деловодството/регистратурата на съда и подстъпите към тях, като служителите, приемащи документите, задължително да работят с маски и ръкавици;

6.      На входовете на съдебните сгради да се поставят дезинфектанти за посетителите;

7.      Да ограничат достъпа на граждани до съдебните зали, като се допускат до тях само в случаите, когато са призовани за разглеждане по конкретно дело;

8.      Да ограничат в максимална степен командировките на магистратите и служителите в страните, засегнати от вирусни инфекции, в т.ч. от COVID-19;

9.      Да препоръчат на магистратите и съдебните служители максимално ограничаване на пътуванията в страните по т. 8;

10.    Да препоръчат избягване на близък контакт на лица с грипоподобни симптоматика или физическо неразположение, кашлица или сълзене на очите и се прибягва до редовно миене на ръцете с топла вода и сапун или се използват мокри кърпи със спирт.

11. Да препоръчат на служители, които са били в контакт с лица (техни близки или други) в предходни дни, идващи от обявените епидемични райони на Европа и света, които чувстват здравословни неразположения (отпадналост, повишена телесна температура, кашлица, кихане), да не се явяват на работните си места, като уведомят личния лекар и съответните медицински лица.

12. Служители, които се чувстват неразположени, да уведомят прекия си ръководител и личния си лекар, както и да не се явяват на работа, за което да представят съответен документ (болничен лист).

Решенията на Съдийската колегия са в съответствие със заповедите на министъра на здравеопазването от 08.03.2020 г. във връзка с регистрираните случаи COVID-19 на територията на страната и създадената епидемична обстановка, с цел превенция на заболяването, намаляване на риска от възникване на нови случаи на заразяване и разпространение на  коронавиурсна инфекция. Предложението е направено от Боян Магдалинчев – представляващ Висшия съдебен съвет, Георги Чолаков – председател на Върховния административен съд и член на Съдийската колегия на ВСС и Боян Новански – член на ВСС.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд