Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет обяви конкурс за първоначално назначаване на длъжност „съдия“ в Районните съдилища в градовете Велики Преслав, Айтос и Мадан

10 март 2020 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет измени и допълни решението си по пр. № 7/25.02.2020 г., т. 17.1. в частта относно броя на длъжностите, обявени за заемане чрез конкурс за първоначално назначаване в районните съдилища, като изразът „4 (четири) длъжности" да се чете: „7 (седем) длъжности", а след израза: „Районен съд - Берковица - 1 (една) длъжност" да се добави изразът: „Районен съд – Велики Преслав - 1 (една) длъжност, Районен съд – Айтос - 1 (една) длъжност и Районен съд – Мадан - 1 (една) длъжност ". С посоченото решение на конкурс са обявени 4 длъжности „съдия“ – по една в районните съдилища в градовете Своге, Кърджали, Лом и Берковица. Във връзка с освобождаването на нови съдийски длъжности в районните съдилища в градовете Велики Преслав, Айтос и Мадан, както и след извършен анализ и планиране на длъжностите за обявяване на конкурс за преместване в районните съдилища, Комисията по атестирането и конкурсите е предложила освободените длъжности „съдия“ в трите съдилища да бъдат включени в обявения конкурс.

Решението на Съдийската колегия е във връзка с обстоятелството, че в тези три органа на съдебна власт са освободени длъжности за съдия след обявяване на конкурса за преместване в районните съдилища, с решение на Съдийската колегия на ВСС по пр. № 40/03.12.2019 г., установеният кадрови дефицит и спешната необходимост от попълване на щатния състав на  съдилищата, както и с оглед на обстоятелството, че следващ конкурс за преместване на районно ниво, съгласно разпоредбата на чл. 189, ал. 1 от ЗСВ, следва да се обяви едва след обявяване на конкурсите за по-горните нива, налага планирането на тези три дъжности за съдия в предстоящия конкурс за първоначално назначаване в районните съдилища.

 

 

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд