Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС не откри процедури за периодично атестиране във връзка измененията в ЗСВ от м. февруари 2020 г. и прекрати процедури за лица, освободени от длъжност „съдия“

10 март 2020 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет прекрати откритите процедури по периодично атестиране на Велизар Славчев Русинов и на Бисерка Василева Памукова, които са освободени от длъжности „съдия“, поради подадени оставки. Велизар Русинов е бил съдия в Административен съд – Пловдив, а Бисерка Памукова в Софийски районен съд.

Съдийската колегия взе решение да не открива процедури за периодично атестиране на Стефан Емилов Милев – съдия в Софийски градски съд, на Татяна Иванова Маслинкова, Николай Колев Стоянов, Димитрина Илиева Тенева и Анета Александрова Трайкова – съдии в Районен съд – Пловдив, на Ъшъл Лютфи Ириева – съдия в Районен съд – Бяла и на Елица Денчева Бояджиева-Георгиева – съдия в Районен съд – Исперих, тъй като към момента не са налице законови предпоставки за провеждане на периодично атестиране. Според влезлите в сила промени в областта на атестирането, съгласно чл. 196, ал. 1, т. 3 (изм. ДВ, бр. 11 от 07.02.2020 г., в сила от 11.02.2020 г.), периодично атестиране се провежда за 5-годишен период от атестирането за несменяемостта на съдия, прокурор и следовател, на административен ръководител и на заместник на административен ръководител. Разпоредбата не предвижда провеждане на процедура по второ периодично атестиране, след атестиране за придобиване на статут за несменяемост.

 

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд