Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС издаде, на основание чл. 341, ал. 1 от Закона за съдебната власт, Класификатор на длъжностите в администрацията на съдилищата

10 март 2020 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет издаде, на основание чл. 341, ал. 1 от Закона за съдебната власт, Класификатор на длъжностите в администрацията на съдилищата. Промените в класификатора са вследствие на приетите изменения в ЗСВ, обнародвани в Държавен вестник, бр. 11 от 07.02.2020 г., според които основното възнаграждение на съдебния администратор следва да бъде определено в размер 80 на сто от основното възнаграждение на съдия в съответния съд. Решението на Съдийската колегия е в съответствие с приетите промени в чл. 357, ал. 9 и във връзка с чл. 348 от ЗСВ, съгласно който „Съдебният служител има право на основно месечно възнаграждение, определено за заеманата длъжност, в размер до 80 на сто от възнаграждението на съдебния администратор“.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд