Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС повиши Светослава Николаева Колева-Ангелова – съдия в Окръжен съд-Варна в длъжност „съдия” в Апелативен съд-Варна

10 март 2020 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет повиши, на основание чл. 160 и чл. 193, ал. 6 от ЗСВ, Светослава Николаева Колева-Ангелова – съдия в Окръжен съд - Варна в длъжност „съдия” в Апелативен съд - Варна, считано от датата на встъпване в длъжност. Колегията възложи на повишения магистрат да довърши започнатите с негово участие наказателни дела, на които е даден ход на съдебното следствие, както и да изготви съдебните актове по обявените за решаване дела. Решението на Съдийската колегия подлежи на обжалване при условията и по реда на чл. 193, ал. 8 от ЗСВ.

Конкурсът за повишаване в длъжност „съдия“ в апелативните съдилища-наказателна колегия е обявен с решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по протокол № 13/24.04.2018 г. (обн. в ДВ, бр. 38/08.05.2018г.).

С решение по пр. 29/17.09.2019 г. Съдийската колегия на ВСС повиши класираните кандидати в конкурса за повишаване и заемане на 2 свободни длъжности „съдия“ в апелативните съдилища-наказателна колегия, съответно в Апелативен съд - Бургас и в Апелативен съд - Варна. Съгласно разпоредбата на чл. 43, ал. 3 от Наредба № 1/09.02.2017 г. от тази дата започва да тече деветмесечният срок за приложение на разпоредбата на чл. 193, ал. 6 от ЗСВ, като същият изтича на 17.06.2020 г. Към настоящия момент в Апелативен съд - Варна е налице 1 свободна длъжност, която попада в обхвата на приложението на разпоредбата на чл. 193, ал. 6 от ЗСВ, тъй като е овакантена по време на провеждане на конкурса (обн. в ДВ, бр. 38/08.05.2018 г.).

 

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд