Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС премести Силвия Борисова Русева – следовател в следствения отдел на Специализираната прокуратура в длъжност „съдия” в Специализирания наказателен съд

10 март 2020 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет премести, на основание чл. 160 и чл. 193, ал. 6 от ЗСВ, Силвия Борисова Русева – следовател в следствения отдел на Специализираната прокуратура в длъжност „съдия” в Специализирания наказателен съд, считано от датата на встъпване в длъжност. Решението на Съдийската колегия  подлежи на обжалване при условията и по реда на чл. 193, ал. 8 от ЗСВ.

Конкурсът за преместване на длъжност „съдия“ в Специализирания наказателен съд е обявен с решение на Съдийската колегия по протокол № 18/11.06.2019 г. (обн. в ДВ, бр. 47/14.06.2019г.). С решение по пр. 1/21.01.2020 г. Колегията премести класирания на първо място кандидат в конкурса за преместване и заемане на 1 свободна длъжност „съдия“ в Специализирания наказателен съд. Съгласно разпоредбата на чл. 43, ал. 3 от Наредба № 1/09.02.2017 г. от тази дата започва да тече деветмесечния срок за приложение на разпоредбата на чл. 193, ал. 6 от ЗСВ, който съответно изтича на 21.10.2020 г. Към настоящия момент в този орган на съдебната власт е налице 1 свободна длъжност, която попада в обхвата на приложението на разпоредбата на чл. 193, ал. 6 от ЗСВ, тъй като е овакантена по време на провеждане на конкурса.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд