Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет проведе атестиране на прокурори

19 февруари 2020 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет проведе, на основание чл. 196, т. 1 от ЗСВ (в сила до 11.02.2020 г.), във връзка с § 72, ал. 2 от ПЗР на ЗИД на ЗСВ (ДВ, бр. 11/07.02.2020 г.), предварително атестиране на седем магистрати - Катя Димитрова Добрева - прокурор в Районна прокуратура – Казанлък, Марин Владиславов Тодоров - прокурор в Районна прокуратура – Бургас, Мариана Георгиева Калудова - прокурор в

Районна прокуратура – Бургас, Йордан Сталев Дичев - прокурор в Апелативна прокуратура – Бургас, Искра Николаева Йовкова - прокурор в Софийска районна прокуратура /към момента на предложението младши прокурор в Софийска районна прокуратура/, Катя Георгиева Стаменова - Христова – прокурор в Районна прокуратура – Сливен и Тодор Асенов Иванов - прокурор в Районна прокуратура - Стара Загора /към момента на предложението прокурор в Районна прокуратура – Гълъбово/  и прие, на основание чл. 206, ал. 1 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „Много добра".

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет проведе , на основание чл. 196, т. 3 от ЗСВ (в сила до 11.02.2020 г.), във връзка с § 72, ал. 2 от ПЗР на ЗИД на ЗСВ (ДВ, бр. 11/07.02.2020 г.), периодично атестиране на шестима прокурори - Илиян Иванов Танчев - завеждащ Следствен отдел в Софийска градска прокуратура, Ахмед Хюсменов Кокоев - прокурор в Софийска градска прокуратура, Станислав Христов Стойков - прокурор в Софийска градска прокуратура, Светослав Момчилов Джельов - прокурор в Софийска районна прокуратура, Атанас Радев Атанасов - следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура – Добрич и Даниела Борисова Бонева - прокурор в Районна прокуратура – Своге и прие, на основание чл. 206, ал. 1 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „Много добра“.

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет проведе, на основание чл. 196, т. 4 от ЗСВ (в сила до 11.02.2020 г.), във връзка с чл. 197, ал. 5, т. 2 от ЗСВ и § 72, ал. 2 от ПЗР на ЗИД на ЗСВ (ДВ,бр.11/07.02.2020 г.), извънредно атестиране на Пламен Николов Николов –прокурор в Окръжна прокуратура – Добрич и прие, на основание чл. 206, ал. 1 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „Много добра".

 

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд