KPАТЪК ПРОТОКОЛ № 8
ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ
НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ,
ПРОВЕДЕНО НА 10 МАРТ 2020 г.


ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ: Лозан Панов – председател на Върховния касационен съд, и Георги Чолаков – председател на Върховния административен съд
ОТСЪСТВАЩИ НЯМА
На заседанието присъства Васил Пеловски – и. д. главен секретар на Висшия съдебен съвет
Откриване на заседанието – 09.34 ч
По внесените допълнения и на основание последвалите разисквания по дневния ред

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

І. ОТТЕГЛЯ от дневния ред т. 6
ІІ. ВКЛЮЧВА в дневния ред следните допълнителни точки:
26. Приемане на механизъм (правила) за действие на Съдийската колегия на ВСС в случаи на засягане на независимостта и/или опит за оказване на натиск върху съдиите и съда.
Внася: Комисия по професионална етика
27. Приложение на разпоредбата на чл. 193, ал. 6 от ЗСВ по конкурс за преместване на длъжност „съдия“ в Специализирания наказателен съд, обявен с решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по Протокол № 18/11.06.2019 г. (обн. в ДВ, бр. 47/14.06.2019г.).
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
28. Приложение на разпоредбата на чл. 193, ал. 6 от ЗСВ по конкурс за повишаване в длъжност „съдия“ в апелативните съдилища –наказателна колегия, обявен с решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по Протокол № 13/24.04.2018 г. (обн. в ДВ, бр. 38/08.05.2018г.).
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
29. Проект на решение по молбата на Милена Рангелова Даскалова – заместник на административния ръководител на Окръжен съд – Перник, за назначаване по реда на чл. 193 ал. 6 от ЗСВ по обявения, с решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по Протокол 49/05.12.2017 г., конкурс за повишаване във Върховния касационен съд, гражданска колегия.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
30. Проект на решение по заявление за отвод от член на конкурсната комисия по обявения, с решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по Протокол № 40/03.12.2019 г., конкурс за преместване в районните съдилища.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
31. Предложение относно създадената в страната епидемична обстановка и с цел превенция на заболяването и намаляване на риска от възникване на нови случаи на грип, остри респираторни заболявания и на коронавирусна инфекция (COVID-19).
Внасят: Боян Магдалинчев – представляващ ВСС, Георги Чолаков – председател на ВАС и член на Съдийската колегия на ВСС, и Боян Новански – член на ВСС
32. Предложение от Красимир Шекерджиев – член на Съдийската колегия на ВСС за вземане на решение относно възможността за промяна на датите по насрочените писмени изпити в обявените конкурси.

ПО ДНЕВНИЯ РЕД

ДИСЦИПЛИНАРНА ДЕЙНОСТ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ИВСС

1. ОТНОСНО: Сигнали по чл. 54, ал. 1, т. 4 ЗСВ до председателя на ВКС и по чл. 54, ал. 1, т. 7 ЗСВ до министъра на правосъдието, ведно с копие на Анализ на данни от извършена тематична проверка на дела по несъстоятелност, възложена на ИВСС с решение по Протокол № 8/21.02.2017 г. на ВСС, с вх. № ВСС-2121/18.02.2020 г. по описа на ВСС

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

Приема за сведение сигнали по чл. 54, ал. 1, т. 4 ЗСВ до председателя на ВКС и по чл. 54, ал. 1, т. 7 ЗСВ до министъра на правосъдието, ведно с копие на Анализ на данни от извършена тематична проверка на дела по несъстоятелност, възложена на ИВСС с решение по Протокол № 8/21.02.2017 г. на ВСС, с вх.№ ВСС-2121/18.02.2020 г. по описа на ВСС.
* * * * *
2. ОТНОСНО: Сигнал от Алексей Трифонов – административен ръководител на Софийския градски съд, във връзка с пореден опит за посегателство върху личния живот на български съдия

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет изразява институционална подкрепа към Алексей Трифонов – административен ръководител – председател на Софийския градски съд, по повод подаден сигнал за действия на журналистката Валя Ахчиева и придружаващия я оператор, пред дома на магистрата, на 04.03.2020 г., с които са нарушени личните му права. Въпреки установената практика на Европейския съд по правата на човека публичните лица да се ползват с по-ниска степен на защита на личния живот, считаме, че в конкретния случай агресивният подход е посегателство към личните права на съдията и не може да бъде обоснован с разкриване на информация от важен обществен интерес.
Апелираме медиите и журналистите да проявяват дължимото уважение към честта, достойнството и правото на личен живот на магистратите.

АТЕСТИРАНЕ И КОНКУРСИ

3. ОТНОСНО: Определяне на дати за провеждане на събеседване с допуснатите кандидати в процедури за избор на административни в органите на съдебната власт

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ОПРЕДЕЛЯ дати за провеждане на събеседване с допуснатите кандидати в процедури за избор на административни ръководители в органите на съдебна власт, както следва:
Окръжен съд – Кърджали: 1 кандидат - 07.04.2020 г.
Районен съд – Девня: 1 кандидат – 07.04. 2020 г.
Районен съд – Бургас: 1 кандидат – 14.04.2020 г.
Районен съд – Исперих: 1 кандидат - 14.04.2020 г.
Районен съд – Раднево: 1 кандидат – 28.04.2020 г.
Районен съд – Ямбол: 1 кандидат – 28.04.2020 г.
4. ОПРЕДЕЛЯ, на основание чл. 175, ал. 4, изр. 2 от ЗСВ, в изпълнение на решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по Протокол № 31/23.10.2018 г., т. 15, Анна Великова Александрова – административен ръководител - председател на Районен съд – Добрич, за изпълняващ функциите „административен ръководител – председател“ на Районен съд – Добрич, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, с основно месечно трудово възнаграждение съгласно Таблица № 1 на ВСС за определяне размерите на максималните основни месечни работни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от 17.03.2020 г., до встъпване в длъжност на нов административен ръководител.
5. НАЗНАЧАВА, на основание чл. 160, във връзка с чл. 168, ал. 2 от ЗСВ, Димо Георгиев Колев - съдия в Районен съд – Велико Търново на длъжността „заместник на административния ръководител - заместник-председател“ на Районен съд – Велико Търново, с ранг „съдия в АС”, с основно месечно трудово възнаграждение съгласно Таблица № 1 на ВСС за определяне размерите на максималните основни месечни работни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на встъпване в длъжност.
6. (ОТТЕГЛЕНА)
7.1. ПООЩРЯВА, на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, буква „а“ от ЗСВ и чл. 303, ал. 3, т. 1 от ЗСВ, Евгения Костадинова Петкова - съдия в Районен съд - Монтана, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, с отличие „личен почетен знак първа степен - златен“, както и с парична награда в размер на 1000 (хиляда) лева за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества.
7.2. Решението по т. 7.1 да се предостави на Комисия „Бюджет и финанси“ към Пленума на ВСС в изпълнение на решение на Пленума на ВСС по Протокол № 2/30.01.2020 г., т. 5.

8. ОСВОБОЖДАВА, на основание чл. 165, ал. 1, т. 1 от ЗСВ, Евгения Костадинова Петкова от заеманата длъжност „съдия” в Районен съд - Монтана, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, считано от 14.03.2020 г.
9. ОТНОСНО: Проект на решение по заявления за отвод от членове на конкурсните комисии по обявения, с решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по Протокол № 1/21.01.2020 г., конкурс за младши съдии в окръжните съдилища

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

9.1. ОПРЕДЕЛЯ чрез жребий Николай Стоименов Николов – съдия в Софийски градски съд (наказателен съдия), за резервен член на първа конкурсна комисия за младши съдии в окръжните съдилища, на мястото на Петя Георгиева Крънчева-Тропчева.
9.2. ОПРЕДЕЛЯ чрез жребий Яни Георгиев Гайдурлиев – заместник на административния ръководител – заместник-председател на Окръжен съд-Бургас (наказателен съдия), за редовен член на втора конкурсна комисия за младши съдии в окръжните съдилища, на мястото на Георги Димов Пепеляшев.
10. ОТНОСНО: Проект на решение по заявление за отвод от член на конкурсната комисия по обявения, с решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по Протокол № 32/08.10.2019 г., конкурс за първоначално назначаване на длъжност „съдия“ в Окръжен съд - Враца - наказателна колегия

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

10.1. ОПРЕДЕЛЯ проф. д-р Иван Захариев Сълов - хабилитиран преподавател по наказателно право във Варненски свободен университет за редовен член на конкурсната комисия за първоначално назначаване на длъжност „съдия“ в Окръжен съд – Враца - наказателна колегия, на мястото на проф. д-р Веселин Бориславов Вучков.
10.2. ОПРЕДЕЛЯ чрез жребий проф. д.н. Румен Илиев Марков – хабилитиран преподавател по наказателно право в Университет за национално и световно стопанство, за резервен член на конкурсната комисия за първоначално назначаване на длъжност „съдия“ в Окръжен съд – Враца - наказателна колегия, на мястото на проф. д-р Иван Захариев Сълов.
11. ОТНОСНО: Проект на решение за изменение и допълнение на решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по Протокол № 7/25.02.2020 г., т. 17, за обявяване на конкурс за първоначално назначаване в районните съдилища


СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ИЗМЕНЯ И ДОПЪЛВА решението си по Протокол № 7/25.02.2020 г., т. 17.1. в частта относно броя на длъжностите, обявени за заемане чрез конкурс за първоначално назначаване в районните съдилища, като изразът „4 (четири) длъжности" да се чете: „7 (седем) длъжности", а след израза: „Районен съд - Берковица - 1 (една) длъжност" да се добави изразът: „Районен съд – Велики Преслав - 1 (една) длъжност, Районен съд – Айтос - 1 (една) длъжност и Районен съд – Мадан - 1 (една) длъжност ".
12. ПРЕКРАТЯВА откритата процедура по периодично атестиране на Велизар Славчев Русинов, освободен от заеманата длъжност „съдия“ в Административен съд – Пловдив с решение по Протокол № 1/21.01.2020 г. на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет.
13. ПРЕКРАТЯВА откритата процедура по периодично атестиране на Бисерка Василева Памукова, освободена от длъжност „съдия“ в Софийския районен съд с решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по Протокол № 37/12.11.2019 г.
14. НЕ ОТКРИВА процедура за периодично атестиране на Стефан Емилов Милев - съдия в Софийски градски съд.
15. НЕ ОТКРИВА процедура за периодично атестиране на Татяна Иванова Маслинкова - съдия в Районен съд - Пловдив.
16. НЕ ОТКРИВА процедура за периодично атестиране на Николай Колев Стоянов - съдия в Районен съд - Пловдив.
17. НЕ ОТКРИВА процедура за периодично атестиране на Димитрина Илиева Тенева - съдия в Районен съд - Пловдив.
18. НЕ ОТКРИВА процедура за периодично атестиране на Анета Александрова Трайкова - съдия в Районен съд - Пловдив.
19. НЕ ОТКРИВА процедура за периодично атестиране на Ъшъл Лютфи Ириева - съдия в Районен съд - Бяла.
20. НЕ ОТКРИВА процедура за периодично атестиране на Елица Денчева Бояджиева-Георгиева - съдия в Районен съд - Исперих.

СЪДЕБНА АДМИНИСТРАЦИЯ

21. ОТНОСНО: Предложение за изменение на Класификатора на длъжностите в администрацията на съдилищата, предвид ЗИД на ЗСВ, ДВ, бр. 11/07.02.2020 г.

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ИЗДАВА, на основание чл. 341, ал. 1 от Закона за съдебната власт Класификатор на длъжностите в администрацията на съдилищата.
МОТИВИ: Предложението за промени в Класификатора на длъжностите в администрацията на съдилищата е вследствие на приетите изменения в ЗСВ, обнародвани в Държавен вестник, брой 11 от 07.02.2020 г.
Основното възнаграждение на съдебния администратор следва да бъде определено в размер 80 на сто от основното възнаграждение на съдия в съответния съд.
Решението е в съответствие с приетите промени в чл. 357, ал. 9 и във връзка с чл. 348 ЗСВ, съгласно който „Съдебният служител има право на основно месечно възнаграждение, определено за заеманата длъжност, в размер до 80 на сто от възнаграждението на съдебния администратор.“
22. ОТНОСНО: Увеличаване щатната численост на съдебните служители във Върховен касационен съд, Върховен административен съд, Административен съд – Хасково и Районен съд - Бургас


СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

22.1. РАЗКРИВА, на основание чл. 30, ал. 5, т. 8 от ЗСВ, 14 (четиринадесет) щ.бр. във Върховен касационен съд, Върховен административен съд, Административен съд – Хасково и Софийски районен съд за съдебни служители в съдилищата, както следва:
- Върховен касационен съд – 5 (пет) щ.бр. за длъжност „съдебен помощник“;
- Върховен административен съд – 5 (пет) щ.бр. за длъжност „съдебен помощник“;
- Административен съд – Хасково – 2 (две) щатни бройки: 1 (една) щ.бр. за длъжност „съдебен деловодител“ и 1 (една) щ.бр. за длъжност „съдебен секретар“;
- Софийски районен съд – 2 (две) щ.бр. за длъжност „съдебен помощник“.
МОТИВИ: Съгласно решение на Пленума на ВСС по Протокол № 5/27.02.2020 г. са съкратени 28 свободни щатни бройки от щата на Националния институт на правосъдието, предвидени за обезпечаване дейността на Националния учебен център в „Св.св. Константин и Елена“, гр. Варна.
1. За разлика от ПРБ, съдилищата не могат да приемат свободни щатни бройки, без да ги включат в щатните разписания на някой съд. По тази причина и предвид бързината, с която следваше да се усвоят бройките за съдилищата, се предложи свободните бройки от НИП да бъдат включени в щатните разписания на последно разглежданите от КСА съдилища, за които имаше уважени искания, както и в тези на върховните съдилища.
2. За всички съдилища, в чиито щатни разписания се включиха свободните бройки от НИП, К “СА“ предлага да се наложи мораториум по отношение на запълването им, докато се преразпределят там, където са наистина необходими и биха могли да се обезпечат финансово. Към датата на узнаване на свободните щатове, официалната статистика за 2019 г. не беше изготвена. Свободните щатове не могат да останат просто “за съдилищата“, а при наличието на свободни такива, макар и финансово необезпечени, не е оправдано да се губят. Подчертаваме, че всички бройки са били прехвърлени от ПРБ на НИП, въпреки това, ПРБ отстъпи на съдилищата повече от половината.
3. Относно увеличаването на щатовете на конкретните съдилища: К “СА“ препраща към Протокол № 2 от 18.02.2020 г. на комисията.
22.2. НАЛАГА мораториум по отношение запълване на новоразкритите щатни бройки за ВКС, ВАС и Софийски районен съд, които при необходимост да бъдат преразпределени от Комисия „Съдебна администрация“-СК в съдилища с висока натовареност и необходимост.

ПРАВНИ ВЪПРОСИ

23. ОТНОСНО: Сформиране на работна група по формулираните цели и очакваните резултати при прилагане на глава четвърта, раздел 2, чл. 66 – чл. 75а от Закона за съдебната власт, както и предложения за изменения на ЗСВ

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

СФОРМИРА работна група по формулираните цели и очакваните резултати при прилагане на глава четвърта, раздел 2, чл. 66 – чл. 75а от Закона за съдебната власт, както и предложения за изменения на ЗСВ в състав:
1. Боряна Димитрова – член на Съдийската колегия на ВСС;
2. Цветинка Пашкунова – член на Съдийската колегия на ВСС;
3. Милена Бранкова – административен ръководител – председател на ОС – Монтана;
4. Васил Петков – административен ръководител – председател на ОС – Ямбол;
5. Пенка Братанова – административен ръководител – председател на ОС – Кюстендил;
6. полк. Асен Найденов Шопов – и.ф.административен ръководител – председател на Военен съд – Пловдив;
7. полк. Ванко Димитров Ангелов – съдия в Софийски военен съд;
8. Петя Петрова Вълчева – Чукачева – съдия в ОС – Враца;
9. Силвия Александрова Цанкова – съдия в ОС – Пловдив;
10. Магдалена Станчевска – съдия в ОС – Ловеч;
11. Емилия Николова – председател на Съюза на съдебните заседатели;
12. Георги Ангелов – зам.председател на Съюза на съдебните заседатели;
13. Румен Бухлев – председател на контролната комисия на Съюза на съдебните заседатели;
14. Цветелина Велинова – главен експерт-юрисконсулт в звено „Процесуално представителство и нормативна дейност“, дирекция „Правна“.
24. ОТНОСНО: Сформиране на работна група за изготвяне на предложения за промени в нормативната уредба, свързани с утвърждаването на образци на съдебни книжа във връзка с връчването по Административнопроцесуалния кодекс

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

СФОРМИРА работна група за изготвяне на предложения за промени в нормативната уредба, свързани с утвърждаването на образци на съдебни книжа във връзка с връчването по Административнопроцесуалния кодекс в състав:
- Атанаска Дишева – член на Висшия съдебен съвет;
- Игнат Колчев – административен ръководител – председател на Административен съд – Смолян;
- Младен Семов – главен секретар на Върховния административен съд;
- Асен Мингов – съдебен помощник в Кабинета на председателя на Върховния административен съд;
- Валери Михайлов – директор на дирекция „Информационни технологии и съдебна статистика“, АВСС;
- Диляна Янкова – главен експерт-юрисконсулт в отдел „Правно обслужване и нормативна дейност“, дирекция „Правна“, АВСС.

МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ И ПРОТОКОЛ

25. ОТНОСНО: Проект на решение по кандидатура на съдия за участие в процедура на Звеното за планиране и провеждане на граждански операции към Европейската служба за външна дейност за номиниране на кандидати за Списъка с международни съдии на Специализирания съд за Косово в Хага, с краен срок за изпращане на кандидатурите в Министерство на външните работи – 16.03.2020 г.

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

25.1. ОДОБРЯВА кандидатурата за участие в процедурата за подбор на кандидати в Списъка с международни съдии на Специализирания съд за Косово, за вакантни позиции RJ-2019, на следния кандидат:
25.1.1. Велина Емануилова Антонова – съдия в Апелативен съд - Пловдив.
25.2. ВЪЗЛАГА на дирекция „Международна дейност и протокол“ в АВСС да изпрати документите на кандидата на дирекция „Човешки ресурси“ в Министерство на външните работи за препращането им по съответния ред, ведно с писмо за подкрепа, изготвено съгласно изискванията на Звеното за планиране и провеждане на граждански операции към Европейската служба за външна дейност (приложен проект на писмо).

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ

26. ОТНОСНО: Приемане на механизъм (правила) за действие на Съдийската колегия на ВСС в случаи на засягане на независимостта и/или опит за оказване на натиск върху съдиите и съда

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

26.1. ПРИЕМА механизъм за действие на Съдийската колегия на ВСС в случаи на засягане на независимостта и/или опит за оказване на натиск върху съдиите и съда.
26.2. При прилагане на механизма за действие на Съдийската колегия на ВСС в случаи на засягане на независимостта и/или опит за оказване на натиск върху съдиите и съда, Съдийската колегия да се подпомага от сектор „Връзки с обществеността“ в АВСС.
26.3. Възлага на Главния секретар да организира създаването на електронен адрес по т. 3 от механизма, както и публикуването на механизма на сайта на ВСС.
27. ОТНОСНО: Приложение на разпоредбата на чл. 193, ал. 6 от ЗСВ по конкурс за преместване на длъжност „съдия“ в Специализирания наказателен съд, обявен с решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по Протокол № 18/11.06.2019 г. (обн. в ДВ, бр. 47/14.06.2019 г.)

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

27.1. ПРЕМЕСТВА, на основание чл. 160 и чл. 193, ал. 6 от ЗСВ, Силвия Борисова Русева – следовател в следствения отдел на Специализираната прокуратура, с ранг „следовател в НСлС“ на длъжност „съдия” в Специализирания наказателен съд, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица № 1 на ВСС за определяне размерите на максималните основни месечни работни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на встъпване в длъжност.
27.2. Решението по т. 27.1 подлежи на обжалване при условията и по реда на чл. 193, ал. 8 от ЗСВ.
28. ОТНОСНО: Приложение на разпоредбата на чл. 193, ал. 6 от ЗСВ по конкурс за повишаване в длъжност „съдия“ в апелативните съдилища-наказателна колегия, обявен с решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по Протокол № 13/24.04.2018 г. (обн. в ДВ, бр. 38/08.05.2018 г.)

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

28.1. ПОВИШАВА, на основание чл. 160 и чл. 193, ал. 6 от ЗСВ, Светослава Николаева Колева-Ангелова – съдия в Окръжен съд-Варна в длъжност „съдия” в Апелативен съд-Варна, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица № 1 на ВСС за определяне размерите на максималните основни месечни работни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на встъпване в длъжност.
28.2. ВЪЗЛАГА на повишения магистрат да довърши започнатите с негово участие наказателни дела, на които е даден ход на съдебното следствие, както и да изготви съдебните актове по обявените за решаване дела.
28.3. Решението по т. 28.1 подлежи на обжалване при условията и по реда на чл. 193, ал. 8 от ЗСВ.
29. ОТНОСНО: Молба от Милена Рангелова Даскалова - заместник на административния ръководител - заместник-председател на Окръжен съд - Перник, за назначаване по реда на чл. 193 ал. 6 от ЗСВ по обявения, с решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по Протокол № 49/05.12.2017 г., конкурс за повишаване във Върховния касационен съд, гражданска колегия

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

29.1. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ молбата на Милена Рангелова Даскалова - заместник на административния ръководител - заместник-председател на Окръжен съд - Перник за повишаване на основание чл. 193, ал. 6 от ЗСВ в длъжност „съдия” във Върховен касационен съд - гражданска колегия, поради липса на освободена длъжност.
29.2. Решението по т. 29.1. подлежи на обжалване при условията и по реда на чл. 193, ал. 8 от ЗСВ.
30. ОТНОСНО: Проект на решение по заявление за отвод от член на конкурсната комисия по обявения, с решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по Протокол № 40/03.12.2019 г., конкурс за преместване в районните съдилища

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ОПРЕДЕЛЯ чрез жребий Милена Иванова Хараламбиева – съдия в Окръжен съд-Добрич (наказателен съдия), за резервен член на конкурсната комисия за преместване в районните съдилища, на мястото на Красимира Дончева Стоянова.
31. ОТНОСНО: Създадената в страната епидемична обстановка и с цел превенция на заболяването и намаляване на риска от възникване на нови случаи на грип, остри респираторни заболявания и на коронавирусна инфекция (COVID-19)

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

I. ПРЕПОРЪЧВА на административните ръководители на съдилищата в страната в срок до един месец да не се разглеждат дела, насрочени в открити съдебни заседания, с изключение на случаите изрично предвидени в чл. 329, ал. 3 от ЗСВ, като своевременно уведомят страните по делата за това. В зависимост от динамично променящата се обстановка и при необходимост, срокът може да бъде удължен.
II. УКАЗВА на административните ръководители на органите на съдебната власт:
1. Да се преустанови провеждането на общи събрания на съдилищата в страната за приемане на докладите за дейността им за 2019 г.
2. Да се преустанови провеждането на обучения, семинари и други служебни мероприятия, свързани със събиране на повече хора на едно място.
3. Да се преустанови приемът на граждани в приемните на административните ръководители на съдилищата до следващо нареждане.
4. Да вземат незабавно мерки за спазване на препоръките на Министерството на здравеопазването за предпазване от заболявания и вирусни инфекции, включително (COVID-19), като за целта общите части на сградите и помещенията, в които се приемат и обслужват граждани, се дезинфекцират по четири пъти на ден и се осигурят необходимите предпазни средства на лицата, които обслужват пряко граждани.
5. В съдебните зали и помещенията да се спазват следните строги хигиенни правила и изисквания:
а/ да се дезинфекцират и обработват с дезинфектант бюрата, дръжки на входни и преходни врати, асансьорни кабини и сервизни помещения;
б/ на всеки 2 часа да се проветряват помещенията и да се осигурява достъп на свеж въздух в тях;
в/ да се работи със защитни маски /сменящи се на 2 часа/, които след употреба да се изхвърлят в специално подготвени за целта чували, предварително обработени с дезинфектант;
г/ да не се допуска струпване на хора пред деловодството/регистратурата на съда и подстъпите към тях, като служителите, приемащи документите, задължително да работят с маски и ръкавици;
6. На входовете на съдебните сгради да се поставят дезинфектанти за посетителите;
7. Да ограничат достъпа на граждани до съдебните зали, като се допускат до тях само в случаите, когато са призовани за разглеждане по конкретно дело;
8. Да ограничат в максимална степен командировките на магистратите и служителите в страните, засегнати от вирусни инфекции, в т.ч. от COVID-19;
9. Да препоръчат на магистратите и съдебните служители максимално ограничаване на пътуванията в страните по т. 8;
10. Да препоръчат избягване на близък контакт на лица с грипоподобни симптоматика или физическо неразположение, кашлица или сълзене на очите и се прибягва до редовно миене на ръцете с топла вода и сапун или се използват мокри кърпи със спирт.
11. Да препоръчат на служители, които са били в контакт с лица (техни близки или други) в предходни дни, идващи от обявените епидемични райони на Европа и света, които чувстват здравословни неразположения (отпадналост, повишена телесна температура, кашлица, кихане), да не се явяват на работните си места, като уведомят личния лекар и съответните медицински лица.
12. Служители, които се чувстват неразположени, да уведомят прекия си ръководител и личния си лекар, както и да не се явяват на работа, за което да представят съответен документ (болничен лист).
32. ОТНОСНО: Предложение от Красимир Шекерджиев – член на Съдийската колегия на ВСС за вземане на решение относно възможността за промяна на датите по насрочените писмени изпити в обявените конкурси

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

Да се изпратят писма до г-жа Миглена Тачева - директор на Националния институт на правосъдието и г-н Анастас Герджиков - ректор на СУ „Св. Климент Охридски" със запитване относно възможността насрочените изпити по обявените конкурси да бъдат проведени на съответните дати в договорените зали на двете институции.

Закриване на заседанието – 14.23 ч.

Изготвил: /п/:
Лидия Здравкова
Зоя Костова
Невенка Шопска
Катя Симова


СЪГЛАСУВАЛ,
Васил Пеловски:
и.д. главен секретар на ВСС

Разпечатка от компютризираната система за гласуване на решенията по протокола.  Гласуването е в съответствие с предложението на вносителя.

Публикуван на: 
11.03.2020 г.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд