КРАТЪК ПРОТОКОЛ № 9
ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ
НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ,
ПРОВЕДЕНО НА 11
 МАРТ 2020 г.


ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ: Иван Гешев – главен прокурор на Република България
ОТСЪСТВА Калина Чапкънова
/На заседанието присъства Васил Пеловски – и. д. главен секретар на Висшия съдебен съвет/
/Откриване на заседанието – 13.41 ч/
По внесените допълнения и на основание последвалите разисквания по дневния ред

ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

I. Включва в дневния ред следната допълнителни точки:
10. Предложение от Даниела Машева – член на Прокурорската колегия на ВСС, за вземане на решение относно възможността за промяна на датите по насрочените писмени изпити в обявените конкурси.

ПО ДНЕВНИЯ РЕД

ВЪЗРАЖЕНИЯ СРЕЩУ КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА ПРИ АТЕСТИРАНЕ

1. ОТНОСНО: Изслушване на Пламен Борисов Чобанов - прокурор в Районна прокуратура – Пловдив, във връзка с постъпило възражение срещу изготвена комплексна оценка от предварително атестиране

ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

1.1. ИЗСЛУШВА, на основание чл. 205, ал. 2 от ЗСВ, Пламен Борисов Чобанов - прокурор в Районна прокуратура - Пловдив поради постъпило възражение срещу изготвената му комплексна оценка от предварително атестиране.
1.2. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ възражението на Пламен Борисов Чобанов - прокурор в Районна прокуратура – Пловдив, срещу изготвената му комплексна оценка.
1.3. ПРОВЕЖДА, на основание чл. 196, т. 1 от ЗСВ (в сила до 11.02.2020 г.), във връзка с § 72, ал. 2 от ПЗР на ЗИД на ЗСВ (ДВ, бр. 11/07.02.2020 г.) предварително атестиране на Пламен Борисов Чобанов - прокурор в Районна прокуратура - Пловдив.
1.4. ПРИЕМА, на основание чл. 206, ал. 1, във връзка с чл. 205, ал.4, т. 1 от ЗСВ предложената комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Пламен Борисов Чобанов - прокурор в Районна прокуратура - Пловдив.
2. ОТНОСНО: Произнасяне по възражението на Момчил Иванов Георгиев - прокурор в Софийска районна прокуратура, срещу изготвена комплексна оценка от периодично атестиране /отложена с решение на Прокурорската колегия на ВСС по Протокол № 8/04.03.2020 г., т. 1/

ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

2.1. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ възражението на Момчил Иванов Георгиев - прокурор в Софийска районна прокуратура, срещу изготвената му комплексна оценка.
2.2. ПРОВЕЖДА, на основание чл. 196, т. 3 от ЗСВ (в сила до 11.02.2020 г.), във връзка с § 72, ал. 2 от ПЗР на ЗИД на ЗСВ (ДВ, бр. 11/07.02.2020 г.), периодично атестиране на Момчил Иванов Георгиев - прокурор в Софийска районна прокуратура.
2.3. ПРИЕМА, на основание чл. 206, ал. 1, във връзка с чл. 205, ал. 4, т.1 от ЗСВ предложената от Комисията по атестиране и конкурси комплексна оценка от атестирането „ДОБРА" на Момчил Иванов Георгиев - прокурор в Софийска районна прокуратура.

АТЕСТИРАНЕ И КОНКУРСИ

3. ОТНОСНО: Откриване на процедури за избор на административни ръководители в органи на съдебната власт

ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

3.1. ОТКРИВА, на основание чл. 167, ал. 2, във връзка с чл. 194а, ал. 1 от Закона за съдебната власт, процедури за избор на административни ръководители в органите на съдебна власт, както следва:
3.1.1. Административен ръководител – апелативен прокурор на Апелативна прокуратура - Пловдив – свободна длъжност;
3.1.2. Административен ръководител – окръжен прокурор на Окръжна прокуратура - Габрово – свободна длъжност;
3.1.3. Административен ръководител – окръжен прокурор на Окръжна прокуратура - Кърджали – свободна длъжност;
3.1.4. Административен ръководител – районен прокурор на Софийска районна прокуратура – свободна длъжност;
3.1.5. Административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура – Елин Пелин – свободна длъжност;
3.1.6. Административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура – Оряхово – свободна длъжност;
3.1.7. Административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура – Перник – изтичащ мандат;
3.1.8. Административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура – Сливен – изтичащ мандат.
3.2. В едномесечен срок от датата на обнародване на свободните длъжности в Държавен вестник могат да се подават в администрацията на Висшия съдебен съвет предложения за назначаване на административен ръководител на съответния орган на съдебната власт. Към предложението се прилагат: подробна автобиография, подписана от кандидата; копие от диплома за завършено висше образование по специалността „Право”; копие от удостоверение за придобита юридическа правоспособност; медицинско удостоверение, издадено в резултат на извършен медицински преглед, че лицето не страда от психическо заболяване; концепция за работата като административен ръководител, която трябва да съдържа: лична мотивация за заемане на длъжността, анализ и оценка на състоянието на органа на съдебната власт, очертаване на достиженията и проблемите в досегашната му дейност, набелязване на цели за развитието и мерки за тяхното достигане; удостоверение от Националната следствена служба, Столичната следствена служба или от окръжните следствени отдели към окръжните прокуратури за образувани досъдебни производства; декларация за имотното състояние, произхода на средствата за придобиване на имуществото и за наличието на частен интерес по образец, утвърден от Пленума на Висшия съдебен съвет; документи, удостоверяващи наличието на стажа по чл. 170 от ЗСВ и други документи, които по преценка на кандидата имат отношение към професионалните или нравствените му качества.
3.3. Решението да се обнародва в “Държавен вестник” и да се публикува на Интернет страницата на Висшия съдебен съвет.
4. ОТНОСНО: Оптимизиране щатната численост на Окръжна прокуратура - Габрово, с оглед обезпечаването на административния ръководител с изтичащ мандат

ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

4.1. ПРЕДЛАГА НА ПЛЕНУМА НА ВСС, на основание чл. 30, ал. 5, т. 7 от ЗСВ, ДА СЪКРАТИ щатната численост на Районна прокуратура – Шумен, с 1 /една/ свободна длъжност „прокурор“, считано от датата на вземане на решението.
4.1.1. ПРЕДЛАГА НА ПЛЕНУМА НА ВСС, на основание чл. 30, ал. 5, т. 7 от ЗСВ, ДА РАЗКРИЕ 1 /една/ щатна длъжност „прокурор“ в Окръжна прокуратура – Габрово, считано от датата на вземане на решението.
4.2. ВНАСЯ предложението в заседанието на Пленума на Висшия съдебен съвет, насрочено на 12.03.2020 г., за разглеждане и произнасяне.
5. ОТНОСНО: Приложение на разпоредбата на чл. 193, ал. 6 от ЗСВ по обявения, с решение на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет по Протокол № 6/21.02.2018 г. (обн. ДВ, бр. 19/02.03.2018 г.), конкурс за повишаване в длъжност „прокурор“ във Върховна касационна прокуратура

ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

5.1. ПОВИШАВА, на основание чл. 160 и чл. 193, ал. 6 от ЗСВ, във връзка с § 9 от ПР към Наредба № 1 от 09.02.2017 г., Николина Симеонова Стойнова – прокурор в Апелативна прокуратура – София в длъжност „прокурор" във Върховна касационна прокуратура, с ранг „прокурор във ВКП и ВАП", с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица № 1 на ВСС за определяне на максималните основни месечни работни заплати на съдии, прокурори и следователи, считано от датата на встъпване в длъжност.
5.2. НЕ НАЗНАЧАВА, на основание чл. 160 и чл. 193, ал. 6 от ЗСВ, Николай Панайотов Христов – прокурор във Върховна административна прокуратура на длъжност „прокурор" във Върховна касационна прокуратура, тъй като същият не отговаря на изискването на чл. 191, ал. 1 от ЗСВ, във връзка с чл. 43, ал. 6 от Наредба № 1 от 09.02.2017г.
5.3. ПОВИШАВА, на основание чл. 160 и чл. 193, ал. 6 от ЗСВ, във връзка с § 9 от ПР към Наредба № 1 от 09.02.2017 г., Георги Методиев Асенов – прокурор в Окръжна прокуратура – Плевен в длъжност „прокурор" във Върховна касационна прокуратура, с ранг „прокурор във ВКП и ВАП", с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица № 1 на ВСС за определяне на максималните основни месечни работни заплати на съдии, прокурори и следователи, считано от датата на встъпване в длъжност.
5.4. ПОВИШАВА, на основание чл. 160 и чл. 193, ал. 6 от ЗСВ, във връзка с § 9 от ПР към Наредба № 1 от 09.02.2017 г., Росица Тодорова Славова – прокурор в Специализираната прокуратура в длъжност „прокурор" във Върховна касационна прокуратура, с ранг „прокурор във ВКП и ВАП", с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица № 1 на ВСС за определяне на максималните основни месечни работни заплати на съдии, прокурори и следователи, считано от датата на встъпване в длъжност.
6. ОТНОСНО: Заявление за отвод от резервен член на втора конкурсна комисия по обявения, с решение на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет по Протокол № 3/29.01.2020 г., конкурс за младши прокурори в районните прокуратури

ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ОПРЕДЕЛЯ чрез жребий доц. д-р Ралица Янкова Илкова - хабилитиран преподавател по наказателно право в СУ „Св. Климент Охридски“, за резервен член на втора конкурсна комисия за младши прокурори, на мястото на доц. д-р Галина Димитрова Ковачева.
7.1. ПООЩРЯВА, на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б. „б” и ал. 3, т. 1 от ЗСВ, във връзка с чл. 304, ал. 1 от ЗСВ, Димитър Захариев Иванов, с отличие „личен почетен знак втора степен - сребърен“ и парична награда в размер на 1000 (хиляда) лв., за безупречно и високо професионално изпълнение на служебните си задължения по всички показатели за постигане на бързина и качество на постановените актове.
7.2. ВЪЗЛАГА дирекция „Международна дейност и протокол“ организацията по поканата, с оглед връчване на отличието на последното заседание на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет през месец април 2020 г.
7.3. Решението по т. 7.1 да се предостави на Комисия „Бюджет и финанси“ в изпълнение решение на Пленума на ВСС по Протокол № 2/30.01.2020 г., т. 5.
8.1. ПООЩРЯВА, на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б. „б” и ал. 3, т. 1 от ЗСВ, във връзка с чл. 304, ал. 1 от ЗСВ, Наско Асенов Асенов - следовател в Национална следствена служба, с ранг „следовател в НСлС“, с отличие „личен почетен знак втора степен - сребърен“ и парична награда в размер на 1000 (хиляда) лв., за безупречно и високо професионално изпълнение на служебните си задължения по всички показатели за постигане на бързина и качество на постановените актове.
8.2. ВЪЗЛАГА на дирекция „Международна дейност и протокол“ организацията по поканата, с оглед връчване на отличието на последното заседание на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет през месец април 2020 г.
8.3. Решението по т. 8.1 да се предостави на Комисия „Бюджет и финанси“ в изпълнение решение на Пленума на ВСС по Протокол № 2/30.01.2020 г., т. 5.
9. ОСВОБОЖДАВА, на основание чл. 160, във връзка с чл. 165, ал. 1, т. 1 от ЗСВ, Наско Асенов Асенов от заеманата длъжност „следовател“ в Национална следствена служба, с ранг „следовател в НСлС“, считано от 16.03.2020 г.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ

10. ОТНОСНО: Предложение от Даниела Машева – член на Прокурорската колегия на ВСС, за вземане на решение относно възможността за промяна на датите по насрочените писмени изпити в обявените конкурси

ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

Да се изпрати писмо до проф. д.ф.н. Анастас Герджиков – ректор на СУ „Св. Климент Охридски“, със запитване относно възможността насрочените писмени изпити по обявените конкурси за младши прокурори и младши следователи да бъдат проведени на съответните дати в договорените зали на Софийския университет.

/Закриване на заседанието – 14.11 ч/

 

ИЗГОТВИЛ: /п/:
Катя Симова
Лидия Здравкова


СЪГЛАСУВАЛ,
Васил Пеловски:
и. д. главен секретар на ВСС

Разпечатка от компютризираната система за гласуване на решенията по протокола. Гласуването е в съответствие с предложението на вносителя.

Публикуван на :
12.03.2020 г.

 

Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд