Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет проведе атестиране за придобиване статут на несменяемост на двама прокурори

19 февруари 2020 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет проведе, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ (в сила до 11.02.2020 г.), във връзка с § 72, ал. 2 от ПЗР на ЗИД на ЗСВ (ДВ, бр. 11/07.02.2020 г.), атестиране за придобиване статут на несменяемост на Мая Сашкова Тончева – прокурор в Районна прокуратура – Плевен и на Владислав Георгиев Владимиров - прокурор в Апелативна прокуратура – София, и прие, на основание чл. 206, ал. 1 от ЗСВ, комплексна оценка „Много добра” и придобиване статут на несменяемост, на основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ, считано от датата на вземане на решението.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд