КРАТЪК ПРОТОКОЛ № 6
ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ПЛЕНУМА НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ,
ПРОВЕДЕНО НА 12 МАРТ​ 2020 г.

 


ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ: Боян Магдалинчев – представляващ Висшия съдебен съвет
ОТСЪСТВАТ: Иван Гешев, Калина Чапкънова
/На заседанието присъства Теодора Точкова – главен инспектор на Инспектората към ВСС/
/На заседанието присъства Васил Пеловски – и. д. главен секретар на Висшия съдебен съвет/
/Откриване на заседанието – 9,33 ч./
По внесените допълнения и на основание последвалите разисквания по дневния ред

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

I. ОТТЕГЛЯ от дневния ред т. 13.
II. Включва в дневния ред следните допълнителни точки:
17. Информация за отменени международни събития във връзка с установени случаи на COVID 19.
Внася: Боян Магдалинчев – представляващ ВСС
18. Проект на решение за възлагане стопанисването на директора на Националния институт на правосъдието на имот – публична държавна собственост, намиращ се в област София, община Столична, гр. Банкя.
Внася: Комисия „Управление на собствеността“
19. Проект на решение на Министерски съвет за безвъзмездно предоставяне за управление на част от имот – публична държавна собственост на Националния осигурителен институт.
Внася: Комисия „Управление на собствеността“

ПО ДНЕВНИЯ РЕД

1. ОТНОСНО: Оптимизиране щатната численост на Окръжна прокуратура - Габрово, с оглед обезпечаването на административния ръководител с изтичащ мандат

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

1.1. СЪКРАЩАВА, на основание чл. 30, ал. 2, т. 8 от ЗСВ, щатната численост на Районна прокуратура - Шумен, с 1 /една/ свободна длъжност „прокурор“, считано от датата на вземане на решението.
1.2. РАЗКРИВА, на основание чл. 30, ал. 2, т. 8 от ЗСВ, 1 /една/ щатна длъжност „прокурор“ в Окръжна прокуратура - Габрово, считано от датата на вземане на решението.

БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ

Корекции на бюджета на органите на съдебната власт за 2019 г.
2. ОТНОСНО: Корекция по бюджета на съдебната власт за 2020 г., на основание ПМС № 33/28.02.2020 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2020 г.

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

2.1. Извършва промяна по бюджета на съдебната власт за 2020 г., на основание ПМС № 33/28.02.2020 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2020 г. в размер на 5 млн. лв. за Прокуратура на Република България, за обезпечаване изпълнението на функцията на Бюрото по защита при главния прокурор по чл.14, ал. 3, т. 4 от Закона за защита на лица, застрашени във връзка с наказателно производство, както следва:
I. УВЕЛИЧАВА РАЗХОДИТЕ ОБЩО С 5 000 000 лв.
в т.ч. по показатели и подпоказатели, както следва:
Текущи разходи 2 310 000 лв.
Персонал 2 000 000 лв.
Издръжка и други текущи разходи 310 000 лв.
Капиталови разходи 2 690 000 лв.
Придобиване на дълготрайни активи
и основен ремонт 2 690 000 лв.
в т.ч. по органи на съдебната власт:
Прокуратура на Република България 5 000 000 лв.
II. УВЕЛИЧАВА БЮДЖЕТНИТЕ
ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНФЕРИ) – НЕТО (+/-) С 5 000 000 лв.
в т.ч. по показатели и подпоказатели, както следва:
Трансфери между бюджета на
бюджетна организация и ЦБ (нето) 5 000 000 лв.
III. УВЕЛИЧАВА МАКСИМАЛНИЯТ РАЗМЕР НА
АНГАЖИМЕНТИТЕ ЗА РАЗХОДИ, КОИТО
МОГАТ ДА БЪДАТ ПОЕТИ ПРЕЗ 2020 г. С 3 000 000 лв.
IV. УВЕЛИЧАВА МАКСИМАЛНИЯТ РАЗМЕР НА НОВИТЕ
ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА РАЗХОДИ, КОИТО МОГАТ
ДА БЪДАТ НАТРУПАНИ ПРЕЗ 2020 г. С 3 000 000 лв.
2.2. На основание чл.109, ал. 5 от Закона за публичните финанси да се уведоми министъра на финансите за извършената промяна по бюджета на съдебната власт за 2020 г.
2.3. УВЕЛИЧАВА бюджета на Прокуратура на РБ общо с 5 000 000 лв., на основание ПМС № 33/28.02.2020 г. за одобряване на допълнителни разходи за 2020 г. за обезпечаване изпълнението на функцията на Бюрото по защита при главния прокурор по чл. 14, ал. 3, т. 4 от Закона за защита на лица, застрашени във връзка с наказателно производство и по параграфи както следва:
§01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала,
нает по трудови и служебни правоотношения” 1 000 000 лв.
§02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” 260 000 лв.
§05-00 „Задължителни осигурителни вноски от работодатели” 740 000 лв.
§10-00 „Издръжка” 310 000 лв.
§52-00 „Придобиване на дълготрайни материални активи” 2 690 000 лв.
3. ОТНОСНО: Писма от Върховен касационен съд относно одобряване на разход по код 90

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ДАВА СЪГЛАСИЕ да бъде извършен разход с код 90 от Върховен касационен съд в размер на 892 000 лв., която сума представлява погрешно внесено обезпечение за спиране изпълнение на гр.д. № 1148/2019 г., САС, 4 състав.
4. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Разлог за осигуряване на средства за изплащане на застрахователно обезщетение

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета на Районен съд гр. Разлог за 2020 г. по § 10-00 „Издръжка“ с 90 лв. с цел осигуряване на средства, представляващи възстановени щети от застраховател за извършване на ремонтни дейности, а именно - подмяна на повредени стъклопакети на сградата на съда.
Средствата са за сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2020 г.
5. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Пловдив за осигуряване на средства за закупуване на 10 броя скенери

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджета на Висш съдебен съвет и Районен съд гр. Пловдив за 2020 г. с цел осигуряване на средства за закупуване на 10 броя скенери, както следва:
5.1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Висш съдебен съвет с 6 156 лв.
5.2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка“ на Районен съд гр. Пловдив с 6 156 лв.
Разни
6. ОТНОСНО: Писмо от Министерство на правосъдието относно изготвяне на финансова обосновка във връзка с Проект на Закон за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

6.1. ОДОБРЯВА финансова обосновка във връзка с Проект на Закон за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс.
6.2. УПЪЛНОМОЩАВА представляващия Висшия съдебен съвет да подпише финансовата обосновка във връзка с Проект на Закон за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс.
7. ОТНОСНО: Необходимост от осигуряване на физическа охрана на сграда, находяща се в гр. София, бул. „Александър Стамболийски“ № 82 (бивша техническа гимназия)

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ВЪЗЛАГА на представляващия Висшия съдебен съвет да подпише със „Саламандър – АСО“ ООД договор за осъществяване на денонощна невъоръжена физическа охрана на имот, находяща се в гр. София, бул. „Александър Стамболийски“ № 82 (бивша техническа гимназия) и движимо имущество в него и осигуряване на пропускателен режим в сградата за срок от 12 (дванадесет) месеца, на обща стойност в размер на 45 600 (четиридесет и пет хиляди и шестстотин) лв. без ДДС.
8. ОТНОСНО: Предложение от и.ф. председател на Районен съд гр. Плевен за безвъзмездно предоставяне на лек автомобил Ауди А6 с рег. № ЕН 5535 КН с отпаднала необходимост

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ДАВА СЪГЛАСИЕ, на основание чл. 28, ал. 1 от Закона за държавната собственост, Районен съд гр. Плевен да предостави безвъзмездно за управление служебен автомобил Ауди А6 с рег. № ЕН 5535 КН на Министерство на вътрешните работи, за нуждите на Областна дирекция на МВР – Плевен.
9. ОТНОСНО: Запитване от председателя на Районен съд гр. Кула относно изплащане на възнаграждение за ранг на съдия

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

Да отпадне забележката в Таблица № 1 за определяне на максималните основни месечни работни заплати на съдии, прокурори и следователи.

УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА

10. ОТНОСНО: Утвърждаване на общ списък на свободните годни за обитаване ведомствени жилища към 31.01.2020 г. в съответствие с чл. 6, ал. 2 от Правила за отдаване под наем на недвижими имоти – частна държавна собственост, предоставени в управление на Пленума на ВСС за жилищни нужди, разпределени за ползване и възложени за стопанисване на съответните административни ръководители на органите на съдебната власт

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

I. УТВЪРЖДАВА общ списък на свободните и годни за обитаване ведомствени жилища, разпределени за ползване и възложени за стопанисване на съответните административни ръководители на органите на съдебната власт с решение по т. 39 от протокол № 16/ 25.05.2017 г. на ПВСС, а именно:
1. Върховен касационен съд:
1.1. Апартамент № 3, намиращ се в р-н „Овча купел“, ул.„Боряна“ № 61, бл. 216 А, ет. 1, състоящ се от три стаи, дневна, кабинет, столова, кухня и сервизни помещения, със ЗП=160,39 кв. м и с 3.066% ид.части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото. Жилището не е обзаведено и се нуждае от освежителен ремонт. Разбита кухня.
1.2. Апартамент № 27, намиращ се в р-н „Овча купел“, ул.„Боряна“ №61, бл. 216 А, състоящ се от три стаи, дневна, кабинет, столова и кухня, със ЗП=160,39 кв. м и с 3.225% ид.части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото. Жилището не е обзаведено и се нуждае от освежителен ремонт.
1.3. Апартамент № 57, намиращ се в р-н „Овча купел“, ул.„Букет“ № 80, кв. 93А, бл. 4А, ет. 15, състоящ се от две стаи, дневна, столова, кабинет и сервизни помещения със ЗП=98,99 кв.м и 1.312% ид. части от общите части на сградата и правото на строеж върху мястото, заедно с мазе № 56. Жилището не е обзаведено и се нуждае от освежителен ремонт.
2. Върховен административен съд:
2.1. Апартамент № 89, намиращ се в гр. София, р-н „Люлин“, ж.к. „Люлин“, бл. 542, вх. Г, ет. 5, състоящ се от стая, дневна, кухня и обслужващи помещения, със застроена площ 65,26 кв.м, заедно с избено помещение № 17 с площ 3,62 кв.м, заедно с 3.945% идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото.
2.2.Апартамент № 1, намиращ се в гр. София, р-н „Лозенец“, ул. „Котел“ 11, ет. 1, състоящ се от две спални, кухня, дневна-трапезария, кухненски бокс, баня и тоалетна, три балкона, със застроена площ 83,95 кв.м, заедно с мазе № 4 и с приспадащите му се идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж.
2.3. Апартамент № 29, намиращ се в гр. София, р-н „Красно село“, местност „Мотописта“, ул. „Топли дол“ № 1-3, ет. 6, обекта е със ЗП=80, 83 кв.м, състоящ се от кухня, дневна, стая, и сервизни помещения, заедно с таван № 1 и с мазе № 29, заедно с 2.219% ид.ч от общите части на сградата и от мястото върху което е построена.
3. Апелативен специализиран наказателен съд:
3.1. Ателие № 19, находящо се в гр. София, р-н Триадица, местност "Манастирски ливади - изток", кв. 6а, ж.к. "Манастирски ливади-Б" № 61, секция А+Б, вход А мансарден и подпокривен етажи, на две нива, с РЗП общо за двете нива от 117.92 кв.м.от които първо ниво, разположено на мансардния етаж, на кота 16.72м, състоящо се от антре, дневна-столова с кухненски бокс, баня, wc и тераса; второ ниво, разположено на подпокривен етаж на кота +19,34 м с площ 16,29 кв.м., състоящо се от от две спални и баня с wc, заедно с прил. му мазе на кота -2,9 м с площ 4,16 кв.м, заедно с припадащите му се 0.828% ид.ч. от об. части на сгр. или 20.79 кв.м, както и заедно със съответното право на строеж върху имота.
4. Окръжен съд – Велико Търново:
4.1. Апартамент №11, намиращ се в гр. Велико Търново, ул. „Д. Цончев“ № 14, вх. В, ет. 4, състоящ се от дневна, спалня, кухня, коридор, баня и тоалетна и една тераса, със застроена площ 69,21 кв.м и избено помещение № 11 със застроена площ 11,53 кв.м, заедно с 2,26 % идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж.
5. Окръжен съд – Стара Загора :
5.1. Апартамент № 19, находящ се в гр. Стара Загора, жск."Дружба-1", бул. "Цар Симеон Велики" № 172, бл. 3, ет. 4, със ЗП=75,78кв.м, състоящ се от 2спални, дневна, кухня-столова, пералня, баня, wc, антрета и 2 балкона, заедно с прилежащите му: мазе № 7 с полезна площ 3,10 кв.м. и таван № 6 с полезна площ 3,70 кв.м, както и с 0.983% ид.ч от общите части на сградата и 0.983% ид.ч. от правото на строеж върху мястото.
6. Районен съд - Дупница:
6.1. Апартамент № 12, находящ се в гр. Дупница - област Кюстендил, ж.к.Дупница № 2, ет.2, ап. № 12, със ЗП - 79.59 кв.м, състоящ се от 1 спалня, дневна, кухня, тоалетна, пералня, входно антре, ведно с прилежащото му мазе № 12 и с 1.676% ид.части от общите части на сградата.
7. Прокуратура на Република България:
7.1 Апартамент № 10, намиращ се в гр. София, ж.к. „Младост“, бл. 18, вх. 2, ет. 4, представляващ двустайно жилище със ЗП - 60,20 кв.м., състоящо се от стая, дневна, кухня и сервизни помещения, заедно с мазе № 10 и 1,712 % ид.ч. от общите части на сградата и правото на строеж върху мястото. Жилището се нуждае от освежителен ремонт.
7.2. Апартамент № 64, намиращ се в гр. София, ж.к. „Красно село“, бл. 199, ет. 14, представляващ двустайно жилище със ЗП - 89,25кв.м., състоящо се от спалня, дневна, столова и кухненски бокс, антре и сервизни помещения, заедно с мазе № 46 с площ от 4,03 кв.м и 1,202 % ид.ч. на сградата и толкова от правото на строеж върху мястото.
7.3. Апартамент № 70, намиращ се в гр. София, ж.к. „Люлин“, бл.302, вх. „Б“, ет. 13, представляващ едностайно жилище със ЗП - 46,26кв.м. състоящо се от стая, кухня и сервизни помещения, заедно с мазе № 14 и 0,789 % ид.части от общите части на сградата.
7.4. Апартамент № 7, намиращ се в гр. София, район „Изгрев“, ул. „Пиер Дегейтър“ № 7, бл. 3, ет. 2, представляващ тристайно жилище, със ЗП-98,60 кв.м., състоящо се от дневна, столова с кухненски бокс, две спални, баня и санитарен възел, заедно с мазе № 16 и с 1,371 % ид.ч. от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото.
7.5. Апартамент № 7, намиращ се в гр.София, район „Оборище“, ул. „Калиманци“ № 7, ет. 2, представляващ двустайно жилище, със ЗП-65,94 кв.м., състоящо се от стая, хол, кухня и сервизни помещения, заедно с мазе и таван, и съответните ид.ч. от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото.
7.6. Апартамент № 90, намиращ се в гр. Варна, район „Младост“, ж.к. „Възраждане“, бл. 21, вх.1, ет. 16, представляващ тристайно жилище, със ЗП-94,45 кв.м., състоящо се от три стаи, кухня, сервизни помещения, заедно с избено помещение № 90 с площ от 5,78 кв.м, както и 1,2270 % ид.ч. от общите части на сградата.
7.7. Апартамент № 17, намиращ се в гр. Казанлък, ул. „Княз Александър Батенберг“, бл. Б, ет. 3, състоящ се от стая, кухня, тераса, коридор и санитарен възел, със застроена площ 42,31 кв.м и 2,74 кв.м от общите части на сградата, заедно с прилежащото му избено помещение № 14 с полезна площ 3,17 кв.м и таванско помещение № 24 с полезна площ 5,75 кв.м. Жилището не е годно за обитаване.
7.8. Апартамент № 26, намиращ се в гр. Ямбол, ул. „Димитър Благоев“ бл. 17, вх. „А“, ет. 7, състоящ се от стая, кухня, сервизни помещения и коридор, със застроена площ 42,61 кв.м, ведно с таванско помещение № 10 с площ 5,79 кв.м, заедно с 0,435% идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото.
II. ИЗПРАЩА настоящото решение на дирекция „Информационни технологии и съдебна статистика“ за публикуване на интернет страницата на Висшия съдебен съвет.
11. ОТНОСНО: Упълномощаване на представляващия Висшия съдебен съвет да подпише анекс към Договор № 96-00-104/30.11.2017 г.

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

УПЪЛНОМОЩАВА представляващия Висшия съдебен съвет да подпише анекс към Договор № 96-00-104/30.11.2017 г. за безвъзмездно предоставяне на правото на управление върху част от имот – частна държавна собственост, находящ се в гр. Русе, ул. „Муткурова“ № 30, представляващ гаражно паркомясто № 5, за нуждите на Окръжна прокуратура – Русе, за моторно превозно средство с рег. № Р 9099 КМ, марка „Рено Меган“.
12. ОТНОСНО: Изменение и допълнение на решение по т. 27.1. от протокол № 20/29.07.2019 г. на Пленума на Висшия съдебен съвет

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

I. ИЗМЕНЯ и ДОПЪЛВА решението си по т. 27.1. от протокол № 20/29.07.2019г., като:
I.1. РАЗПРЕДЕЛЯ ползването на помещенията в сградата на Съдебната палата, гр. Перник, ул. „Търговска“ № 37, както следва:
На Окръжен съд – Перник:
На приземен етаж:
1.1. Помещение № 5 – архив;
На Районен съд – Перник:
На приземен етаж:
1.2. Помещение № 3 – архив;
1.3. Помещение № 3А – архив;
На четвърти етаж:
1.4. Кабинет № 401 като вместо „съдебно деловодство „Агенция по вписванията“ се чете „Съдебно деловодство „Съдия – изпълнител““.
1.5. Кабинет № 408 като вместо „съдебни секретари“ да се чете „главен счетоводител“;
1.6. Кабинети №№ 417, 418, 419 и 420 като вместо „съдия“ да се чете „съдия ДСИ“;
1.7. Кабинети №№ 421 и 422 като вместо „съдия“ да се четат „съдия по вписванията“.
На Административен съд - Перник:
На приземен етаж
1.8. Помещения № 14 – сервизно;
1.9. Помещение № 15 – АУ /хидравлика/;
На Окръжна прокуратура – Перник, за нуждите на Районна прокуратура – Перник:
На третия етаж:
1.10. Кабинет № 312 като вместо „съдебен администратор и завеждащ служба РДА“ да се чете „съдебен администратор и главен специалист – административна дейност“;
1.11. Кабинет № 322а да се чете „№ 322б“;
За общо ползване от Окръжен съд – Перник, Районен съд – Перник и Областно звено „Охрана“:
Пред текста „Кабинет № 119 – сървърно помещение“ се добавя текста „На първи етаж“.
Забележка:
За изпълнение функциите на Агенция по вписванията:
На приземен етаж:
1.13. Помещение № 4 – архив;
На четвърти етаж:
1.14. Кабинет № 413 като вместо „съдебно деловодство - „Имотен регистър“ да се чете „съдебно деловодство „Агенция по вписванията“;
1.15. Кабинет № 414 като вместо „архив“ да се чете „архив „Агенция по вписванията“;
II. ИЗПРАЩА решението на административния ръководител на Административен съд – Перник, за сведение и изпълнение.
* * * * *
13. /ОТТЕГЛЕНА/
14. ОТНОСНО: Приемане на доклад от Георги Бошнаков – главен експерт в отдел „Информационно обслужване“, дирекция „Информационни технологии и съдебна статистика“ в Администрацията на ВСС, от участие в среща на експертна група за развитие на Форума за дигитално правосъдие на Европейската мрежа на съдебните съвети (ЕМСС)

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

14.1. ПРИЕМА ЗА СВЕДЕНИЕ доклад от Георги Бошнаков – главен експерт в отдел „Информационно обслужване“, дирекция „Информационни технологии и съдебна статистика“ в Администрацията на ВСС, от участие в среща на експертна група за развитие на Форума за дигитално правосъдие на Европейската мрежа на съдебните съвети
14.2. ВЪЗЛАГА на дирекция „Международна дейност и протокол“ на АВСС да публикува доклада по т. 14.1 на интернет страницата на Висшия съдебен съвет в раздел Международна дейност/Международно сътрудничество/Международни организации/Европейска мрежа на съдебните съвети/ Проекти на Европейската мрежа на съдебните съвети 2019-2020/ Форум за дигитално правосъдие
* * * * *
15. ОТНОСНО: Упълномощаване във връзка с изпълнението на проект с наименование „Осигуряване на софтуерна и методическа обезпеченост и изграждане на административен капацитет на ИВСС за превенция на корупцията в съдебната власт“, финансиран по Процедура BG05SFOP001-3.001 по Оперативна програма „Добро управление“

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

УПЪЛНОМОЩАВА представляващия на ВСС да организира и провежда процедурите по реда на Закона за обществените поръчки, в качеството му на Възложител, при наличие на нормативно основание да сключва или изменя договори или да прекратява процедури, заложени в рамките на Дейност 2 от проект „Осигуряване на софтуерна и методическа обезпеченост и изграждане на административен капацитет на ИВСС за превенция на корупцията в съдебната власт“, финансиран по Оперативна програма „Добро управление“, както и с право да преупълномощава трети лица с възложените му с настоящето решение правомощия.
* * * * *
16. ОТНОСНО: Доразвитие и надграждане на технологичната инфраструктура за ефективно електронно призоваване

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

16.1.1. ПРИЕМА да бъде сформирана работна група с представители на Висшия съдебен съвет, Министерство на правосъдието и Държавна агенция „Електронно управление“, които да подготвят и представят пред Пленума на Висшия съдебен съвет предложения за законодателни промени, които да повишат ефективността и да гарантират пълноценното използване на електронното призоваване.
16.1.2. ОПРЕДЕЛЯ за участие в работната група следните членове на ВСС:
- Боряна Димитрова;
- Боян Новански;
- Вероника Имова;
- Драгомир Кояджиков;
- Огнян Дамянов.
16.1.3. Да се изпрати писмо до МП и ДАЕУ с молба за определяне на представители в работната група.
16.2. Възлага на Олга Керелска и Огнян Дамянов - членове на Висшия съдебен съвет, да проучат и представят пред Пленума на ВСС възможностите за доразвитие и надграждане на Системата за електронно съобщаване и призоваване, разработена по проект „Подкрепа за Висшия съдебен съвет, свързана с изграждането на капацитет и подобряване на ефективността на съдебната система“ по Норвежкия финансов механизъм, включително относно размера на необходимите финансови средства за доразвитието и надграждането на системата и начина на финансиране.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ

17. ОТНОСНО: Информация за отменени международни събития във връзка с установени случаи на COVID 19

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ПРИЕМА ЗА СВЕДЕНИЕ информацията за отменени международни събития във връзка с установени случаи на COVID 19 в Европа.
18. ОТНОСНО: Възлагане стопанисването на директора на Националния институт на правосъдието на имот – публична държавна собственост, намиращ се в област София, община Столична, гр. Банкя

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ВЪЗЛАГА за стопанисване на директора на Националния институт на правосъдието имот – публична държавна собственост, намиращ се в област София, община Столична, град Банкя, район „Банкя“, ул. „Стефан Стамболов“ № 4, с идентификатор 02659.2195.2722 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Банкя, с площ 7 910 кв.м., заедно с разположените в него 3 /три/ сгради, подробно описан в Акт за публична държавна собственост № 10 273/18.09.2019 г., на основание чл. 388, ал. 1, предл. Второ от Закона за съдебната власт, във връзка с решение по т. 22.2 от протокол № 3/13.02.2020 г. на Пленума на ВСС и предложение рег. № ВСС-8923/20.02.2020 г. на НИП.
19. ОТНОСНО: Проект на решение на Министерски съвет за безвъзмездно предоставяне за управление на част от имот – публична държавна собственост на Националния осигурителен институт

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

19.1. ИЗРАЗЯВА положително становище относно проект на решение на Министерския съвет за безвъзмездно предоставяне за управление на част от имот – публична държавна собственост, представляващ СОС с идентификатор 40909.118.221.1.5 – сутерен, находящ се в четириетажна сграда с адрес гр. Кърджали, ул. „Булаир“ № 12, област Кърджали, на Националния осигурителен институт /НОИ/, с изричното изискване входът за граждани и служители на НОИ до помещенията в сутерена, както и за извършването на съответните СМР да бъде осъществяван през входа от западната страна на сградата.
19.2. УПЪЛНОМОЩАВА представляващия Висшия съдебен съвет да уведоми Министерство на регионалното развитие и благоустройството за решението на пленума на ВСС по т. 19.1.

/Закриване на заседанието – 10,42 ч/

 

ИЗГОТВИЛ: /п/
Лидия Здравкова
Зоя Костова
Невенка Шопска


СЪГЛАСУВАЛ,
Васил Пеловски:
и. д. главен секретар на ВСС

Разпечатка от компютризираната система за гласуване на решенията по протокола. Гласуването е в съответствие с предложението на вносителя.

Публикуван на:
12.03.2020 г.

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд