Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Висшият съдебен съвет обяви пазарни консултации с предмет „Доставка, инсталиране, конфигуриране и поддръжка на ИТ инфраструктура, в която ще работи ЕИСС и специализирана информационна система за мониторинг и анализ“

13 март 2020 година

 На интернет сайта на Висшия съдебен съвет в раздел „Профил на купувача са публикувани  пазарни консултации с предмет „Доставка, инсталиране, конфигуриране и поддръжка на ИТ инфраструктура, в която ще работи единната информационна система на съдилищата (ЕИСС) и специализирана информационна система за мониторинг и анализ (СИСМА)“ във два варианта.

Индикативните оферти за Вариант 1 и Вариант 2 за описаните дейности, следва да бъдат представени в срок до 17:00 часа на 27.03.2020 г. в деловодството на ВСС - гр. София, ул. „Екзарх Йосиф“ № 12 или на електронен адрес: s.karamesheva@vss.justice.bg

Пазарните консултации са във връзка с предстоящото провеждане на избор на изпълнител за изпълнение на Дейност 7 от проект „Създаване на модел за оптимизация на съдебната карта на българските съдилища и прокуратури и разработване на Единна информационна система на съдилищата”, финансиран по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05SFOP001-3.001-0001-C01/26.08.2016 г., процедура BG05SFOP001-3.001, по Приоритетна ос № 3 „Прозрачна и ефективна съдебна система“, Оперативна програма „Добро управление” 2014-2020 (ОПДУ), съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд