Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС направи промени в щатната численост на съдебните служители във ВКП, Администрацията и бюрото по защита на Главния прокурор, РП – Разград и ОП - Разград

19 февруари 2020 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет разкри, на основание чл. 30, ал. 5, т. 8 от ЗСВ две щатни бройки за длъжност „главен специалист“ в звено „служители по чл. 26, ал. 2 от ПАПРБ“ във Върховна касационна прокуратура и даде съгласие за трансформиране на една щатна бройка за длъжност „младши експерт“ в една щатна бройка за длъжност „главен експерт“ в звено „служители по чл. 26, ал. 2 от ПАПРБ“, както и разкри, на основание чл. 30, ал. 5, т. 8 от ЗСВ четири щатни бройки за съдебни служители в дирекция „Публична комуникация“ в Администрацията на Главния прокурор както следва – една щатна бройка за длъжност „Началник отдел Пресцентър и връзки с обществеността“, една щатна бройка за длъжност „Началник отдел Институционални и международни отношения“, както и две щатни бройки за длъжност „главен експерт“. Разкриването на щатни бройки е с цел обезпечаване работата в кабинетите на заместниците на главния прокурор и за осигуряване на процеса по медийно отразяване в Прокуратурата на РБ, във връзка с предстоящата структурна реформа в Администрацията на Главния прокурор.

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет разкри, на основание чл. 3, ал. 1 от Правилата за устройство и дейността на Бюрото по защита при Главния прокурор и изпълнението на мерките за специална защита, тридесет и шест щатни бройки за служители в Бюрото по защита при Главния прокурор.

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет съкращава, на основание чл. 30, ал. 5, т. 8 от ЗСВ половин заета щатна бройка за длъжност „работник, поддръжка сгради“ в Районна прокуратура – Разград и разкри, на основание чл. 30, ал. 5, т. 8 от ЗСВ половин щатна бройка за длъжност „работник, поддръжка сгради“ в Окръжна прокуратура – Разград, като в 7 – дневен срок от вземане на решението, да се предприемат действия по приложението на чл. 343, ал. 2 от ЗСВ.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд