КРАТЪК ПРОТОКОЛ № 7
ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ПЛЕНУМА НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ,
ПРОВЕДЕНО НА 16 МАРТ​ 2020 г.


ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ: Боян Магдалинчев – представляващ Висшия съдебен съвет
ОТСЪСТВАТ: Боряна Димитрова, Гергана Мутафова, Георги Кузманов, Иван Гешев, Калина Чапкънова, Стефан Гроздев
На заседанието присъства Васил Пеловски – и. д. главен секретар на Висшия съдебен съвет
Откриване на заседанието – 11.10 ч.
По внесените допълнения и на основание последвалите разисквания по дневния ред

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

I. Включва в дневния ред следната допълнителна точка:
3. Упълномощаване на Комисията по правни въпроси да изразява становище в рамките на съгласувателни процедури по нормативни актове от името на Пленума през времето на извънредното положение
Внася: Цветинка Пашкунова

ПО ДНЕВНИЯ РЕД

1. ОТНОСНО: Предоставяне на права на Комисия „Бюджет и финанси" за вземане на решения по управлението на бюджета на съдебната власт за периода на обявеното извънредно положение в страната до 13 април 2020 г., когато не се провеждат заседания на Пленума на ВСС

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

1.1. УПЪЛНОМОЩАВА Комисия „Бюджет и финанси“, в състав не по- малко от четирима нейни членове, извън правомощията, делегирани й с решения на Пленума на ВСС по т. 12 от Протокол № 2/24.01.2019 г. и т. 8 от Протокол № 3/07.02.2019 г., в периода на обявеното извънредно положение в страната до 13 април 2020 г., когато не се провеждат заседания на Пленума на Висшия съдебен съвет, да взема решения, свързани с плащания и с финансирането на органите на съдебната власт и взаимоотношенията с компетентните държавни органи във връзка с бюджета на съдебната власт.
1.2. Комисия „Бюджет и финанси“ да уведоми Пленума на Висшия съдебен съвет за взетите решения по управление на бюджета на съдебната власт.
2. ОТНОСНО: Проект на решение за предоставяне на права на Комисия „Управление на собствеността“ за вземане на решения, свързани с упражняване на правомощията й, предвидени в чл. 18 от Правилника за организация на дейността на Висшия съдебен съвет и неговата администрация, за периода на обявеното извънредно положение в страната до 13 април 2020 г.

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

2.1. УПЪЛНОМОЩАВА Комисия „Управление на собствеността“ в състав не по-малко от четирима нейни членове да взема решения, свързани с упражняване на правомощията й, предвидени в чл. 18 от Правилника за организация на дейността на Висшия съдебен съвет и неговата администрация, за периода на обявеното извънредно положение в страната до 13 април 2020 г., когато не се провеждат заседания на Пленума на Висшия съдебен съвет.
Мотиви: Разпространението на COVID-19 на територията на Република България и обявеното с решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание на Република България извънредно положение, както и препоръките на Националния оперативен щаб, създаден със заповед на министър-председателя на Република България, за спазване на социална дистанция.
2.2. Комисия „Управление на собствеността“ да уведоми Пленума на Висшия съдебен съвет за взетите решения.
3. ОТНОСНО: Упълномощаване на Комисията по правни въпроси да изразява становище в рамките на съгласувателни процедури по нормативни актове от името на Пленума през времето на извънредното положение

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

Комисията по правни въпроси да не изразява становище в рамките на съгласувателни процедури по нормативни актове от името на Пленума през времето на извънредното положение.

Закриване на заседанието – 11.25 ч.

 

ИЗГОТВИЛ: /п/
Невенка Шопска


СЪГЛАСУВАЛ,
Васил Пеловски:
и. д. главен секретар на ВСС

Разпечатка от компютризираната система за гласуване на решенията по протокола. Гласуването е в съответствие с предложението на вносителя.

Публикуван на:
16.03.2020 г.

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд