Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет проведе атестирания на няколко магистрати

16 март 2020 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет проведе, на основание чл. 196, т. 1 от ЗСВ., във връзка с § 72, ал. 2 от ПЗР на ЗИД на ЗСВ, предварително атестиране на Веселка Илкова Събева - прокурор в Районна прокуратура – Русе и прие, на основание чл. 206, ал. 1 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА".

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет проведе, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, във връзка с § 72, ал. 2 от ПЗР на ЗИД на ЗСВ, атестиране за придобиване статут на несменяемост на Яна Владимирова Петкова - Семкова - прокурор в Софийска районна прокуратура, на Иван Пенков Иванов - прокурор в Софийска районна прокуратура, на Людмила Григорова Гюрова - следовател в Следствен отдел в Специализираната прокуратура и на Веселин Тасев Величков - следовател в Следствен отдел в Специализираната прокуратура., като прие на основание чл. 206, ал. 1 от ЗСВ, комплексна оценка „МНОГО ДОБРА” и на основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ, магистратите придобиват статут за несменяемост, считано от датата на вземане на решението.

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет проведе на основание чл. 196, т. 3 от ЗСВ, във връзка с § 72, ал. 2 от ПЗР на ЗИД на ЗСВ, периодично атестиране на Росен Обретинов Станев - административен ръководител - районен прокурор на Районна прокуратура – Лом, на Бонка Иванова Костадинова - Белчева - прокурор в Районна прокуратура – Каварна, на Ивайло Мирчев Любенов - прокурор в Софийска районна прокуратура, на Снежана Николова Христова - прокурор в Софийска районна прокуратура и на Ивайло Мирчев Любенов - прокурор в Софийска районна прокуратура, като прие , на основание чл. 206, ал. 1 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА"

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет проведе, на основание чл. 196, т. 4 от ЗСВ, във връзка с чл. 197, ал. 5, т. 1 от ЗСВ и § 72, ал. 2 от ПЗР на ЗИД на ЗСВ, извънредно атестиране на Андреан Георгиев Сутров – заместник на административния ръководител – заместник-районен прокурор на Районна прокуратура – Стара Загора и на  Радка Стоянова Иванова - прокурор в Софийска градска прокуратура, като прие , на основание чл. 206, ал. 1 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА".

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет повиши, на основание чл. 234 от ЗСВ, Иван Димитров Кучиев - прокурор в Софийска градска прокуратура на място в по-горен ранг „прокурор във ВКП и ВАП“ считано от датата на вземане на решението.

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд