КРАТЪК ПРОТОКОЛ № 10
ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ
НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ,
ПРОВЕДЕНО НА 16 МАРТ 2020 г.


ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ: Евгени Диков – член на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет
ОТСЪСТВАТ: Гергана Мутафова, Георги Кузманов, Иван Гешев, Калина Чапкънова
/На заседанието присъства Васил Пеловски – и. д. главен секретар на Висшия съдебен съвет/

/Откриване на заседанието – 13.19 ч/

АТЕСТИРАНЕ И КОНКУРСИ

1. ОТНОСНО: Провеждане на конкурсите за младши прокурори в районните прокурори и младши следователи в следствените отдели в окръжните прокуратури

ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

1.1. СПИРА провеждането на конкурса за младши прокурори в районните прокуратури, обявен с решение на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет по протокол 03/29.01.2020 г., до изтичане срока на обявеното извънредно положение.
1.2. СПИРА провеждането на конкурса за младши следователи в следствените отдели в окръжните прокуратури, обявен с решение на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет по протокол 03/29.01.2020 г., до изтичане срока на обявеното извънредно положение.
1.3. Датата, часът и мястото на провеждане на писмените изпити по горепосочените конкурси, съгласно чл. 180, ал. 2, т. 4 от ЗСВ, да се обявят с последващо решение на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет и да се обнародват в Държавен вестник.
2. ОТНОСНО: Обявените процедури за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт

ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

2.1. ОТЛАГА провеждането на събеседване с допуснатите кандидати в процедури за избор на административни ръководители на следните органи на съдебната власт :
2.1.1. Окръжна прокуратура – Ямбол;
2.1.2. Районна прокуратура – Карнобат;
2.1.3. Окръжна прокуратура – Стара Загора;
2.1.4. Окръжна прокуратура – Враца.
2.2. Нови дати по т. 2.1 ще бъдат обявени с последващо решение на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, след изтичане на срока на обявеното извънредно положение.
2.3. Откритите, с решение на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет по протокол № 09/11.03.2020г., процедури за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт да се обнародват в Държавен вестник, след изтичане на срока на обявеното извънредно положение.
3. ОПРЕДЕЛЯ, на основание чл. 175, ал. 4, изр. 2 от ЗСВ, Надежда Трайчева Желева - административен ръководител - окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – Габрово, за изпълняващ функциите „административен ръководител – окръжен прокурор“ на Окръжна прокуратура - Габрово, с ранг „прокурор във ВКП и ВАП“, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица № 1 на ВСС за определяне на максималните основни месечни работни заплати на съдии, прокурори и следователи, считано от 19.03.2020 г., до встъпване в длъжност на нов административен ръководител.
4. ОПРЕДЕЛЯ, на основание чл. 175, ал. 4, изр. 2 от ЗСВ, Мария Божидарова Стоянова - административен ръководител - районен прокурор на Районна прокуратура - Елин Пелин, за изпълняващ функциите „административен ръководител – районен прокурор“ на Районна прокуратура – Елин Пелин, с ранг „прокурор в АП“, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица № 1 на ВСС за определяне на максималните основни месечни работни заплати на съдии, прокурори и следователи, считано от 26.03.2020 г., до встъпване в длъжност на нов административен ръководител.
5. ОСВОБОЖДАВА, на основание чл. 160, във връзка с чл. 165, ал. 1, т. 1 от ЗСВ, Йорданка Антонова Антонова от заеманата длъжност „прокурор“ в Окръжна прокуратура - Плевен, с ранг „прокурор във ВКП и ВАП“, считано от 24.03.2020 г.
6. ОСВОБОЖДАВА, на основание чл. 160, във връзка с чл. 165, ал. 1, т. 1 от ЗСВ, Николай Димитров Цветков от заеманата длъжност „прокурор“ в Окръжна прокуратура - Перник, с ранг „прокурор в АП“, считано от 25.03.2020 г.
7. ОСВОБОЖДАВА, на основание чл. 160, във връзка с чл. 165, ал. 1, т. 1 от ЗСВ, Галина Щерева Радева от заеманата длъжност „следовател“ в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура - Пловдив, с ранг „следовател в НСлС“, считано от 06.04.2020 г.
8.1. ПРОВЕЖДА, на основание чл. 196, т. 1 от ЗСВ (в сила до 11.02.2020 г.), във връзка с § 72, ал. 2 от ПЗР на ЗИД на ЗСВ (ДВ, бр. 11/07.02.2020 г.), предварително атестиране на Веселка Илкова Събева - прокурор в Районна прокуратура - Русе.
8.2. ПРИЕМА, на основание чл. 206, ал. 1 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Веселка Илкова Събева - прокурор в Районна прокуратура - Русе.
9.1. ПРОВЕЖДА, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ (в сила до 11.02.2020 г.), във връзка с § 72, ал. 2 от ПЗР на ЗИД на ЗСВ (ДВ, бр. 11/07.02.2020 г.), атестиране за придобиване статут на несменяемост на Яна Владимирова Петкова - Семкова - прокурор в Софийска районна прокуратура.
9.2. ПРИЕМА, на основание чл. 206, ал. 1 от ЗСВ, комплексна оценка „МНОГО ДОБРА” на Яна Владимирова Петкова - Семкова - прокурор в Софийска районна прокуратура.
9.3. Яна Владимирова Петкова - Семкова - прокурор в Софийска районна прокуратура, ПРИДОБИВА СТАТУТ НА НЕСМЕНЯЕМОСТ, на основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ, считано от датата на вземане на решението.
10.1. ПРОВЕЖДА, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ (в сила до 11.02.2020 г.), във връзка с § 72, ал. 2 от ПЗР на ЗИД на ЗСВ (ДВ, бр. 11/07.02.2020 г.), атестиране за придобиване статут на несменяемост на Иван Пенков Иванов - прокурор в Софийска районна прокуратура.
10.2. ПРИЕМА, на основание чл. 206, ал. 1 от ЗСВ, комплексна оценка „МНОГО ДОБРА” на Иван Пенков Иванов - прокурор в Софийска районна прокуратура.
10.3. Иван Пенков Иванов - прокурор в Софийска районна прокуратура, ПРИДОБИВА СТАТУТ НА НЕСМЕНЯЕМОСТ, на основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ, считано от датата на вземане на решението.
11.1. ПРОВЕЖДА, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ (в сила до 11.02.2020 г.), във връзка с § 72, ал. 2 от ПЗР на ЗИД на ЗСВ (ДВ, бр. 11/07.02.2020 г.), атестиране за придобиване статут на несменяемост на Людмила Григорова Гюрова - следовател в Следствен отдел в Специализираната прокуратура.
11.2. ПРИЕМА, на основание чл. 206, ал. 1 от ЗСВ, комплексна оценка „МНОГО ДОБРА” на Людмила Григорова Гюрова - следовател в Следствен отдел в Специализираната прокуратура.
11.3. Людмила Григорова Гюрова - следовател в Следствен отдел в Специализираната прокуратура, ПРИДОБИВА СТАТУТ НА НЕСМЕНЯЕМОСТ, на основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ, считано от датата на вземане на решението.
12.1. ПРОВЕЖДА, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ (в сила до 11.02.2020 г.), във връзка с § 72, ал. 2 от ПЗР на ЗИД на ЗСВ (ДВ, бр. 11/07.02.2020 г.), атестиране за придобиване статут на несменяемост на Веселин Тасев Величков - следовател в Следствен отдел в Специализираната прокуратура.
12.2. ПРИЕМА, на основание чл. 206, ал. 1 от ЗСВ, комплексна оценка „МНОГО ДОБРА” на Веселин Тасев Величков - следовател в Следствен отдел в Специализираната прокуратура.
12.3. Веселин Тасев Величков - следовател в Следствен отдел в Специализираната прокуратура, ПРИДОБИВА СТАТУТ НА НЕСМЕНЯЕМОСТ, на основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ, считано от датата на вземане на решението.
13.1. ПРОВЕЖДА, на основание чл. 196, т. 3 от ЗСВ (в сила до 11.02.2020 г.), във връзка с § 72, ал. 2 от ПЗР на ЗИД на ЗСВ (ДВ, бр. 11/07.02.2020 г.), периодично атестиране на Росен Обретинов Станев - административен ръководител - районен прокурор на Районна прокуратура – Лом.
13.2. ПРИЕМА, на основание чл. 206, ал. 1 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Росен Обретинов Станев - административен ръководител - районен прокурор на Районна прокуратура – Лом.
14.1. ПРОВЕЖДА, на основание чл. 196, т. 3 от ЗСВ (в сила до 11.02.2020 г.), във връзка с § 72, ал. 2 от ПЗР на ЗИД на ЗСВ (ДВ, бр. 11/07.02.2020 г.), периодично атестиране на Бонка Иванова Костадинова - Белчева - прокурор в Районна прокуратура - Каварна.
14.2. ПРИЕМА, на основание чл. 206, ал. 1 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Бонка Иванова Костадинова - Белчева - прокурор в Районна прокуратура - Каварна.
15.1. ПРОВЕЖДА, на основание чл. 196, т. 3 от ЗСВ (в сила до 11.02.2020 г.), във връзка с § 72, ал. 2 от ПЗР на ЗИД на ЗСВ (ДВ, бр. 11/07.02.2020 г.), периодично атестиране на Снежана Николова Христова - прокурор в Софийска районна прокуратура.
15.2. ПРИЕМА, на основание чл. 206, ал. 1 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Снежана Николова Христова - прокурор в Софийска районна прокуратура.
16.1. ПРОВЕЖДА, на основание чл. 196, т. 3 от ЗСВ (в сила до 11.02.2020 г.), във връзка с § 72, ал. 2 от ПЗР на ЗИД на ЗСВ (ДВ, бр. 11/07.02.2020 г.), периодично атестиране на Ивайло Мирчев Любенов - прокурор в Софийска районна прокуратура.
16.2. ПРИЕМА, на основание чл. 206, ал. 1 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Ивайло Мирчев Любенов - прокурор в Софийска районна прокуратура.
17.1. ПРОВЕЖДА, на основание чл. 196, т. 4 от ЗСВ (в сила до 11.02.2020 г.), във връзка с чл. 197, ал. 5, т. 1 от ЗСВ и § 72, ал. 2 от ПЗР на ЗИД на ЗСВ (ДВ, бр.11/07.02.2020 г.), извънредно атестиране на Андреан Георгиев Сутров – заместник на административния ръководител – заместник-районен прокурор на Районна прокуратура – Стара Загора.
17.2. ПРИЕМА, на основание чл. 206, ал. 1 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Андреан Георгиев Сутров – заместник на административния ръководител – заместник-районен прокурор на Районна прокуратура – Стара Загора.
18.1. ПРОВЕЖДА, на основание чл. 196, т. 4 от ЗСВ (в сила до 11.02.2020 г.), във връзка с чл. 197, ал. 5, т. 1 от ЗСВ и § 72, ал. 2 от ПЗР на ЗИД на ЗСВ (ДВ, бр.11/07.02.2020 г.), извънредно атестиране на Радка Стоянова Иванова - прокурор в Софийска градска прокуратура.
18.2. ПРИЕМА, на основание чл. 206, ал. 1 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Радка Стоянова Иванова - прокурор в Софийска градска прокуратура.
19. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Иван Димитров Кучиев - прокурор в Софийска градска прокуратура, с ранг „прокурор в АП“, на място в по-горен ранг „прокурор във ВКП и ВАП“, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС за определяне на максималните основни месечни работни заплати на съдии, прокурори и следователи, считано от датата на вземане на решението.

СЪДЕБНА АДМИНИСТРАЦИЯ

20. ОТНОСНО: Предложение от главния прокурор за увеличаване щатната численост на съдебните служители в Националната следствена служба с една щ.бр. за длъжност „главен експерт-криминалист“

ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

РАЗКРИВА, на основание чл. 30, ал. 5, т. 8 от ЗСВ, 1 /една/ щатна бройка за длъжност „главен експерт-криминалист (техническо изследване на информационни и комуникационни устройства)“ в отдел „Криминалистика“ на Националната следствена служба.
МОТИВИ: Съгласно утвърденото длъжностно разписание на служителите в НСлС, в отдел „Криминалистика“ са утвърдени 22 щ.бр. – 11 щ.бр. с работно място в ОСлО и 11 щ.бр. - с работно място НСлС, както следва:
- началник отдел – 1 щ.бр.
- програмист-криминалист – 1 щ.бр.
- главен експерт-криминалист – 3 щ.бр.
- старши експерт-криминалист – 2 щ.бр.
- младши експерт-криминалист – 1 щ.бр.
- главен специалист-криминалист – 3 щ.бр.,
ангажирани с изготвянето на експертизи, експертни справки в областта на криминалистиката, участия като вещи лица или специалист-технически помощник при извършване на огледи на местопроизшествия, оказване на експертна и методическа помощ на следователите в НСлС.
По предложение на главния прокурор Прокурорската колегия на ВСС прие изменения в Класификатора на длъжностите в администрацията в ПРБ /пр. 21/18.07.2018 г./, с което даде възможност в НСлС да се назначават съдебни служители на длъжност „програмист-криминалист“ – /до тогава тази възможност беше предвидена само за АГП/.
След трансформиране на 1 щ. бр. „главен експерт-криминалист“ в 1щ. бр. „програмист-криминалист“, считано от 01.04.2019 г. в НСлС, в отдел „Криминалистика“ беше назначен служител на длъжност „програмист-криминалист“. За периода 01.04. – 31.12.2019 г. служителят е изготвил 33 броя компютърно-технически експертизи, възложено му е участие като технически помощник в претърсвания и изземвания, свързани с компютърни информационни системи и програмни продукти, по досъдебни производства. В тази връзка ако впоследствие на служителя бъде възложено изготвянето на експертиза по тези досъдебни производства, при приемането на заключението на вещото лице в съда, биха могли да възникнат съмнения относно неговата безпристрастност.
Към настоящия момент в щата на отдел „Криминалистика“ няма утвърдена щатна бройка за експерт или специалист – техническо изследване на информационни и комуникационни устройства, поради което считаме за необходимо да се разкрие 1 щатна бройка за длъжността „главен експерт-криминалист-техническо изследване на информационни и комуникационни устройства“, за да се избегне колизия на дейностите.
Щатната бройка ще бъде финансово обезпечена за сметка на утвърдения бюджет на ПРБ за 2020 г.

/Закриване на заседанието – 13.43 ч/

 

ИЗГОТВИЛ: /п/:
Лидия Здравкова

 

СЪГЛАСУВАЛ,
Васил Пеловски:
и. д. главен секретар на ВСС

Разпечатка от компютризираната система за гласуване на решенията по протокола. Гласуването е в съответствие с предложението на вносителя.

Публикуван на :
17.03.2020 г.

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд