КРАТЪК СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ № 10
ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ
НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ,
ПРОВЕДЕНО НА 16 МАРТ 2020 г.


ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ: Лозан Панов – председател на Върховния касационен съд
ОТСЪСТВАТ: Боян Магдалинчев, Боян Новански, Боряна Димитрова, Стефан Гроздев
/На заседанието присъства Васил Пеловски – и. д. главен секретар на Висшия съдебен съвет/
/Откриване на заседанието – 12,15 ч./

I. ВКЛЮЧВА в дневния ред следната допълнителна точка:

ДОПЪЛНИТЕЛНА ТОЧКА:

24. Допълнения към мерките за превенция и ограничаване на разпространението на COVID-19, приети с решение по протокол № 9/15.03.2020 г.

ПО ДНЕВНИЯ РЕД

ДИСЦИПЛИНАРНА ДЕЙНОСТ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ИВСС

1. ОТНОСНО: Предложение за отлагане на заседанията по дисциплинарни дела, насрочени през периода на обявеното извънредно положение


СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:


ОТЛАГА всички насрочени дисциплинарни производства в срок до 15.4.2020 г.

АТЕСТИРАНЕ И КОНКУРСИ

2. ОПРЕДЕЛЯ, на основание чл. 175, ал. 4, изр. 2 от ЗСВ, в изпълнение на решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по Протокол № 31/23.10.2018г., т. 15, Георги Любенов Йорданов – административен ръководител - председател на Районен съд – Нова Загора, за изпълняващ функциите „административен ръководител – председател“ на Районен съд – Нова Загора, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, с основно месечно трудово възнаграждение съгласно Таблица №1 на ВСС за определяне размерите на максималните основни месечни работни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от 01.04.2020 г., до встъпване в длъжност на нов административен ръководител.
3. ОПРЕДЕЛЯ, на основание чл. 175, ал. 4, изр. 2 от ЗСВ, в изпълнение на решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по Протокол № 31/23.10.2018г., т. 15, Маринела Георгиева Стефанова – административен ръководител - председател на Районен съд – Попово, за изпълняващ функциите „административен ръководител – председател“ на Районен съд – Попово, с ранг „съдия в АС“, с основно месечно трудово възнаграждение съгласно Таблица № 1 на ВСС за определяне размерите на максималните основни месечни работни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от 02.04.2020 г., до встъпване в длъжност на нов административен ръководител.
4. ОПРЕДЕЛЯ, на основание чл. 175, ал. 4, изр. 2 от ЗСВ, в изпълнение на решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по Протокол № 31/23.10.2018г., т. 15, Димитър Ангелов Фикиин – административен ръководител - председател на Военно-апелативен съд, за изпълняващ функциите „административен ръководител – председател“ на Военно-апелативен съд, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, с основно месечно трудово възнаграждение съгласно Таблица № 1 на ВСС за определяне размерите на максималните основни месечни работни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от 08.04.2020 г., до встъпване в длъжност на нов административен ръководител.
5. ОПРЕДЕЛЯ, на основание чл. 175, ал. 4, изр. 2 от ЗСВ, в изпълнение на решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по Протокол № 31/23.10.2018г., т. 15, Невяна Пейчева Захариева – административен ръководител - председател на Районен съд – Омуртаг, за изпълняващ функциите „административен ръководител – председател“ на Районен съд – Омуртаг, с ранг „съдия в ОС“, с основно месечно трудово възнаграждение съгласно Таблица № 1 на ВСС за определяне размерите на максималните основни месечни работни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от 15.04.2020 г., до встъпване в длъжност на нов административен ръководител.
6. ОПРЕДЕЛЯ, на основание чл. 175, ал. 4, изр. 2 от ЗСВ, в изпълнение на решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по Протокол № 31/23.10.2018г., т. 15, Иван Христов Христов– административен ръководител - председател на Районен съд – Тополовград, за изпълняващ функциите „административен ръководител – председател“ на Районен съд –Тополовград, с ранг „съдия в АС“, с основно месечно трудово възнаграждение съгласно Таблица №1 на ВСС за определяне размерите на максималните основни месечни работни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от 15.04.2020 г., до встъпване в длъжност на нов административен ръководител.
7. ОПРЕДЕЛЯ, на основание чл. 175, ал. 4, изр. 2 от ЗСВ, в изпълнение на решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по Протокол № 31/23.10.2018г., т. 15, Ивелина Димитрова Велчева – административен ръководител - председател на Районен съд – Балчик, за изпълняващ функциите „административен ръководител – председател“ на Районен съд – Балчик, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, с основно месечно трудово възнаграждение съгласно Таблица № 1 на ВСС за определяне размерите на максималните основни месечни работни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от 16.04.2020 г., до встъпване в длъжност на нов административен ръководител.
8. ОПРЕДЕЛЯ, на основание чл. 175, ал. 4, изр. 2 от ЗСВ, в изпълнение на решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по протокол № 31/23.10.2018г., т. 15, Людмил Петров Хърватев – административен ръководител - председател на Окръжен съд - Силистра, за изпълняващ функциите „административен ръководител – председател“ на Окръжен съд - Силистра, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, с основно месечно трудово възнаграждение съгласно Таблица №1 на ВСС за определяне размерите на максималните основни месечни работни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от 16.04.2020 г., до встъпване в длъжност на нов административен ръководител.
9. ОПРЕДЕЛЯ, на основание чл. 175, ал. 4, изр. 2 от ЗСВ, в изпълнение на решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по Протокол № 31/23.10.2018г., т. 15, Мария Димова Шолекова – административен ръководител - председател на Районен съд – Ловеч, за изпълняващ функциите „административен ръководител – председател“ на Районен съд – Ловеч, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, с основно месечно трудово възнаграждение съгласно Таблица № 1 на ВСС за определяне размерите на максималните основни месечни работни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от 23.04.2020 г., до встъпване в длъжност на нов административен ръководител.
10.1. ОСВОБОЖДАВА, на основание чл. 175, ал. 7, изр. 1-во от ЗСВ, Петя Данаилова Петкова от заеманата длъжност „заместник на административния ръководител - заместник-председател“ на Софийски районен съд, считано от 01.04.2020 г.
10.2. ПРЕНАЗНАЧАВА, на основание чл. 169, ал. 5 от ЗСВ, Петя Данаилова Петкова на заеманата преди назначаването й за „заместник на административния ръководител - заместник-председател“ на Софийски районен съд длъжност „съдия“ в Софийски районен съд, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, с основно месечно трудово възнаграждение съгласно Таблица № 1 на ВСС за определяне размерите на максималните основни месечни работни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от 01.04.2020 г.
11.1. ПООЩРЯВА, на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, буква „а“ от ЗСВ и чл. 303, ал. 3, т. 1 от ЗСВ, Добрин Пеев Кючуков съдия в Окръжен съд – Ямбол, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, с отличие „личен почетен знак първа степен - златен“, както и с парична награда в размер на 1000 (хиляда) лева за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества.
11.2. Решението по т. 11.1 да се предостави на Комисия „Бюджет и финанси“ към Пленума на ВСС в изпълнение на решение на Пленума на ВСС по Протокол № 2/30.01.2020 г., т. 5.
12.1.ОСТАВЯ без уважение предложението от административните ръководители на Апелативен съд - Бургас, Окръжен съд - Бургас и Окръжен съд - Ямбол за удължаване срока на освобождаването на съдия Добрин Пеев Кючуков, с 1 месец след навършване на 65-годишна възраст.
12.2. ОСВОБОЖДАВА, на основание чл. 165, ал. 1, т. 1 от ЗСВ, Добрин Пеев Кючуков от заеманата длъжност „съдия“ в Окръжен съд – Ямбол, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, считано от 11.04.2020 г.
13.1. ПООЩРЯВА, на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, буква „а“ от ЗСВ и чл. 303, ал. 3, т. 1 от ЗСВ, Нина Методиева Докторова съдия във Върховния административен съд, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, с отличие „личен почетен знак първа степен - златен“, както и с парична награда в размер на 1000 (хиляда) лева за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества.
13.2. Решението по т. 13.1 да се предостави на Комисия „Бюджет и финанси“ към Пленума на ВСС в изпълнение на решение на Пленума на ВСС по Протокол № 2/30.01.2020 г., т. 5.
14. ОСВОБОЖДАВА, на основание чл. 165, ал. 1, т. 1 от ЗСВ, Нина Методиева Докторова от заеманата длъжност „съдия“ във Върховния административен съд, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, считано от 21.04.2020 г.
15. ОСВОБОЖДАВА, на основание чл. 165, ал. 1, т. 1 от ЗСВ, Димо Малчев Димов от заеманата длъжност „съдия“ в Окръжен съд - Варна, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, считано от 30.04.2020 г.
16. ОТНОСНО: Проект на решение във връзка с провеждане на конкурсите в органите на съдебната власт

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

16.1. СПИРА обнародването в Държавен вестник на решението на Съдийската колегия на ВСС по Протокол № 07/25.02.2020 г., изм. и доп. с решение по Протокол № 08/10.03.2020 г., за обявяване на конкурс за първоначално назначаване в районните съдилища, до изтичане срока на обявеното извънредно положение.
16.2. СПИРА провеждането на конкурс за младши съдии, обявен с решение на Съдийската колегия на ВСС по Протокол № 01/21.01.2020 г., до изтичане срока на обявеното извънредно положение.
16.3. СПИРА провеждането на конкурс за първоначално назначаване в Софийски градски съд – гражданска колегия и конкурс за първоначално назначаване в Окръжен съд – Враца – наказателна колегия, обявени с решение на Съдийската колегия на ВСС по Протокол № 32/08.10.2019 г., до изтичане срока на обявеното извънредно положение.
16.4. Датата, часът и мястото на провеждане на конкурсите по т. 16.2 и т. 16.3, съгласно чл. 180, ал. 2, т. 4 от ЗСВ ще се обявят с последващо решение на Съдийската колегия на ВСС и ще се обнародват в Държавен вестник.
17. ОТНОСНО: Проект на решение във връзка с обявените процедури за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

17.1. ОТЛАГА провеждането на събеседване с допуснатите кандидати в процедури за избор на административни ръководители – председатели, в следните органи на съдебната власт - Военен съд – Сливен, Окръжен съд – Кърджали, Районен съд – Девня, Районен съд – Бургас, Районен съд Исперих, като нови дати да бъдат определени след изтичане срока на обявеното извънредно положение.
17.2. По отношение на обявените с решение на Съдийската колегия на ВСС по Протокол № 07/25.02.2020 г. и обн. в Държавен вестник, бр. 19/06.03.2020 г. процедури за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт, срокът за предложения от 06.03.2020 г. до 06.04.2020 г. продължава да тече, като приемът на документи да се осъществява по пощата.
18. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Ивиана Димчева Йорданова - Наумова - съдия в Софийския районен съд, с ранг „съдия в АС“, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС“, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица № 1 на ВСС за определяне размерите на максималните основни месечни работни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на встъпване в длъжност.
19. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Цветанка Тодорова Бенина - съдия в Софийския районен съд, с ранг „съдия в АС“, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС“, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица № 1 на ВСС за определяне размерите на максималните основни месечни работни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на встъпване в длъжност.
20. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Стоян Тодоров Михов - съдия в Софийския районен съд, с ранг „съдия в АС“, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС“, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица № 1 на ВСС за определяне размерите на максималните основни месечни работни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на встъпване в длъжност.
21. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Елена Любомирова Донкова - съдия в Софийския районен съд, с ранг „съдия в ОС“, на място в по-горен ранг „съдия в АС“, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица № 1 на ВСС за определяне размерите на максималните основни месечни работни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на встъпване в длъжност.
22. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Петър Христов Маргаритов - административен ръководител - председател на Районен съд - Смолян, с ранг „съдия в АС“, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС“, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица № 1 на ВСС за определяне размерите на максималните основни месечни работни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на встъпване в длъжност.
23. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Ивайло Асенов Йорданов - съдия в Районен съд - Русе, с ранг „съдия в АС“, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС“, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица №1 на ВСС за определяне размерите на максималните основни месечни работни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на встъпване в длъжност.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ТОЧКА:

24. ОТНОСНО: Допълнения към мерките за превенция и ограничаване на разпространението на COVID-19, приети с решение по Протокол № 9/15.03.2020 г.


СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

24.1. ПРИЕМА направените в заседанието предложения за допълване на мерките за превенция и ограничаване на разпространението на COVID-19, приети с решение по Протокол № 9/15.03.2020 г., както следва:
В точка 1:
- Мерките по чл. 72 и чл. 73 от НПК;
- Делата, образувани по искания по Закона за специалните разузнавателни средства и чл. 159а от НПК.
В точка 2:
- Искания по Закона за електронните съобщения (ЗЕС) и чл. 19, ал. 6, във връзка с ал. 5 от Закона за Търговския регистър, във връзка с чл. 536 от ГПК.
В точка 3:
- Делата за обезпечаване на доказателства.
В точка 11. След израза „ЗАДЪЛЖАВА административните ръководители да създадат организация за обезпечаване работата на съдилищата, като утвърдят графици за дежурства на съдиите, държавни съдебни изпълнители, съдии по вписвания и съдебните служители" се добавя: „и служители в Агенция по вписванията и служители при държавен съдебен изпълнител, които се намират в съдебните сгради."
В точка 12. След израза „ЗАБРАНЯВА СЕ достъпа на магистрати, държавни съдебни изпълнители, съдии по вписвания и съдебни служители" се добавя: „служители в Агенция по вписванията и служители при държавен съдебен изпълнител, които се намират в съдебните сгради, с изключение на ангажираните по дежурства съобразно графика за работа, изготвен от административните ръководители на органите на съдебна власт."
24.2. Актуалните мерки за превенция и ограничаване на разпространението на COVID-19 да се публикуват на сайта на ВСС и да се изпратят на административните ръководители на съдилищата и на министъра на правосъдието.

Закриване на заседанието – 12,50 ч.

Изготвил: /п/:
Невенка Шопска
Катя Симова

 


СЪГЛАСУВАЛ,
Васил Пеловски:
и. д. главен секретар на ВСС

Разпечатка от компютризираната система за гласуване на решенията по протокола.  Гласуването е в съответствие с предложението на вносителя.

Публикуван на: 
17.03.2020 г.

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд