КРАТЪК ПРОТОКОЛ № 11
ОТ ИЗВЪНРЕДНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ
НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ,
ПРОВЕДЕНО НА 18 МАРТ 2020 г.

 


ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ: Евгени Диков – член на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет
ОТСЪСТВАТ: Георги Кузманов, Иван Гешев, Калина Чапкънова, Огнян Дамянов
/На заседанието присъства Васил Пеловски – и. д. главен секретар на Висшия съдебен съвет/
/Откриване на заседанието – 13.30 ч/
По внесените допълнения и на основание последвалите разисквания по дневния ред

ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

I. Включва в дневния ред следната допълнителна точка:
2.Определяне на мерки за организацията на дейността на Прокуратурата по време на извънредното положение в страната.

ПО ДНЕВНИЯ РЕД

ДИСЦИПЛИНАРНА ДЕЙНОСТ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ИВСС

1. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител на Окръжна прокуратура – Силистра за образуване на дисциплинарно производство и налагане на дисциплинарно наказание на Стела Стоянова Илиева – следовател в Окръжен следствен отдел при Окръжна прокуратура – Силистра

ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

1.1. На основание чл. 316, ал. 1 от ЗСВ, ОБРАЗУВА ДИСЦИПЛИНАРНО ПРОИЗВОДСТВО за налагане на дисциплинарно наказание на Стела Стоянова Илиева – следовател в Окръжен следствен отдел при Окръжна прокуратура – Силистра.
1.2. На основание чл. 316, ал. 3 от ЗСВ ИЗБИРА ЧРЕЗ ЖРЕБИЙ ДИСЦИПЛИНАРЕН СЪСТАВ: Гергана Мутафова, Пламен Найденов, Евгени Диков.
1.3. На основание чл. 316, ал. 3 от ЗСВ ОПРЕДЕЛЯ за председател на състава, който е и докладчик, Евгени Диков.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ТОЧКА

2.ОТНОСНО: Определяне на мерки за организацията на дейността на Прокуратурата по време на извънредното положение в страната
По повод обявеното от Народното събрание на Република България на 13.03.2020 г. извънредно положение във връзка с разпространението на коронавирусната инфекция (COVID-19) в периода от 13 март 2020 г. до 13 април 2020 г. и на основание чл. 16, ал. 1, и чл. 30, ал. 5, т. 5 от Закона за съдебната власт

ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

Да бъдат взети следните мерки относно организацията на дейността
на Прокуратурата по време на извънредното положение:
2.1. Да се съобрази участието на прокурори в съдебни дела за периода от 18 март 2020 г. до прекратяване на извънредното положение, съгласно решение на Съдийската колегия от 15.03.2020 г., допълнено с решение на Съдийската колегия от 16 март 2020 г.
2.2. Административните ръководители, съобразно спецификата на работата във всяка прокуратура да въведат организация на дейността чрез работа по график или работа от разстояние (дистанционна форма на работа).
2.3. Административните ръководители да организират провеждането на засилени противоепидемични мерки в работните помещения, в т.ч. филтър, дезинфекция и проветряване, инструктаж за спазване на лична хигиена, разполагане на работните места на подходящо разстояние и други предпазни мерки, съобразно препоръки от Националния оперативен щаб, създаден със Заповед № Р-37/26.02.2020 г. на министър-председателя на Република България.
2.4. Достъпът на прокурори, следователи и съдебни служители в съдебните сгради се определя със заповед на съответния административен ръководител.
2.5. Административните ръководители да организират извършването на всички административни услуги на принципа на „едно гише“, физически разположено максимално близо до входа на съдебната сграда, като осигурят непрекъснатото му обезпечаване с необходимите предпазни средства срещу разпространение на инфекцията.
2.6. Препоръчва се призоваването на лица по преписки и досъдебни производства за периода на обявеното извънредно положение да се извършва по телефон или по електронен път.
2.7. Препоръчва се подаването на документи да се извършва по пощата или по електронен път.
2.8. Работата на деловодствата с граждани да се ограничи максимално, като информацията за въведената организация да се публикува на сайтовете на прокуратурите.
2.9. Справки се извършват САМО по телефоните, обявени на официалните страници на прокуратурите или по електронен път на обявените от тях електронни адреси.
2.10. Информацията относно създадената организация в условията на обявеното извънредно положение да се публикува на официалните електронни страници на съответните прокуратури.
Горепосочените мерки влизат в сила от вземане на решението на Прокурорската колегия до прекратяване на извънредното положение.

/Закриване на заседанието – 13. 43 ч/


ИЗГОТВИЛ: /п/:
Зоя Костова

 


СЪГЛАСУВАЛ,
Васил Пеловски:
и. д. главен секретар на ВСС

Разпечатка от компютризираната система за гласуване на решенията по протокола. Гласуването е в съответствие с предложението на вносителя.

Публикуван на :
19.03.2020 г.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд