Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет извърши кадрови промени в няколко прокуратури

08 април 2020 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен  назначи, на основание чл. 160, във връзка с чл. 168, ал. 3 от ЗСВ, Радка Симеонова Цекова - заместник на административния ръководител – заместник-районен прокурор на Районна прокуратура – Ботевград на длъжност „заместник на административния ръководител - заместник-окръжен прокурор" на Окръжна прокуратура - София, считано от датата на встъпване в длъжност.

Освободи,  на основание чл. 160, във връзка с чл. 165, ал. 1, т. 2 от ЗСВ, Зорница Захариева Таскова от заеманата длъжност „заместник на административния ръководител - заместник-градски прокурор“ на Софийска градска прокуратура и я преназначи, на основание чл. 169, ал. 5 от ЗСВ на длъжност „прокурор" в Софийска градска прокуратура, считано от датата на вземане на решението.

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет премести, на основание чл. 194, ал. 2 от ЗСВ, Пламен Георгиев Райнов - прокурор в Окръжна прокуратура - Плевен, на длъжност „прокурор" в Софийска градска прокуратура, както и Дойчо Илиев Тарев - прокурор в Софийска градска прокуратура, на длъжност „прокурор" в Окръжна прокуратура - Плевен", считано от датата на встъпване в длъжност.

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет остави без уважение молбата от Александър Константинов Атанасов – прокурор в Окръжна прокуратура – Варна за назначаване, на основание чл. 193, ал. 6 от ЗСВ, на длъжност „прокурор“ във Върховна административна прокуратура, поради липса на освободена длъжност към настоящия момент.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд