Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС предприе действия пред МРРБ за отнемане на имот в гр. Балчик, поради отпаднала необходимост за органите на съдебната власт

9 април 2020 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет, на основание чл. 17, ал. 1 от Закона за държавната собственост, прие, че имот - публична държавна собственост, находящ се в гр. Балчик, ул. „Варненска“ № 1, е с отпаднала необходимост за органите на съдебната власт, и упълномощи представляващия ВСС да отправи искане до министъра на регионалното развитие и благоустройството за отнемането му. Имотът се води по баланса на ВСС, представлява бивше военно поделение, не се ползва по предназначение, необитаем е и не е възложен за стопанисване на орган на съдебната власт. Районен съд – Балчик и Районна прокуратура – Балчик се помещават в друг имот, закупен през м. декември 2019 г.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд