Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС съгласува проектите на инструкциите за условията и реда за организиране и осъществяване охраната на прокурори и следователи, и на съдии

9 април 2020 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет съгласува, на основание чл. 14, ал. 3, т. 4 от Закона за защита на лица, застрашени във връзка с наказателно производство, проекта на Инструкция за условията и реда за организиране и осъществяване охраната на прокурори и следователи.

На основание чл. 391, ал. 3, т. 3 от ЗСВ, Пленумът на ВСС съгласува проекта на Инструкция за условията и реда за организиране и осъществяване охраната на съдии, с резерви по отношение на разпоредбата на § 6 от Преходните и заключителни разпоредби от същата, в частта ѝ, с която изрично се отменя Наредба № Н-2 от 2019 г. за условията и реда за организиране и осъществяване охраната на съдии, прокурори и следователи (ДВ, бр. 49 от 2019 г.), и с предложение за отпадане на § 5 от същите, според който „за заварените случаи на охрана се прилагат разпоредбите на тази инструкция“.

Част от изразените резерви са аргументирани с това, че Наредба № Н-2 от 2019 г. е издадена от министъра на правосъдието съгласувано с Пленума на ВСС, в редакцията ѝ към ДВ, бр. 62 от 09.08.2016 г., и не би следвало да бъде отменена с инструкция, а с изрична разпоредба на последващ нормативен акт с еднаква правна сила с акта, чието действие се преустановява, каквато практика е възприета и от Върховния административен съд.

Проектите на двете инструкции са изготвени във връзка с направените със ЗИДЗСВ, обн., ДВ, бр.11 от 2020 г., промени в чл. 391, ал. 3, т. 3 от ЗСВ относно правомощията на Главна дирекция „Охрана“ към министъра на правосъдието, както и измененията в чл. 14, ал. 3 от Закона за защита на лицата, застрашени във връзка с наказателното производство. Според посочените законови разпоредби - ГДО организира и осъществява охраната на съдии, а Бюрото по защита наред с функциите си по специалната защита,  организира и осъществява охраната на прокурори и следователи, при условия и по ред, определени със съвместна инструкция на министъра на правосъдието и главния прокурор, съгласувана с Пленума на ВСС.

Инструкциите регламентират кръга на лицата, на които може да бъде осигурена охрана, целите на охраната, както и механизма на осъществяването ѝ.

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд