КРАТЪК ПРОТОКОЛ № 8
ОТ ДИСТАНЦИОННОТО ЗАСЕДАНИЕ ЧРЕЗ ВИДЕОКОНФЕРЕНТНА ВРЪЗКА НА ПЛЕНУМА НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ,
ПРОВЕДЕНО НА 9 АПРИЛ
2020 г.


ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩИ: Данаил Кирилов – министър на правосъдието, Боян Магдалинчев – представляващ Висшия съдебен съвет и Лозан Панов – председател на Върховния касационен съд
ОТСЪСТВАЩИ НЯМА
/На заседанието присъства Теодора Точкова – главен инспектор на Инспектората към ВСС/
/На заседанието присъства Васил Пеловски – и. д. главен секретар на Висшия съдебен съвет/
/Откриване на заседанието – 9.43 ч./
По внесените допълнения и на основание последвалите разисквания по дневния ред

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

I. Включва в дневния ред следните допълнителни точки:
6. Предоставяне на права на Комисия „Бюджет и финанси“ за вземане на решения по управлението на бюджета на съдебната власт за периода на обявеното извънредно положение в страната, когато не се провеждат заседания на Пленума на ВСС.
Внася: Боян Магдалинчев – представляващ Висшия съдебен съвет
7. Проект на Инструкция за условията и реда за организиране и осъществяване охраната на прокурори и следователи.
Внася: Комисия по правни въпроси
8. Проект на Инструкция за условията и реда за организиране и осъществяване охраната на съдии.
Внася: Комисия по правни въпроси
9. Предложение от главния прокурор на Република България относно налагане на мораториум върху актуализирането на основните месечни работни заплати на работещите в съдебната система и на други категории лица по ЗСВ.
Внася: Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет

ПО ДНЕВНИЯ РЕД

1. ОТНОСНО: Приемане на резултатите от одита на Централизираната система за случайно разпределение на делата на „АМАТАС“ ЕАД

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

1.1. Да бъдат изслушани представители на фирма „АМАТАС“ ЕАД в закрито заседание, както и дебатите по точката да бъдат проведени в закрито заседание.
1.2. ПРИЕМА доклада на „АМАТАС“ ЕАД за извършен одит на информационната сигурност на Централизираната система за случайно разпределение на делата с оглед ограничаване на вътрешни и външни уязвимости на системата.
1.3. УПЪЛНОМОЩАВА представляващия Висшия съдебен съвет да прекрати договора със „Смарт Системс 2010“ ЕООД за абонаментно обслужване на Централизираната система за случайно разпределение на делата (ЦССРД) при условията на чл. 16, т. 2, а при непостигане на съгласие -по чл. 16, т. 3 от договора.
1.4. УПЪЛНОМОЩАВА представляващия Висшия съдебен съвет да организира и проведе обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет: „Отстраняване на вътрешни и външни уязвимости на Централизираната система за случайно разпределение на делата (ЦССРД)“.
1.5. ВЪЗЛАГА на началника на отдел „Информационно обслужване“ в АВСС верификация на IP адресите по лайтлист за firewall за достъп до системата.
1.6. ВЪЗЛАГА на представляващия Висшия съдебен съвет да изиска от фирма „АМАТАС“ ЕАД изготвянето на резюме на доклада, след изчистване на техническите подробности, касаещи сигурността на системата, и след разрешение на наблюдаващия прокурор да се публикува на интернет страницата на ВСС.
2. ОТНОСНО: Искане за подкрепа до Служба за подкрепа на структурните реформи на Европейската комисия по етап втори от проект „Заповедно производство“

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

2.1. ДА СЕ ОТПРАВИ ИСКАНЕ ЗА ПОДКРЕПА по чл. 11 от Регламент ЕС 2017/825 до Министерство на финансите в качеството му на Координационно звено по Програмата на Европейския съюз за подкрепа на структурни реформи за получаване на подкрепа по проект: “ Реформа на заповедното производство“, съгласно предложения проект, респективно до Службата за структурни реформи на Европейската комисия.
2.2. ВЪЗЛАГА на членовете на ВСС: г-жа Даниела Марчева, г-н Боян Новански, г-н Боян Магдалинчев, и г-жа Боряна Димитрова, да изпратят искането по т. 2.1 до Министерство на финансите и до Службата за структурни реформи на ЕК ведно с декларация по образец към искането за липса на двойно финансиране.
3. ОТНОСНО: Оптимизиране на щатната численост на Районен съд – Пловдив

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

3.1. СЪКРАЩАВА, на основание чл. 30, ал. 2, т. 8 от ЗСВ, 1 (една) свободна длъжност „съдия“ в Районен съд – Велико Търново, считано от датата на вземане на решението.
3.2. РАЗКРИВА, на основание чл. 30, ал. 2, т. 8 от ЗСВ, 1 (една) щатна длъжност „съдия“ в Районен съд - Пловдив, считано от датата на вземане на решението.

УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА

4. ОТНОСНО: Проект на решение за изразяване на становище от ПВСС по отношение на поземлен имот – публична държавна собственост, находящ се в гр. Балчик, област Добрич, ул. „Варненска“ № 1, с отпаднала необходимост за органите на съдебната власт

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

На основание чл. 17, ал. 1 от Закона за държавната собственост, Пленумът на Висшия съдебен съвет изразява следното становище:
4.1. ПРИЕМА, че имот – публична държавна собственост, находящ се в гр. Балчик, област Добрич, ул. „Варненска“ № 1, е с отпаднала необходимост за органите на съдебната власт.
4.2. УПЪЛНОМОЩАВА представляващия ВСС да отправи искане до министъра на регионалното развитие и благоустройство за отнемане на имота по т. 4.1, поради отпаднала необходимост за органите на съдебната власт.
5. ОТНОСНО: Проект на решение по покана за представяне на кандидатури за членство в Изпълнителния борд на Европейската мрежа на съдебните съвети (ЕМСС), в срок до 29 април 2020 г.

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

5.1. НЕ ИЗРАЗЯВА ЖЕЛАНИЕ Висшият съдебен съвет на Република България да излъчи кандидатура за Президент на ЕМСС.
5.2. НЕ ИЗРАЗЯВА ЖЕЛАНИЕ Висшият съдебен съвет на Република България да се кандидатира за членство в Изпълнителния борд на ЕМСС.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ

6. ОТНОСНО: Предоставяне на права на Комисия „Бюджет и финанси" за вземане на решения по управлението на бюджета на съдебната власт за периода на обявеното извънредно положение в страната, когато не се провеждат заседания на Пленума на Висшия съдебен съвет

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

6.1. УПЪЛНОМОЩАВА Комисия „Бюджет и финанси“, в състав не по - малко от четирима нейни членове, извън правомощията, делегирани й с решение на Пленума на ВСС по т. 12 от Протокол № 2/24.01.2019 г., във връзка с обявеното извънредно положение в страната за периода от 13 април до неговата отмяна, когато не се провеждат заседания на Пленума на Висшия съдебен съвет, да взема решения, свързани с плащания и с финансирането на органите на съдебната власт и взаимоотношенията с компетентните държавни органи във връзка с бюджета на съдебната власт.
6.2. Комисия „Бюджет и финанси" да уведоми Пленума на ВСС за взетите решения по управлението на бюджета на съдебната власт за периода от 13 март до 13 април 2020 г.
6.3. Комисия „Бюджет и финанси" да уведоми Пленума на ВСС за взетите решения по управлението на бюджета на съдебната власт за периода от 13 април до отмяната на извънредното положение.
7. ОТНОСНО: Проект на Инструкция за условията и реда за организиране и осъществяване охраната на прокурори и следователи

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

СЪГЛАСУВА, на основание чл. 14, ал. 3, т. 4 от Закона за защита на лица, застрашени във връзка с наказателно производство, проекта на Инструкция за условията и реда за организиране и осъществяване охраната на прокурори и следователи.
8. ОТНОСНО: Проект на Инструкция за условията и реда за организиране и осъществяване охраната на съдии

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

СЪГЛАСУВА, на основание чл. 391, ал. 3, т. 3 от Закона за съдебната власт, проекта на Инструкция за условията и реда за организиране и осъществяване охраната на съдии, с резерви по отношение на разпоредбата на § 6 от Преходните и заключителни разпоредби от същата, в частта ?, с която изрично се отменя Наредба № Н-2 от 2019 г. за условията и реда за организиране и осъществяване охраната на съдии, прокурори и следователи (ДВ, бр. 49 от 2019 г.), и с предложение за отпадане на § 5 от същата.
9. ОТНОСНО: Предложение от главния прокурор на Република България относно налагане на мораториум върху актуализирането на основните месечни работни заплати на работещите в съдебната система и на други категории лица по ЗСВ, и препоръки за ползването на платения годишен отпуск в условията на извънредното положение

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

9.1. На основание чл. 30, ал. 2, т. 10 от ЗСВ да не се актуализират до 31.12.2020 г. основните месечни възнаграждения на лицата по чл. 29, ал. 2, по чл. 51, ал. 1 и ал. 2 и по чл. 218, ал. 1 от ЗСВ, считано от датата на взимане на решението.
9.2. На основание чл. 30, ал. 2, т. 10 от ЗСВ да не се актуализират до 31.12.2020 г. основните месечни работни заплати, съгласно Таблица № 1 на ВСС за определяне на максималните основни месечни работни заплати на съдии, прокурори и следователи, считано от датата на взимане на решението.

/Закриване на заседанието – 18.40 ч./

 

ИЗГОТВИЛ: /п/
Невенка Шопска
Зоя Костова
Лидия Здравкова


СЪГЛАСУВАЛ,
Васил Пеловски:
и. д. главен секретар на ВСС

 

Резултати от гласуването на решенията по протокола. Гласуването е в съответствие с предложението на вносителя.

Публикуван на:
10.04.2020 г.

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд