Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС не прие атестационна оценка на Мирослава Тодорова – съдия в СГС

14 април 2020 година

 Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет прие за сведение определение № 2333/13.02.2020 г. на Върховния административен съд, Шесто отделение, по административно дело № 14516/2019 г., образувано по жалба на Мирослава Стефанова Тодорова – съдия в Софийски градски съд, срещу решение на Колегията по т. 11 от протокол № 38/19.11.2019 г.

Със съдебния акт се оставя без разглеждане жалбата на Мирослава Тодорова против решението на Съдийската колегия, с което не е приета предложената комплексна оценка „много добра“ – 94 точки от периодичното ѝ атестиране. Съдебното производство се прекратява, а преписката се връща но Съдийската колегия на ВСС, за продължаване на административнопроизводствените действия по атестационната процедура на Мирослава Тодорова, съобазно правомощията по чл. 205, ал. 4 от Закона за съдебната власт. Определението на ВАС може да бъде обжалвано в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред петчленен състав на съда.

При проведеното днес гласуване на атестацията на съдия Тодорова не бе формирано необходимото мнозинство за вземане на решение като предложението за оценка „много добра“ – 94 т. получи 6 гласа подкрепа, а за оценка „добра“ – 89 т. бяха дадени 5 гласа. Предложението ще бъде внесено отново в заседание на Колегията.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд