Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет проведе атестиране на няколко магистрати

15 април 2020 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет проведе, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ (в сила до 11.02.2020 г.), във връзка с § 72, ал. 2 от ПЗР на ЗИД на ЗСВ (ДВ, бр. 11/07.02.2020 г.), атестиране за придобиване статут на несменяемост на Мария Димчева Кабалакова - прокурор в Софийска районна прокуратура и на Георги Илиев Обидимски – прокурор в Софийска районна прокуратура, като прие, на основание чл. 206, ал. 1 от ЗСВ, комплексна оценка „Много добра”. Така, на основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ, двамата прокурори придобиват статут на несменяемост, считано от датата на вземане на решението.

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет проведе, на основание чл. 196, т. 3 от ЗСВ (в сила до 11.02.2020 г.), във връзка с § 72, ал. 2 от ПЗР на ЗИД на ЗСВ (ДВ, бр. 11/07.02.2020 г.), периодично атестиране на Сузана Тодорова Чинева - Койнова - заместник на административния ръководител - заместник-районен прокурор на Районна прокуратура – Бургас и на Анета Кирилова Стоева - заместник на административния ръководител - заместник-районен прокурор на Районна прокуратура – Дупница, както и на основание чл. 196, т. 4 от ЗСВ (в сила до 11.02.2020 г.), във връзка с чл. 197, ал. 5, т. 1 от ЗСВ и § 72, ал. 2 от ПЗР на ЗИД на ЗСВ (ДВ, бр.11/07.02.2020 г.), извънредно атестиране на Живка Андреева Миланова - прокурор в Софийска районна прокуратура, като прие основание чл. 206, ал. 1 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „Много добра".

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд