Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС отложи за 30 април 2020 г. вземането на решение във връзка със заснетия видеоклип в Съдебната палата предизвикал обществен и медиен отзвук за накърнения престиж на съдебната власт

23 април 2020 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет отложи за 30 април 2020 г. вземането на решение във връзка със стопанисването на сградата на Съдебна палата – София, на бул. „Витоша“ № 2, и възложи на Комисия „Управление на собствеността“ да предложи проект на решение, след изясняване на обстоятелствата и обследване на всички случаи на сключени договори от ВКС за заснемане на филмови сцени от кинопроекти, филмови продукции или клипове.

Повече от три часа членовете на Висшия съдебен съвет обсъждаха мерките, които следва да бъдат предприети във връзка със заснетия музикален видеоклип в сградата на Съдебната палата, който провокира широка обществена реакция, остър медиен отзвук и дебат за отговорността за накърнения престиж на съдебната власт.

Главният инспектор на ИВСС г-жа Теодора Точкова съобщи, че Инспекторатът се е самосезирал по реда на Глава девета, Раздел I „б“ от ЗСВ за накърняване престижа на съдебната власт.

Министърът на правосъдието г-н Данаил Кирилов представи резултатите от проверката, извършената от Главна дирекция „Охрана“ във връзка със заснемането на видео продукцията, като посочи, че заснемането е осъществено на 16.02.2020 г., въз основа на сключен договор между управителя и продуцента на „Ню Ърбан Продукшънс“ ЕООД и главния секретар на ВКС, упълномощена съгласно заповед на председателя на ВКС. Представено бе копие на договора, като се обърна внимание върху наличието на три допълнителни клаузи в него, които не фигурират в образеца на примерния договор, утвърден с решение на  Пленума на ВСС по протокол № 4/08.02.2018 г., и които на практика лишават ВКС от контрол върху съдържанието и разпространението на готовия продукт.

Съгласно посоченото решение административните ръководители на органите на съдебната власт, на които е възложено стопанисването на съдебните сгради – държавна собственост, представляващи културни ценности, са упълномощени да сключват договори за заснемане на филмови сцени от кинопроекти, филмови продукции или клипове, в части от тях, съгласно чл. 179, ал. 3 от Закона за културното наследство и при прилагане на чл. 22 от Наредба № Н – 00-0005 от 08.06.2010 г. за условията и реда за възпроизвеждане на културни ценности в копия, реплики и предмети с търговско предназначение. За съдебните сгради, които не са обявени за културни ценности се сключват договори по реда на Закона за задълженията и договорите.

Председателят на ВКС уточни, че в момента се извършва проверка по случая, като резултатите от нея ще бъдат публично оповестени и представени на Пленума на ВСС.

Направени бяха предложения стопанисването на Съдебната палата да бъде възложено на председателя на Апелативен съд – София; да се извърши проверка за законосъобразното упълномощаване на главния секретар на ВКС, Пленумът на ВСС да прекрати възможността за сключване на договори за заснемане филмови продукции или клипове в съдебните сгради, както и да бъде извършен  цялостен анализ за начина на стопанисване на Съдебната палата от 03.11.2016 г. до настоящия момент.

С решение на Пленума на ВСС по протокол № 40/03.11.2016 г., т. 50. I-1 на председателя на Върховния касационен съд е възложено стопанисването на недвижимия имот в гр. София, бул. „Витоша № 2, заедно с построената в него административна сграда – Съдебна палата.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд