Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС упълномощи представляващия ВСС да подпише договори за ползване на общински сгради за нуждите на Районна прокуратура – Плевен и Районен съд – Поморие

23 април 2020 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет упълномощи представляващия ВСС да отправи искане до председателя на Общински съвет – Плевен и Кмета на Община Плевен, за изменение на решение 038/19.12.2019 г. на Общинския съвет и заповед № РД – 10-32/10.01.2020 г., като двата самостоятелни обекта, находящи се на третия етаж от административна сграда на ул. Васил Левски № 176 се предоставят на Окръжна прокуратура – Плевен за нуждите на Районна прокуратура – Плевен. Представляващият Висшия съдебен съвет е упълномощен да подпише договор с кмета на Община Плевен по реда на чл. 12, ал. 1 и ал. 3 от Закона за общинската собственост, за предоставяне за безвъзмездно управление на ПВСС, на Окръжна прокуратура – Плевен за нуждите на Районна прокуратура – Плевен. Решенията на Пленума на ВСС са във връзка с оптимизиране структурата на районните прокуратури и предходно решение по Протокол № 26/07.11.2019 г. за отправяне на искане до общинските власти за изменение на договорите за безвъзмездно предоставяне правото на управление на ВСС и за подписване на нови такива по реда на Закона за общинската собственост.

Във връзка с изтичане на договор между Община Поморие и Районен съд – Поморие, за безвъзмездно управление на част от имот публична общинска собственост, представляващият Висшия съдебен съвет е упълномощен да отправи искане до председателя на Общинския съвет на гр. Поморие и кмета на Община Поморие за предоставяне по реда на чл. 12, ал. 1 и ал. 3 от Закона за общинската собственост на безвъзмездно право на управление на Пленума на ВСС, за нуждите на районния съд, на част от имот, находящ се в сграда на ул. „Калоян“ № 1, за срок от 10 години, както и да подпише съответния договор. От 1997 г. Районен съд – Поморие се помещава в общинска сграда, предоставена за ползване с поредица от решения на Общински съвет – Поморие, като настоящият договор изтича на 21.05.2020 г.

 

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд