Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС изрази положително становище по проекта на Решение на Министерски съвет за одобряване на Концепция за наказателна политика за периода 2020 – 2025 г.

23 април 2020 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет изрази положително становище по проекта на Решение на Министерски съвет за одобряване на Концепция за наказателна политика за периода 2020 – 2025 г. Съгласно приложения по преписката доклад от министъра на правосъдието необходимостта от приемане на Концепцията е породена от липсата на стратегически документ, който да формулира системата от принципи и мерки за противодействие на престъпността след приключване на действието на Концепцията за наказателна политика за периода 2010 – 2014 г.

Настоящата концепция е разработена въз основа на анализ на цялостната актуална картина за криминогенната среда и на преценка на ефективността и идентифициране на проблемните области на прилаганите към момента наказателноправни инструменти. Концепция цели повишаване ефективността на наказателната репресия, вкл. чрез по-широко прилагане на алтернативни на лишаването от свобода наказания; усъвършенстване на системата на наказанията и повишаване на общественото доверие в наказателното правосъдие.

Сред предвидените мерки за повишаване ефективността на наказателната политика са: актуализиране на размерите на наказанията и гарантиране на тяхната съразмерност; преосмисляне на стандарта за защита на обществените отношения, засегнати от престъпления, дефинирани като „маловажен случай“; избягване на дублиране на състави на престъпления и административни нарушения; повишаване на ефективността на освобождаването от наказателна отговорност с налагане на административно наказание и декриминализация. Предвижда се отпадане на наказанието доживотен затвор без замяна, гъвкавост на пробационните мерки в изпитателния срок и осъвременяване на наказанието глоба.

С реализирането на Концепцията за наказателна политика 2020 – 2025 г. ще се постигне концептуално осъвременяване, реализиране на модерна и ефективна наказателна политика; по-добро управление на органите на съдебната власт и постигане на висока ефективност на тяхното функциониране; подкрепа на усилията за модернизация и реформа на съдебната система в изпълнение на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система.

 

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд