Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС изрази положително становище по проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на проект на Закон за изменение и допълнение на Семейния кодекс

23 април 2020 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет изрази положително становище по проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на проект на Закон за изменение и допълнение на Семейния кодекс.

Промените в Семейния кодекс са свързани с необходимостта от изпълнение на решения на Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ), постановени по обединени жалби „Л. Д и П. К. срещу България“ и „Докторов срещу България“, в които се констатира непълно съответствие на действащите норми в кодекса, свързани с оспорване на бащинство и припознаване (глава шеста „Произход“) с чл. 8 от Конвенцията за защита правата на човека и основните свободи, регламентиращ правото на зачитане на личния и семеен живот.

Предложените изменения и допълнения, касаят чл. 62, ал. 1; чл. 62, ал. 4; чл. 65, ал. 2 и чл. 66 от СК и са свързани със сроковете за оспорване на бащинството и предявяване на иск по чл. 62, ал. 4 СК от детето след навършване на 14-годишна вързаст. Предложени са допълнение в чл. 65, ал. 2 от СК, съгласно което длъжностното лице по гражданското състояние съобщава припознаването в посочения срок и на съответната окръжна прокуратура по настоящия адрес на детето, както и изменения и допълнения в чл. 66 от СК, с оглед разширяване на възможностите за оспорване на припознаването преди и след извършването му.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд