Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС прие за сведение годишния отчетен доклад за дейността на Националното бюро за правна помощ през 2019 година

23 април 2020 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет прие за сведение годишния отчетен доклад за дейността на Националното бюро за правна помощ (НБПП) през 2019 година. Докладът е предоставен на ВСС в изпълнение на задължението на председателя на НБПП по чл. 17, т. 6 от Закона за правната помощ и съдържа данни и изводи за дейността през 2019 г., както и целите за 2020 г. Представени са данни във връзка със структурата и числеността на администрацията, бюджета и материалното осигуряване, изпълнението на планираните разходи на НБПП, съгласно Закона за държавния бюджет на Република България за 2019 г., изплатените адвокатски възнаграждения за предоставена правна помощ и администрирането ѝ през 2019 г.. Отчетена е нормотворческата дейност на бюрото; предоставената правна помощ по реда на чл. 21, т. 1 и т. 2 от ЗПП, по реда на Регламент ЕО № 4/2009 г. на Съвета за признаване и изпълнение на чуждестранни съдебни решения за издръжка и по реда на Директива 2003/8., както и по реда на Глава пета „а“ от ЗПП. Докладът съдържа информация за контрола по предоставянето на правна помощ, извършени проверки – планови, по сигнал и жалби, общо методическо ръководство, поддържане на Националния регистър за правна помощ, функциониране на регионални центрове за консултиране към адвокатските съвети, проведени работни срещи с органите от системата за правна помощ  и обучения.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд