Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС изрази положително становище по проект на Решение на Министерски съвет за одобряване на проект на Закон за допълнение на ЗСВ

23 април 2020 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет изрази положително становище по проект на Решение на Министерски съвет за одобряване на проект на Закон за допълнение на Закона за съдебната власт, свързан със създаването на нормативна уредба на автоматизираната информационна система „Единен регистър на вещите лица“. Със законопроекта се предлага създаването на нов чл. 402а, според който „Към Министерство на правосъдието се създаван информационна система „Единен регистър на вещите лица“, която съдържа данните, вписани в списъците на специалистите, утвърдени за вещи лица по чл. 398, ал. 1 и 2. Данните се въвеждат в регистъра по разпореждане на съответните административни  ръководители в органите на съдебната власт незабавно след утвърждаването на списъците“. Създава се и нова т. 4 в чл. 403, ал. 1 регламентираща „правото на достъп до информационната система по чл. 402а и данните, които се въвеждат в нея“.

В преходните и заключителните разпоредби на проекта на ЗИД на ЗСВ е предвиден 6-месечен срок, в който министърът на правосъдието, съгласувано с Пленума на ВСС да приведе в съответствие със закона наредбата по чл. 403 ЗСВ. Законопроектът предвижда същият да влезе в сила от 01.01.2021 г.

Към момента съдилищата използват специализиран софтуер за мониторинг и контрол на вещите лица, без да има взаимна свързаност между тях и единна база данни. Софтуерът е разработен по проект на ВСС „Обновени информационни системи за по-добро обслужване. Нормативна уредба на електронното правосъдие“, финансиран по ОПАК.

ВСС е партньор на Министерство на правосъдието по проект „Усъвършенстване модела на съдебните експертизи“, финансиран по ОПДУ, по който е изградена автоматизирана информационна система „Единен регистър на вещите лица“. Системата надгражда съществуващия до момента регистър и ще позволява органите на досъдебното и съдебното производство да намират експерти с подходяща специалност. За да се избегне паралелното поддържане на двата регистъра е предложено надграждане на съществуващия „Единен регистър на вещите лица“, като администрирането и поддържането му ще се осъществява от Министерство на правосъдието, а софтуерът за мониторинг и контрол на вещите лица ще престане да се използва.

 

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд