Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС прие за сведение писмото на наблюдаващите прокурори по ДП пр. пр. № 8547/2020 г. по описа на СГП относно даване на разрешение за разгласяване на материали по разследването

23 април 2020 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет прие за сведение писмо с вх. № ВСС – 3909/09.04.2020 г. от Софийска градска прокуратура във връзка с решение на Пленума на ВСС по протокол № 8/09.04.2020 г., т. 1.6 относно даване разрешение по чл. 198, ал. 1 от НПК от наблюдаващите прокурори за разгласяване на материали от разследването по ДП пр. пр. № 8547/2020 г. по описа на СГП – „Доклад от тест за проникване“ изготвен от фирма „АМАТАС“ ЕООД.

Според наблюдаващите прокурори огласяването на доклада няма да затрудни разследването и установяване на обективната истина по делото. В писмото е посочено, че преценка на ВСС е дали, кога и в какъв обем да стане разгласяването на доклада, дали съдържанието му не съставлява държавна тайна, както и дали това разгласяване не би попречило на функционирането на структурите на съдебната власт.

В изпълнение на решение на Пленума на ВСС по протокол № 8/09.04.2020 г. е изпратено писмо до изпълнителния директор на „АМАТАС“ ЕАД, с молба за изготвяне на резюме на доклада от извършения одит на информационната сигурност на Централизираната система за случайно разпределение на делата, в което да бъдат изчистени техническите подробности, касаещи сигурността на системата, с оглед публикуването му на интернет страницата на съвета.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд